Post has shared content
บทสวดมนต์ "ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา" คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ยถาปิ ปะระมินโท โส ภูมิพะโล มหิสสะโร
สวีริโย สะมุสสาโห ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
อะธิราชา มะหารัญญา โลกะภาเค มะหิตตะเล
ทัยยานัง เทวะภูโต โข ธะระมาโน ปสังสิโต
สักกะโต ชะนะตาเยวะ สัมมานิโตภิปูชิโต
ทัยยะวาสีนะมัตถายะ หิตายะ จะ สุขายะ จะ
สัตตะติวัสสะกาเล วะ รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ภูปติง
ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส สุทเท จัณฑาละปุกกุเส
น กิญจิ ปริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ
ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
สัมปเทยเยวะ ภิยโยโส อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง
อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ อะธิคัณหาติ เจตะโส
ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ โย จัตโถ สัมปรายิโก
สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง
ปฏิปัชเชถะ เมธาวี อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา
ยันทานิ เม กตัง ปุญญัง เตนาเนนุททิเสนะ จะ
ยา กาจิ กุสลา มะยาสา สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา
ปะระมินทะมหาราชา ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ

ซึ่งมีคำแปลว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีพระวิริยอุตสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใดๆ ในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะ นับถือ บูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสิ้นกาลเวลา ๗๐ ปี แม้ฉันใด แต่ความชราและความตายย่อมพรากองค์พระภูมินทร์ฉันนั้น ความตายหาได้ละเว้นใครๆ ไม่ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร คนจัณฑาล ความตายย่อมทำลายทุกสิ่งถ้วนทั่ว เพราะฉะนั้นแลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ส่วนตนก็พึงดำเนินชีวิตของตนให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาท บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้ง ๒ ส่วนคือ ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้า ผู้มีปัญญารู้อรรถสาระแห่งพระบาลีตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วน้อมปฏิบัติ โดยประการที่ชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสาระไม่เป็นชีวิตเปล่าประโยชน์ (ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท) บุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว ณ กาลบัดนี้ ด้วยเหตุแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วและด้วยการถวายพระราชกุศลอันนี้ด้วยความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอบุญและความหวังนั้นจงสำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์จงถึงซึ่งบทอันเกษมคือพระนิพพาน ขอความปรารถนาอันดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสำเร็จโดยพลัน เทอญ ฯ

ติดตามเพิ่มได้ที่นี่
Facebook : มูลนิธิศิษย์วัดวีระโชติธรรมาราม : https://www.facebook.com/WatVeerachoteFoundation/

LINE @ : line://ti/p/@yvt6833s (มูลนิธิศิษย์ ม.ศ.ว.ช)
บทสวดมนต์ "ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา" คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ยถาปิ ปะระมินโท โส ภูมิพะโล มหิสสะโร
สวีริโย สะมุสสาโห ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
อะธิราชา มะหารัญญา โลกะภาเค มะหิตตะเล
ทัยยานัง เทวะภูโต โข ธะระมาโน ปสังสิโต
สักกะโต ชะนะตาเยวะ สัมมานิโตภิปูชิโต
ทัยยะวาสีนะมัตถายะ หิตายะ จะ สุขายะ จะ
สัตตะติวัสสะกาเล วะ รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ภูปติง
ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส สุทเท จัณฑาละปุกกุเส
น กิญจิ ปริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ
ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
สัมปเทยเยวะ ภิยโยโส อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง
อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ อะธิคัณหาติ เจตะโส
ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ โย จัตโถ สัมปรายิโก
สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง
ปฏิปัชเชถะ เมธาวี อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา
ยันทานิ เม กตัง ปุญญัง เตนาเนนุททิเสนะ จะ
ยา กาจิ กุสลา มะยาสา สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา
ปะระมินทะมหาราชา ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ

ซึ่งมีคำแปลว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีพระวิริยอุตสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใดๆ ในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะ นับถือ บูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสิ้นกาลเวลา ๗๐ ปี แม้ฉันใด แต่ความชราและความตายย่อมพรากองค์พระภูมินทร์ฉันนั้น ความตายหาได้ละเว้นใครๆ ไม่ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร คนจัณฑาล ความตายย่อมทำลายทุกสิ่งถ้วนทั่ว เพราะฉะนั้นแลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ส่วนตนก็พึงดำเนินชีวิตของตนให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาท บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้ง ๒ ส่วนคือ ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้า ผู้มีปัญญารู้อรรถสาระแห่งพระบาลีตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วน้อมปฏิบัติ โดยประการที่ชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสาระไม่เป็นชีวิตเปล่าประโยชน์ (ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท) บุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว ณ กาลบัดนี้ ด้วยเหตุแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วและด้วยการถวายพระราชกุศลอันนี้ด้วยความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอบุญและความหวังนั้นจงสำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์จงถึงซึ่งบทอันเกษมคือพระนิพพาน ขอความปรารถนาอันดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสำเร็จโดยพลัน เทอญ ฯ

ติดตามเพิ่มได้ที่นี่
Facebook : มูลนิธิศิษย์วัดวีระโชติธรรมาราม : https://www.facebook.com/WatVeerachoteFoundation/

LINE @ : line://ti/p/@yvt6833s (มูลนิธิศิษย์ ม.ศ.ว.ช)

