Stream

Join this community to post or comment

Ponchai Triyasutt

การสนทนา  - 
 
🎀ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🎀
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 ·  Translate
13
วลัยพร จันที's profile photo
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Chayanut Chaichan

การสนทนา  - 
 
'ศิลปะกับข้าวไทย' ทั้งรสงาม กลิ่นงาม และรูปงาม

🍝 🍜 🍛 🐟 🐟 .. 🍲 🐟 🐟

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นนักวิเคราะห์ที่ปรีชายิ่ง ทรงขยายความคำ
ว่า 'อาหาร' ว่าไม่ใช่แค่คนเราจะเลือกด้วยความเป็
นประโยชน์เท่านั้น แต่จะเลือก ด้วยความพอใจด้ว
ย ทรงใช้คำว่า อาหารตา..อาหารหู..อาหารลิ้น แล
ะอาหารกาย..ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของใจ

"คือ การจัดแต่งให้สวยงามนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารตา
เวลาเข้าครัว ผัดอาหารดัง ฉ่า ฉ่า ฉ่า ก็เป็นอาหาร
หู เป็น sound effect อย่างหนึ่งนะ..ทีนี้กลิ่นหอม
ถูกใจ ก็เป็นอาหารจมูก กลิ่นนี้ก็คงถูกใจในโอกาส
ต่างๆ ถ้าคนใส่น้ำหอม กลิ่นน้ำพริกปลาทูอย่างนี้ไ
ม่น่าจะดีนะ แต่ว่า.. ถ้าได้กลิ่นน้ำพริกปลาทูตตอน
ใกล้ๆเที่ยง แล้วก็มีรับประทานก็จะทำให้เกิดความ
สุข ได้ความอร่อย นี่ก็เป็นอาหารลิ้น คือ นุ่มหรือเ
คี้ยวดังกรุบๆ กรอบๆ นุ่มนวล..พอไปโดนปากก็ถูก
ใจ นี่ถือเป็นอาหารกายอย่างหนึ่ง คือตอบสนองค
วามรู้สึกด้านสัมผัส คนที่ทำก็ถูกใจนี่ก็มีผลเหมือน
กัน..

บางคนทำกับข้าว เรารับประทานก็งั้นๆ แหล่ะ แต่
สมมุติว่าถูกใจกัน อาหารก็อร่อยขึ้น ก็เป็นเรื่องขอ
งใจ.."
...

เมื่อทรงบรรยายเรื่อง การทำน้ำพริกปลาทู ทรงเน้
นว่า..ผักต่างๆ ที่รับประทานกับน้ำพริก ทั้งหมดต้อ
งจัดใส่จานให้สวยงาม เพราะกับข้าวไทยนี้เป็นกับ
ศิลปะ ย่อมเกี่ยวกับความงาม ทั้งรสงาม กลิ่นงาม
และรูปงาม

💜🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💜🙏

เจ้าหญิงแห่งสยาม ดวงใจของประชาราษฎร์ ปวง
ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุ
ณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระ
เกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจาก
โรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระ
เจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ..
กราบแทบพระบาท

ขอบคุณเพจ : ตามรอยพ่อ
 ·  Translate
203
1
กิติยา กำจัดภัย 's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
11 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Chayanut Chaichan

การสนทนา  - 
 
 
นายเด็นนิส เกรย์ เขียนรายงานลงในนิตยสาร สวั
สดีไว้ว่า เห็นได้ชัดว่า พระเจ้าอยู่หัวมิได้มีชีวิตเป็
นส่วนพระองค์เลย วันเวลาของพระองค์ท่านหมด
ไปกับการ..ช่วยราษฎรที่โน่นที่นี่.. เมื่อนายเด็นนิส
เกรย์ ได้กราบบังคมทูลถามว่า..

"ใต้ฝ่าพระบาทคิดว่า..วันที่ทรงมีความสุขที่สุดคือ
วันไหน?"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแ
สรับสั่งตอบว่า..

"บาเจาะ" ทำเอาทุกคนงุนงง เพราะไม่เคยได้ยิน
คำนี้มาก่อน

บาเจาะ เป็นอำเภออยู่ทางปักษ์ใต้เป็นอำเภอที่แส
นจะกันดาร พื้นที่มีลักษณะเป็นปลักตม ทุกปีน้ำจะ
ท่วมอย่างน่ากลัว ทำให้ไร่นาเสียหายหมด.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยม
ราษฎรแถวนั้นเป็นครั้งแรก เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๑๖
และทรงชี้แนะให้ขุดคลอง เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะ
เล พอถึงเดือนธันวาคม คลองก็เสร็จ..

🌴🌳🍀🌸.. 🌻🌼🌳🌱

ในเดือนมกราคม ๒๕๑๗ ขณะที่ ทรงประทับอยู่ที่
จังหวัดเชียงใหม่ วันหนึ่งอธิบดีกรมชลประทานซึ่ง
เคยตามเสด็จฯ ลงไปภาคใต้ด้วย กระหืดกระหอบ
เข้ามาเข้าเฝ้าฯ ทั้งๆที่เนื้อตัวเปียกปอน กราบบังค
มทูลด้วยความดีใจว่า..

"ได้ผลแล้ว! ได้ผลแล้ว!"

