Post has attachment
КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ С НУЛЯ В КОМПЛЕКСЕ С 1С 8.3+ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР -27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА УТРОМ ДНЕМ 28 ВЕЧЕРОМ 23 СЕНТЯБРЯ ПО ВЫХОДНЫМ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПУЛЬС КИЕВ ШУЛЯВКА http://puls-kiev.com/

Post has attachment
ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Фурса Влада
ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-402, fursa.vlada@yandex.ua
(науковий керівник: Смолін І.В., доктор економічних наук, професор)
INDICATORS FOR EVALUATION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS
Fursa Vlada

Анотація
Розглянуто актуальну проблему вибору показників оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Здійснено аналіз вироблених практикою методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємства, обґрунтовано доцільність врахування фактору задоволення потреб працівників і стану управління трудовими ресурсами підприємства при оцінюванні його конкурентоспроможності.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, підприємства-конкуренти, частка ринку, прибутковість, методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Summary
Here we study the actual problem of choosing the indicators for evaluation the competitiveness of enterprise . Analysis was made in relation to the practice of methodological approaches to the assessment of the competitiveness of the company, the necessity of taking into account the factor of meeting the needs of workers and the state of human resources management at enterprise when assessing its competitiveness were justified.
Keywords: competitiveness, enterprise competitors, market share, profitability, valuation methods of competitiveness.

