Post has attachment

รายละเอียดของข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 part
part แรก เป็นข้อสอบปรนัย (Choice)
part สอง เป็นข้อสอบอัตนัย (แสดงวิธีทำ)
คะแนนรวม 40 คะแนน

- เนื้อหาที่ออกสอบ ตั้งแต่เนื้อหาหลัง Midterm ทั้งหมด
- ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ การตอบให้ติดค่าตัวเลขที่คำนวณยังไม่สิ้นสุดได้ อย่างเช่น ตอบในรูปของเศษส่วนหารกัน 2500/7 หรือตอบในรูปตัวเลขคูณกัน 5*4.73
- มีสูตรคำนวณให้ในหน้าสุดท้ายของข้อสอบดังไฟล์ที่แนบ

สำหรับสูตรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใส่เข้าไป นักศึกษาต้องจำเองครับ

https://drive.google.com/file/d/0B96FnTJ7nmZacHJHdV9Id0diZ28/view?usp=sharing

Post has attachment

ผมขอ share ไฟล์ รายงานวิชา DSP ที่นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้ส่งมา โดยนักศึกษาสามารถนำไฟล์ที่ share ไปทำความเข้าใจเพื่อเตรียมการสอบปลายภายวิชา DSP

https://drive.google.com/file/d/0B96FnTJ7nmZadmlnUHgybDNmQUk/view?usp=sharingสำหรับไฟล์รายงาน ให้นักศึกษาพิมพ์โจทย์ และแสดงตัวอย่างโดยใช้ภาษาไทยครับ

Post has attachment

ให้นักศึกษาดูตัวอย่างรายงานได้ดังไฟล์ที่แนบ โดยอยากให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนวิธีทำอย่างละเอียด และเลือกโจทย์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนในห้อง

ให้นักศึกษาส่งรายงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx

กำหนดให้นักศึกษาส่งรายงานภายในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ก่อนเวลาเที่ยงคืน โดยให้ส่งไฟล์รายงานผ่านทาง Email : warakorn@tni.ac.th

https://drive.google.com/file/d/0B96FnTJ7nmZackNxbElvUDRHRk0/view?usp=sharing

รูปแบบรายงานและกำหนดส่งรายงาน

ให้นักศึกษาส่งรายงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx
หากมีสมการให้นักศึกษาแทรกสมการดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. Open Microsoft Word.
2. To insert an equation, choose Insert, Object, Microsoft Equation 3.0, and click OK .

กำหนดให้นักศึกษาส่งรายงานภายในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ก่อนเวลาเที่ยงคืน โดยให้ส่งไฟล์รายงานผ่านทาง Email : warakorn@tni.ac.th


กำหนดการสอบ Quiz ครั้งที่ 2

สอบ Quiz ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เนื้อหา ที่ออกสอบ ตั้งแต่เนื้อหาทั้งหมดที่เรียนตั้งแต่หลัง Midterm
จำนวนข้อสอบ 2 ข้อ

Post has attachment

Handout เรื่อง FFT ครับ ให้นักศึกษานำ Handout นี้มาในวันอังคารที่ 31 มกราคม นี้ด้วยครับ

https://drive.google.com/file/d/0B96FnTJ7nmZadTlSVlVRT3FLSEU/edit?usp=sharing

Post has attachment

Post has attachment

จากที่ผมได้แจ้งในชั้นเรียนว่า ผมจะไปนำเสนอผลงานวิจัยที่ภูเก็ต ในช่วงวันที่ 11-15 ม.ค. 2560

ดังนั้นผมจึงของดวิชา CPE-302 ในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. นี้ โดยจะกลับมาเรียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 17 ม.ค. นี้ 
Wait while more posts are being loaded