Loạt video hướng dẫn làm Seeding forum với các câu hỏi, nội dung chính trong loạt video này bao gồm :

Trong bài giảng này , tác giả Chris Mattia giúp các nhà giáo dục tạo ra các khóa học trực tuyến bổ sung cho giảng dạy trong lớp và dựa trên sự tương tác sinh viên nuôi dưỡng bằng cách sử dụng miễn phí hệ thống quản lý học tập Moodle. Tất nhiên các chi tiết về những điều cơ bản của việc thiết lập một môi trường thử nghiệm , phổ biến thông tin khóa học , tạo diễn đàn, và đánh giá tiến độ học sinh. Hướng dẫn về xây dựng tài liệu học với Moodle được xây dựng trong trình soạn thảo HTML , chuẩn bị và đăng nhiều loại hình phương tiện truyền thông , tải lên các bài tập, bài kiểm tra và đánh giá tự động cũng được bao gồm .
Chủ đề bao gồm :

    Cài đặt và cấu hình Moodle
    Tạo bài tập sinh viên có thể hoàn thành trực tuyến
    Gửi bài hướng dẫn trên trang chủ cua học
    sinh viên nhắn tin
    Cấu hình Dropbox , Google Docs , Flickr, YouTube và kho
    Tạo ra một trang web trình tùy chỉnh
    Xây dựng một phòng chat trực tiếp
    thiết kế các cuộc điều tra
    Thiết lập bảng chú giải thuật trình cụ thể
    Gieo một diễn đàn với những câu hỏi
    Tạo ra một wiki cho sinh viên đóng góp nội dung
    Phát triển các kỳ thi đa phương tiện để đánh giá tất nhiên hiểu
    Xử lý hành chính các khóa học và các thiết lập
    Sao lưu và phục hồi một khóa học
    Nhập khẩu 1,9 Tất nhiên Moodle vào Moodle 2

Post has attachment
Introductions with wellcome video : Seeding a forum with question

Post has attachment
Course overview video in Seeding a forum with question
Wait while more posts are being loaded