Post has attachment
Atmos­féra vyvolá­va­jící emoce
aneb vizuální psy­cholo­gie inter­iérové fotografie

Způ­sob prezen­tace interiéru rozho­duje v širším měřítku o prvním poc­itu, který navozuje zájem. Pokud se pozorova­tel nechá v prvním okamžiku okou­zlit, začne podvědomě vnímat i další speci­fika inter­iéru, na který se dívá. Začíná tušit atmos­féru, har­monii i okolní charak­ter místa. Vnímá, zda se zde může cítit dobře. Neobyče­jná tech­nická brilance fotografií tyto smysly jen umocní a zcela přirozeným způ­sobem se tak zásadně promítá do rozhodování Vašeho zákazníka. Úroveň fotografií je úplně prvním a nejzásad­nějším nástro­jem pro­fe­sionál­ního mar­ketingu v tomto oboru. Tuto práci je proto nutné svěřit zkušeným pro­fe­sionálům. Ovládáme nej­mod­ernější fotografické pos­tupy, které ve spo­jení se špičkovou high-​end tech­nikou a s naší kreativ­i­tou a pečlivostí představují ohromný potenciál, z něhož můžete čerpat. My svou práci milu­jeme a chceme být nápomocni k tomu, aby radost zní, využívali i naši zákazníci. Svěřte nám své vize, my jim vtiskneme život.
Photo
Photo
2015-09-15
2 Photos - View album

Post has attachment
Vážení,

s potěšením i pro­fesní hrdostí vám představu­jeme Interier­foto – pro­fe­sionální inter­iérovou fotografii nejvyšší kval­ity a výkonu. At již jste provo­zo­va­tel luxu­s­ního hotelu, SPA, pen­zionu nebo restau­race, pod­nikáte v oblasti pro­jek­tování, real­izací nebo real­itních službách jistě na svojí práci kladete ta nejvyšší měřítka kval­ity, spokojíte se jen s tím nejlepším. A stejný záměr má i pro­jekt Interier­foto, umožňu­jící exk­luzivně prezen­to­vat vaše obchodní pros­tory, real­izace a služby a to na míru vašim potře­bám. Naším cílem je přesně vys­ti­h­nout způ­sob, jakým pod­nikáte a v nejvyšší možné estet­ické a tech­nické kvalitě jej vizuálně zprostřed­ko­vat vašim klientům.
Photo
Wait while more posts are being loaded