Post has shared content
เราจะทำให้ปีนี้เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้อยู่บนโลกนี้ ไม่ติดอะไรแล้ว ที่สุดคือที่สุดแห่งกำลังใจ เราพร้อมที่จะร่วมปัจจัยส่วนตน ร่วมกำลังแรงแห่งศรัทธาเป็นที่สุด เพื่อที่จะประกาศให้รู้ว่าเราทำวันนี้ในฐานลูกหลานพระราชพรหมยาน ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลังสืบไป
*********************************************
#เร่งนิพพานด้วยงานสาธารณประโยชน์
💎 สมเด็จท่านตรัสต่อไปว่า “งานสาธารณะประโยชน์ มันเป็น ปรมัตถบารมี อย่างสูงสุด อันนี้จะทำให้เร็วที่สุด ทำให้เร่งรัดพวกเราให้เร็วที่สุด ท่านบอกว่าให้คุณบอกลูกหลานไว้ จะได้รู้ว่าเป็นจุดที่มีกำลังแรงให้เข้าถึงได้เร็วที่สุด เป็นการบั่นทอนไอ้กฎของกรรมต่างๆ ที่มันคอยกั้นขวางเรา งานนี้มันเป็นเมตตา กฎของกรรมมันก็ดันไม่อยู่”
---------------------------------------------
จาก : หลวงพ่อเล่าเรื่องเมืองนิพพาน
โดย : หลวงพ่อฤๅษี (ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง
---------------------------------------------
เราจะทำให้ปีนี้เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้อยู่บนโลกนี้ ไม่ติดอะไรแล้ว ที่สุดคือที่สุดแห่งกำลังใจ เราพร้อมที่จะร่วมปัจจัยส่วนตน ร่วมกำลังแรงแห่งศรัทธาเป็นที่สุด เพื่อที่จะประกาศให้รู้ว่าเราทำวันนี้ในฐานลูกหลานพระราชพรหมยาน ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลังสืบไป
*********************************************
#เร่งนิพพานด้วยงานสาธารณประโยชน์
💎 สมเด็จท่านตรัสต่อไปว่า “งานสาธารณะประโยชน์ มันเป็น ปรมัตถบารมี อย่างสูงสุด อันนี้จะทำให้เร็วที่สุด ทำให้เร่งรัดพวกเราให้เร็วที่สุด ท่านบอกว่าให้คุณบอกลูกหลานไว้ จะได้รู้ว่าเป็นจุดที่มีกำลังแรงให้เข้าถึงได้เร็วที่สุด เป็นการบั่นทอนไอ้กฎของกรรมต่างๆ ที่มันคอยกั้นขวางเรา งานนี้มันเป็นเมตตา กฎของกรรมมันก็ดันไม่อยู่”
---------------------------------------------
จาก : หลวงพ่อเล่าเรื่องเมืองนิพพาน
โดย : หลวงพ่อฤๅษี (ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง
---------------------------------------------
Photo

Post has attachment
โครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ วัดวีระโชติธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ ๑ กันยายน - วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
******

https://www.facebook.com/pg/WatVeerachoteFoundation/photos/?tab=album&album_id=1454407341282689

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

Post has shared content
#อนุโมทนา ยอดบุญทอดผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๖๒,๓๖๕ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

#วัดวีระโชติธรรมาราม
#อนุโมทนา ยอดบุญทอดผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๖๒,๓๖๕ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

#วัดวีระโชติธรรมาราม
Photo
Photo
15/11/59
2 Photos - View album

Post has attachment
#อนุโมทนา วันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เดือนตุลาคม ปีพ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๑/๑๕๘ คน

#พระครูภาวนาวีรคุณ #หลวงพ่อองอาจ #ปฐมเจ้าอาวาส #วัดวีระโชติธรรมาราม #แปดริ้ว #ฉะเชิงเทรา #สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งที่๒๘ #FanPageวัดวีระโชติธรรมาราม #ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเข้าวัดทุกวันพระ #มงคลวัตถุวัดวีระโชติธรรมาราม #กองทุนเพื่อพระนิพพานชมรมคณะลูกหลานศิษย์หลวงพ่อวัดวีระโชติฯ #มูลนิธิศิษย์วัดวีระโชติธรรมาราม #สำนักสักยันต์ลูกฤาษีอาจารย์กาฟิวส์ #ตอบปัญหาธรรมโดยหลวงพ่อองอาจวัดวีระโชติ #มงคลก้นย่ามหลวงพ่อองอาจวัดวีระโชติ

Post has attachment
#อนุโมทนา
โครงการเสริมสร้างอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับ ปวช.2 ,ปวช. 3 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 13-14 ตุลาคม 2559
ณ วัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
จำนวน ๒๐๐ คน

#พระครูภาวนาวีรคุณ #หลวงพ่อองอาจ #ปฐมเจ้าอาวาส #วัดวีระโชติธรรมาราม #แปดริ้ว #ฉะเชิงเทรา #สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งที่๒๘ #FanPageวัดวีระโชติธรรมาราม #ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเข้าวัดทุกวันพระ #มงคลวัตถุวัดวีระโชติธรรมาราม #กองทุนเพื่อพระนิพพานชมรมคณะลูกหลานศิษย์หลวงพ่อวัดวีระโชติฯ #มูลนิธิศิษย์วัดวีระโชติธรรมาราม #สำนักสักยันต์ลูกฤาษีอาจารย์กาฟิวส์ #ตอบปัญหาธรรมโดยหลวงพ่อองอาจวัดวีระโชติ #มงคลก้นย่ามหลวงพ่อองอาจวัดวีระโชติ

Post has shared content
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ครบ ๒๔ ปี แห่งการมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง อุทัยธานี
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ครบ ๒๔ ปี แห่งการมรณภาพของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง อุทัยธานี
Photo
Wait while more posts are being loaded