Post has shared content
Originally shared by ****

هیچ وقت حســـرت زندگـــی آدمایی رو
ڪه از درونشـون خبــــر نداری نخــــور!
حسادت نوعی اعتــــراف به حقیر بودن
خویـش است...
هر قلبـــــــی دردی دارد، فقط نحـــــــوه
ابراز آن فــــرق دارد...
بعضی ها آن رادرچشمانشان پنهان میکنند بعضی هادرلبخنــــــدشان!
خنـــــده رامعنی به سر مستـــــی مڪن
آنڪه میخنـــدد غمـــش بی انتهــــاست
نه سفیــــــدی بیانگـــر زیبایـــــــی ست
و نه سیاهـــــــی نشــــــــانه زشتـــــــی
ڪفن سفید،اما ترساننده است:وڪعبه سیاه اما محبوب ودوست داشتنی است
انسان به اخلاقش هست نه به مظهـــرش
قبل از اینڪه ســــرت را بالا ببــــــری
ونداشته هایت را به پیش خدا گلایه ڪنی
نظری به پایین بیندازو داشته هایت راشاڪـــــــر باش...
انسان بــــزرگ نمیشود جـــز به وسیلـه ی فڪرش ، شریف نمیشود جز به واسطه ی رفتـــارش وقابــــل احتــــرام نمیگــــــردد
جـــــز به سبــــب اعمـــــــال نیڪـــــش...
Animated Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded