Post is pinned.
"như lai chứng niết bàn ,
dứt hẳn nơi sinh tử ,
nếu người hết lòng nghe ,
thường được vui vô lượng."
(kinh đại bát niết bàn)
Wait while more posts are being loaded