#گرامر

✏either……......or
✏neither.........nor

چنانچه بعد از کلمه either از or استفاده شود هر دو کلمه معادل ( یا .... یا ) در زبان فارسی است.

📝I want either this book or that book.
📍من یا این کتاب را می خواهم یا آن کتاب را.
چنانچه بعد از کلمه neither از nor استفاده گردد هر دو کلمه معادل ( نه ...نه ) در زبان فارسی است. در این حالت جمله مفهوم منفی دارد و احتیاجی به کلمه not نمی باشد.

📝I want neither this nor that.
📍من نه این را می خواهم  نه آنرا.

#نکته:

فعلی که بعد از آنها به کار می روند تابع اسم یا ضمیری است که بعد از کلمات nor  و یا or دیده می شود؛

📍Neither Ali nor Bahman goes there on Friday.
نه علی و نه بهمن هیچکدام  روزهای جمعه به آنجا نمی روند.

📍Either Ahmad or I am to blame.
یا احمد و یا من باید سرزنش شود.

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw

Post has attachment

Post has attachment


#اصطلاحات


💠 That guy is impossible
🍂 اون یارو غیر قابل تحمله

💠 tit for tat
🍂این اصطلاح دقيقا معادل “اين به اون در” تو انگليسيه. اين عبارت که درواقع کوتاه شده ي “this for that ”
يعني “I do for you, you do for me.” .

💠 favor and reject?
🍂 نیکی و پرسش؟
-Do you want some tea?
-Tnx a lot! Favor and reject?!


💠[something] costs [somebody] an arm and a leg
🍂 فلان چیز براش گرون تموم شد.
مثال:
The wedding cost him an arm and a leg.
عروسی براش خیلی گرون تموم شد.

💠 easy come , easy go
🍂باد آورده را باد میبره.


Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment


💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

🔴Don't make fun of people.😁

🔴مردمو مسخره نکن.😁

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Post has attachment

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded