اصطلاحات کاربردی

♈️ The apple of sb’s eye
☀️ نور چشمی
♈️ Wishes dont wash the dishes
☀️ با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه
♈️ No by any manner of means
☀️ به هیچ وجه،به هیچ نحوی
♈️ You hit the nail on the head
☀️ زدی تو خال،درست حدس زدی
♈️ Hung up on someone
☀️ به کسی دل بستن
♈️ Curiosity killed the cat!!!
☀️ فضولی موقوف
♈️ Jack of all trades master of none
☀️ همه کاره و هیچ کاره
♈️ Words fail me
☀️ زبونم بند اومد
♈️ He has a big mouth
☀️ اون دهن لقه
♈️ What’re you driving at?
☀️ منظورت چیه؟

🤗 با انواع چاقی آشنا شوید

🍏 چاق fat

🍎 اضافه وزن داشتن overweight

🍋 بزرگ، درشت big/ large

🍇 چاقی مفرط obese

🍓 چاق و چله، تپل chubby

🍊 تپل مپل plumb

✳️ #نکته گرامری مخفف d’ 👇👇

💟 مخفف d'(دی آپاستروف) معادل با would یا had می باشد.
➡️ I 'd = I would or I had
➡️ you ‘d = you would or you had

✅ برای اینکه تشخیص بدهیم که “d’ ” مخفف کدام کلمه است، به نکات زیر توجه کنید.

✅ نکات #would# 👇👇

💟 بعد از would فعل بدون to می آید.
➡️ would + bare infinitive
▶️ On summer evenings they would sit out in the garden.
آنها تابستانها عصر بیرون در باغ می نشینند.

▶️ He said nobody would go to that city.
او گفت هیچ کس به اون شهر نخواهد رفت.💟 عبارت would be به معنای "میشود ، میباشد" که معمولا بعد از این عبارت صفت می آید.
➡️ would be + صفت
▶️ It 'd be a good idea.
آن یک ایده خوب است.

▶️ I would be happy to help you.


💟 عبارت would like/ love به معنای خواستن ،دوست داشتن یا تمایل داشتن برای انجام کاری
▶️ I 'd like some tea.
▶️ I 'd like to travel abroad.
دوست دارم به خارج از کشور سفر کنم.


💟 عبارت would rather نشانه ترجیح موردی بر مورد دیگر .

➡️ would + rather + verb
▶️ I ’d rather live in Paris than in Rome.
ترجیح میدهم در پاریس زندگی کنم تا در رُم.


💟 یک مورد هم از would در شرطی ها استفاده میشود.

➡️ would + perfect infinitive (have + past participat
▶️ I ‘d have gone if I had had time.
▶️ If I had found his address, I would have sent him an invitation.
اگر آدرسش را پیدا کرده بودم دعوتش می کردم (نوع سوم)


ـ🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

✅ نکات #had#👇👇

💟 معمولا بعد از had از شکل گذشته فعل استفاده میشود.

➡️ had + past participat
▶️ He ‘d gone home.


💟 عبارت had better برای ارائه پیشنهاد ، نصیحت ، توصیه یا هشدار بکار میرود. این اصطلاح به معنی "بهتر است" برای زمان حال و آینده بکار میرود ، گرچه از فعل کمکی به شکل گذشته(had) استفاده شده است.

➡️ had : give advice or warning

▶️ You ‘d better be careful – It’s dangerous.
▶️ Jim has been absent 3 times. He'd better show up today.
جیم سه باره که غیبت کرده. امروز بهتره دیگه پیداش بشه.

 ▶️ I 'd better get back to work, I guess my boss will be angry with me.
بهتره که به سر کارم برگردم، فکر کنم رئیسم از دستم عصبانی میشود.

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw

✳️ کاربرد no و not در جملات👇👇


💟 هر دو برای منفی کردن جمله است. با این تفاوت که no میتونه به تنهایی در جواب جمله بکار رود، ولی not در جواب بکار برده نمیشود.
▶️ would you like to drink tea?
No, I don't like.

💟 فقط not برای منفی کردن فعل بکار میرود.

💟 #نکته : no میتواند قبل از اسم استفاده شود، بدون حرف تعریف. ولی وقتی not اوردیم باید حرف تعریف هم بیاوریم.👇

▶️ Learning english is no joke.
▶️ Learning english is not a joke.


💟 در کاربرد no ، در مواردی که صفت قبل از اسم است، باز نیازی به حرف تعریف نیست.👇

▶️ There is no strong coffee on the table.
▶️ There is no red car here.

💟 یکی دیگه از موارد کاربرد not قبل از کلماتی مثل much , enough ,many است.
▶️ There is not enough fork on the table.

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw

✳️ گرامر نقل قول(۳) :

✅ تبديل نقل قول مستقيم سئوالي به غير مستقيم:👇👇👇

💟 در تبدیل اینگونه جملات ، مراحل ذكر شده را طی مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جملاتی خود كلمات wh هستند.
بدين صورت :
▶️ Helen said to me, “where do you live?”
▶️ Helen asked me where I lived.
 

✅ طريقه تبديل نقل قول مستقيم سئوالی به نقل قول غیرمستقیم كه با كلمه پرسشی شروع نشده باشد :👇👇👇

💟 مراحل ذكر شده قبل را طي مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جمله هايي  whether  و if هر دو به معنی( كه آيا ) است مثلا :

▶️ Helen said to Bob, “do you live in Tehran?”
▶️ Helen asked Bob if he lived in Tehran.

💟 فعل ناقل يا گزارشگر نيز در چنين جمله هايي به علت سؤالي بودن جمله ask  میشود همچنين بايد دانست كه بعد از  whether  و if جمله به صورت سؤالی به كار نمی رود بلكه خبری است.


✅ تبديل نقل قول مستقيم امري به غير مستقيم :👇👇👇

💟 در چنين نقل قولهايی كلمه رابط  to و در صورتي كه فعل امر منفی باشد  not to خواهد بود.(دقت کنید که not قبل از to می آید) مثلا :

▶️ Helen said to Bob, “open the door.”
▶️ Helen told Bob to open the door.

▶️ Helen said to Bob, “don’t open the door.”
▶️ Helen told Bob not to open the door.

💟در صورتيكه در نقل قول مستقيم علاوه بر فعل امر يك جمله يا دو جمله يا چند جمله ديگر نيز پيروي كرده باشند. مثلا:

▶️ Helen said to Bob, “open the door before you come in.”

💟 در اين حالت در جمله غير مستقيم فقط فعل امر با  to  ربط پيدا مي كند و جمله هاي پيرو مشمول تطابق زمان ميشود بدين صورت :

▶️ Helen told Bob to open the door before he comes in.


✅ طريقه تبديل نقل قول مستقيم تعجبي به غير مستقيم :👇👇👇

💟 جمله تعجبی يا برای تعجب از اسم به كار میرود كه الگوی آن بدين صورت است:

➡️ what + a/an + فعل+ ضمیر/اسم + اسم + صفت

▶️ What a nice car it is!

💟 ويا براي تعجب از فعل و انجام كاري بيان مي شود كه الگوي آن بدين شكل است :
➡️ how فعل + ضمیر/اسم + قید

▶️ How slowly she drives!

💟 برای تبدیل به نقل قول غیرمستقیم ، مراحل ذكر شده را طي مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جملاتي با how و يا what خواهد بود.

▶️ Helen said, “how slowly the man works!”
▶️ Helen exclaimed how slowly the man worked.

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw

✳️ عبارات👇👇👇

What a surprise! عجب غافل گیری ای!
What a pity! چه حیف!
What a stupid guy! عجب پسر خِنگی!
What a lovely girl! عجب دختر دوست داشتنی ای!
What a beautiful flower! عجب گل زیبایی!
What a nice evening! عجب غروب خوبی!
What a great day! عجب روز عالی ای!
What a bad idea! عجب فکر بدی!
What a lazy learner! عجب معلّمِ تنبلی!
What a tall girl! عجب دختر قدبلندی!
What a cold weather! عجب هوای سردی!
What a lovingly story! عجب داستان دوست داشتنی ای!
What a sad movie! عجب فیلم غمناکی!
What a boring class! عجب کلاس کسل کننده ای!
What a talkative boy! عجب پسر پرحرفی!

What a naggy old woman!
عجب پیرزن غرغرویی!

What an interesting adventure!
عجب ماجرای جالبی!

What a bad luck! عجب بد شانسی ای!
What a good luck! عجب خوش شانسی ای!

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw

✳️ اصطلاحات 🔰🔰🔰

🔴Have a green thumb
🔴دست خوب داشتن

🔵 Chain smoker
🔵(کسی که سیگار پشت سیگار روشن میکنه) سیگاري قهار

🔴spend money like water
🔴مثل ریگ پول خرج کردن

🔵easy as pie
 🔵مثل آب خوردن

🔴be like looking for a needle in a haystack
🔴 توي کاهدان دنبال سوزن گشتن

🔵 quick as a wink
🔵 به یک چشم به هم زدن

🔴be a hit below the belt
🔴ضربه ناجوانمردانه

🔵be a loner
🔵تک رو بودن

🔴be a long shot
🔴 تیري در تاریکی

🔵Drag one`s feet
🔵لفت دادن و کش دادن کار

🔴Face up to sth
🔴تن در دادن به کاري

🔵Fair shake
🔵حق کسی را دادن

🔴Fall apart
🔴از پا در آمدن

🔵Feel like a million bucks
 🔵مثل اینکه خدا دنیا رو بهش داده

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw

✳️ #idioms🔰🔰🔰

we are now even➡️ حالا با هم بی حساب شدیم

she gave me cold shoulder➡️بهم بی محلی کرد

back at you➡️اینم جوابت

you are dreaming➡️ دلت خوشه ها

dream on➡️به همین خیال باش

talk highly of someone➡️از کسی تعریف کردن

see someone off➡️ بدرقه کردن

It’s a Guy thing➡️مساله مردونه ست

You scared the wits out of me➡️زهرمو آب کردي

You are so cheap➡️ خیلی پستی

You are bagged➡️ سوسک شدي

strike a light➡️ایول ، دمت گرم

no hard feeling➡️آشتی آشتی

burry the hatches➡️ آشتی کردن

uncross with you➡️ باهات قهرم

https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw

✳️ صفات فاعلی و مفعولی:(present and past participle)👇👇


💟 صفت فاعلی با اضافه کردن ing به شکل ساده ی فعل ساخته می شود: سرگرم کننده =amusing

💟 صفت مفعولی با اضافه کردن edبه شکل ساده ی فعل ساخته می شود:  سرگرم=amused


💟 صفت فاعلی صفتی است اثر گذار، این که شخصی یا چیزی اثری یا احساسی را ایجاد می کند.

💟 در حالی که صفت مفعولی صفتی است اثر پذیر و اثر یا احساس ایجاد شده در شخص را بیان میکند.

▶️ The children are amused because the cartoon are amusing.                     
بچه ها سرگرم هستند چون کارتون سرگرم کننده است


💟 #نکته1 : صفت فاعلی غالبا" برای توصیف غیر انسان و صفت مفعولی برای توصیف انسان به کار می رود.

▶️ Betty is bored because the job is boring.  
  بتی کسل است چون شغلش کسل کننده است.


💟 #نکته2 : تفاوت بین صفت فاعلی و مفعولی :👇👇

صفت فاعلی ایجاد کننده یک حالت است ( فاعل)، در صورتی که صفت مفعولی پذیرای حالتی است (مفعول).

 

💟 #نکته3 : صفات فاعلی / مفعولی می توانند همچون یک صفت ساده قبل از اسم و یا بعد از یک فعل ربطی قرار بگیرند. 


کسلboredکسل کنندهboring

علاقه مندinterestedجالبinteresting

ترسیدهfrightenedترسناکfrightening

شوکه شدهshockedتکان دهندهshocking

هیجان زدهexcitedهیجان آورexciting

غافلگیرsurprisedغافلگیر کنندهsurprising

سرگرمamusedسرگرم کنندهamusing

گیجconfusedگیج کنندهconfusing

خستهtiredخسته کنندهtiring


💟 جایگاه صفت در جمله:👇👇

⬅️ الف -قبل از اسم:
I bought an expensive car.
من یک اتومبیل گران قیمت خریدم.
              

⬅️ ب- بعد از افعال ربطی(linking verbs):

شدنbecome - get -grow

بودن(be(am,is, are,was,were,be,been 

مزه ی...داشتنtaste

به نظر رسیدنapear - look - seem

بوی...دادنsmell

احساس...کردنfeel

▶️ The soup tastes nice.     سوپ مزه ی خوبی دارد

▶️ The weather got cold.     هواسرد شد


💟 ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از اسم:

اسم+جنس+ملیت+رنگ+شکل+سن و قدمت+اندازه+کیفیت+حروف تعریف ➡️

1-حروف تعریف:a , an , the , one , two,...

2-کیفیت:ugly , nice ,...

3-اندازه:big , short , giant ,...

4-سن و قدمت:modern , young , old

5-شکل:round , square ,...

6-رنگ:pink , red , black ,...

7-ملیت:Persian , German , American ,...

8-جنس:cotton , rubber , wool ,...

▶️ we bought  a beautiful large old wooden table.                        
من یک میز چوبی قدیمی بزرگ خریدم.

▶️ I have a nice green Italian cotton shirt.
من یک پیراهن خوب نخی سبز ایتالیایی دارم.
 
Join us...       
https://telegram.me/joinchat/DesDrj16Nxcsq07lK_jpOw                 

اگر در درس ضعیف هستید
اگر نیاز به یک معلم خصوصی دارید
اگر نمی خواهید زیاد خرج کنید
به ایدیه زیر بروید و در هردرسی که فکرشو کنید
کمکتون می کنیم
مبلغ این کلاس ها در همه جا15هزارتومانه جلسه ای ولی ما جلسه ای 12 هزارتومان در نظر داریم
دقت کنید این معلم دکترای زبان خارجه هم دارد.
برای اطلاعات بیشتر به ایدی زیر پیام دهید
کلاس حضوری در تهران و اطراف تهرانایدی mohamadvali1@
Wait while more posts are being loaded