أّلَمًنِتٌـدٍى جّـدٍيِّدٍ ؛؛؛ أّصّـنِعٌوٌ لَهّ جّـمًأّلَ بًوٌجّـوٌدٍکْمً وٌسِـيِّکْوٌنِ أّجّـمًلَ بًأّذِنِ أّلَلَهّ
مًوٌدٍتٌـيِّ لَکْمً
Wait while more posts are being loaded