Актуальність. Правильне розуміння того, яке сутнісне навантаження має під собою поняття «конкурентоспроможності», та підбір оптимальних показників його оцінки, забезпечить адекватну діагностику діяльності підприємства та прийняття розумних управлінських рішень.
Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» розкривається в працях таких зарубіжних дослідників: Ф. Котлера, Ж. Ламбена, М. Портера, Р. Фатхудінова. Поняття конкурентоспроможності є багатоаспектним, що і обумовлює дискусію серед науковців щодо формулювання його визначення.
Постановка проблеми. Метою цієї статті є визначити змістовне наповнення поняття «конкурентоспроможність підприємства» та запропонувати показники його оцінки, що базуватимуться на вже досягнутих результатах діяльності підприємства та враховуватимуть закладений потенціал підприємства.
Результати дослідження. Досить часто конкурентоспроможність підприємства ототожнюють із конкурентоспроможністю його продукції, що безумовно характеризує діяльність підприємства, але може бути застосоване лише до виробничих підприємств. В сучасних умовах підприємницька діяльність знаходить свій прояв у найрізноманітніших формах (мається на увазі сфера послуг: від звичного готельного бізнесу до IT-індустрії).
За іншого підходу конкурентоспроможність охарактеризують набором конкурентних переваг конкретного підприємства та його здатністю вести конкурентну боротьбу. Класиком теорії конкуренції є М. Портер, який стверджує, що набір ключових факторів успіху для кожного підприємства є унікальним, а виміряти ефективність конкурентних переваг можна використавши показник рентабельності виробництва (якщо він вище середнього показника у галузі, значить дана конкурентна перевага дійсно існує)[4]. Отже, конкурентоспроможність ототожнюють з ефективністю виробничо-господарської діяльності підприємства, а в деяких випадках з його потенціалом. Саме останній підхід є актуальним у динамічному середовищі, адже той результат (прибуток або ж завойована частка ринку), який отримало підприємство сьогодні, не гарантує його отримання у майбутньому. Це наштовхує на висновок, що розглядати підприємство треба у перспективі, аналізуючи його потенційні можливості.
Вдалим є підхід, який пропонує Л.Шевченко щодо того, що конкурентоспроможність фірми є функцією всіх її внутрішніх ресурсів[5]:
КСП = f (П, Н, Т, Ф, М, У) ,
де КСП – конкурентоспроможність фірми; П − персонал; Н − науково-дослідна база;Т− техніко-технологічна база;Ф − фінанси;М − маркетинг;У − управління (загальний менеджмент).
Оцінювання конкурентоспроможності підприємства доцільно зосередити на аналізі діяльності його персоналу, що може стати основою для формування його конкурентної переваги. За таких обставин конкурентоспроможність можна розуміти як комплекcну cиcтемну хaрaктериcтику підприємcтвa, що визнaчaє його здaтність протидіяти нa ринку підприємcтвaм-конкурентaм шляхом ефективного викориcтaння нaявних реcурсів (cеред яких пріоритетним є перcонaл підприємcтвa), виготовлення та реaлізації конкурентоcпроможної продукції тa отримання прибутку від ведення ефективної гоcподaрcької діяльноcті[1].
Як будь-яке економічне явище, конкурентоспроможність потребує його оцінки задля можливості аналізу діяльності конкретного підприємства у конкурентному середовищі та формування подальшої стратегії дій. Важливо звернути увагу на такий аспект: оцінювати конкурентоспроможність підприємства, базуючись на показниках прибутковості є досить умовним. Так, П. Дойль стверджує, що прибуток є показником минулої діяльності підприємства та не дає відповіді на питання про майбутню результативність, а тим паче, іноді високі прибутки свідчать лише про «вижимання останніх соків» із наявних засобів[2]. Іноді конкурентоспроможність намагаються оцінити на основі показника частки ринку ізольовано від інших факторів. П. Друкер говорить, що існують ситуації, за яких підприємства з високою часткою ринку отримують прибуток нижче середнього по галуззі, тобто вони «платять» за своє лідерство[3].
Вибір показників оцінки конкурентоспроможності підприємства залежить від багатьох факторів: мети проведення оцінки, сфери бізнесу, наявної інформації тощо. Пропонується при оцінці конкурентоспроможності ширше використовувати кількісні та якісні показники трудових ресурсів досліджуваного підприємства, адже на сучасному етапі саме персонал стає фактором створення якомога більшої доданої вартості. Кількісні характеристики можна визначати з використанням таких показників: продуктивність праці, рівень плинності кадрів, прибуток на одного працівника, дохід на одного працівника.
До якісних показників варто віднести координацію дій персоналу, психологічний клімат у колективі, наявність розробок та методів оригінальних для даного підприємства, корпоративна та організаційна культура. Якісні характеристики оцінки конкурентоспроможності персоналу можуть бути проаналізовані з використанням експертного методу.
Зазначені показники, окрім поточної результативності конкуренції, відображають потенційні можливості підприємства щодо його розвитку у перспективі. Це забезпечить поєднання ознак досягнутих результатів із закладеними потенціалом конкурентного зростання, що і обумовлює змістовне наповнення поняття «конкурентоспроможність підприємства».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Волкова Е. А., Калиникова Е. В. Повышение конкуренто-способности предприятия на основе совершенствования качества рабочей силы [Електронний ресурс] / Е. А. Волкова, Е. В. Калинникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 229 с. – Режим доступу : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Volkova.pdf
2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль; пер. с англ., под ред. Ю. Н. Каптуреского. – СПб : Изд-во «Питер», 1999. – 560 с.
3. Друкер Питер Ф. Управление, нацеленное на результаты / Питер Ф. Друкер; пер. с англ. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. – 200 с.
4. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
5. Шевченко Л. С. Конкурентное управление : Уч. пособие / Л. С. Шевченко. – Харьков : Эспада, 2004. – 520 с.

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhoto
26.04.16
4 Photos - View album

Post has attachment
Фото на згадку ;)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
26.04.16
19 Photos - View album

Post has attachment
Кириченко Валентин, Тімачов Андрій про екологоорієнтованість в енергетиці
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
26.04.16
5 Photos - View album

Post has attachment
Коба Вероніка та Шалигіна Анастасія з доповіддю про гендерну рівність (на прикладі Швеції)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
26.04.16
5 Photos - View album

Post has attachment
Ходак Яна та Пронько Леся ( ЛНУ ім. І.Франка) з доповіддю про івент-менеджмент
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
26.04.16
5 Photos - View album

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
26.04.16
10 Photos - View album

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
26.04.16
9 Photos - View album

Post has attachment
Загурна Тетяна з доповідю про використання теорії обмежень у вітчизняному бізнесі
Photo
Wait while more posts are being loaded