พระองค์ทรงตรัสว่า "ได้ผลอะไร"

อธิบดีกรมชลประทานกราบทูลว่า "บาเจาะพะยะ
ค่ะ! ได้ผลดีมาก ชาวบ้านกำลังดีใจกันยกใหญ่"

นั่นคือ "ความสุข" #ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่..
...

💛🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💙🙏

พ่อและแม่ของแผ่นดินผู้ทรงคุณอันประเสริฐของ
ชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออา
ราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงพระวิญญาณบูรพ
มหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลให้พ่อและแม่ของ
แผ่นดิน ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัย สมบูรณ์
ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน สถิต
เป็นพระมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ตราบชั่วนิรันดร์กาล..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..กราบแทบพระบาท 🙏🙏🙏🙏

#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง
#ถวายพระพร #Long_Live_the_King
 ·  Translate
98
3
ชนะ แซ่เตีย's profile photoSompron Srimora's profile photoAOYY AOYY's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
10 comments
 
ทรงพระเจริญ🌻💛💙❄🙏
 ·  Translate
Add a comment...

Chayanut Chaichan

การสนทนา  - 
 
" ปัญญาเปรียบเสมือนแก้ว อันมีค่าประจำตัวมนุษ
ย์ที่สมบูรณ์ ปัญญาเกิดได้จากการฟังครูสอน ได้
อ่านประกอบ แล้วนำมาคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วน..

ตามคำพระท่านว่า..ปัญญาย่อมเกิดได้เพราะฝึกฝ
น ผู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว จะทำประโยชน์แก่สั
งคมได้ ก็โดยใช้ปัญญา เพ่งพิจารณาว่าอะไรเป็น
ประโยชน์..

#และไม่เป็นภัยแก่ตนเองและแก่สังคม..
...

ส่วนหนึ่งของพระราโชวาทของ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๑๓

💙🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💙🙏

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์
ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุ
ยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ ด้วยเกล้าด้วย
กระหม่อมขอเดชะ.. กราบแทบพระบาท

🙏🙏🙏🙏 🌾🌾 🌻🌹🍀🌸🌳🌴🍀

#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง
#ถวายพระพร #Long_Live_the_King

 ·  Translate
146
3
Nat Nathabhumi's profile photoloveyou Sweet's profile photoพชรอร เกตุโกมล's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
18 comments
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

S.t Sun (jub jub)

การสนทนา  - 
 
💙ทรงพระเจริญ💙
 ·  Translate
168
2
Max. Marzocchi's profile photoสัมพันธ์ รอดจากไร้'s profile photoติ๊ก เอกภพ's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
14 comments
 
ิ🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 🙏
   🙏💝💛💖💛💝💛💖💛💝💛💖💛💝🙏
 ·  Translate
Add a comment...

Chayanut Chaichan

การสนทนา  - 
 
" แม้ปีนี้ ข้าพเจ้าจะอายุ ๗๖ แต่เมื่อรับพรจากท่าน
ทั้งหลาย ก็ทำให้มีกำลังวังชาเพิ่มขึ้นไม่รู้สึกเหน็ด
เหนื่อยเลย ตลอดชีวิตของข้าพเจ้า พ่อ และพระบ
าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอง..

และต่อมาก็มีท่านอาจารย์แบน เป็นพระอริยเจ้าอยู่
ที่สกลนคร ท่านก็สอนข้าพเจ้าและทุกๆคนที่ไปกร
าบว่า ขอให้ทุกคนนึกถึงบุญคุณ ให้นึกถึงคุณของ
ประเทศ ของแผ่นดินบ้าง ให้พยายามที่จะตอบแท
นพระคุณของแผ่นดินอย่างสุดกำลัง

เมื่อมีผู้พร้อมใจกันออกมาช่วยข้าพเจ้าเป็นแสนเป็
นล้าน บ้านเมืองของเราก็คงเจริญรุ่งเรือง และลูก
หลานไทยคงจะมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข ไว้เป็น
ที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย ต่อไปภายภาคหน้า..

มีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยร่วมกั
นทำ เพื่อเป็นของขวัญให้กับข้าพเจ้า คือการปลูก
ป่า หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เรียกร้องให้ประชาชนเห็
นความสำคัญของป่าไม้ ต่อเนื่องกันมาเป็นสิบๆ ปี

บัดนี้ เป็นที่น่าชื่นใจมากว่า ประชาชนก็เข้าใจ ข้าพ
เจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวล
า ได้ทราบว่า ปัญหาต่อไปของโลก ของชาวโลก..
ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า เป็นปัญหาใหญ่ที่จะมา

เห็นเขาว่า ประมาณอีกประมาณ ๑๕ ปี น้ำจืดที่พว
กเรารับประทานกันเนี่ย จะเป็นของหายาก ที่จะยา
กมาก ก็ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า เมื่ออ่านทราบแล้วก็
เกิดความร้อนใจว่า บ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆ มี
แต่ป่า นี่ถ้าเผื่อคนไทยไม่ทราบว่า ป่าไม้คืออะไร?
ป่าไม้ก็คือ..ที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เอง..

เพราะฉะนั้น ประเทศไทยนี่ก็มีประชากรจำนวนมา
กไม่ใช่น้อย ถ้าน้ำจืดต่อไปใน ๑๕ ปี เป็นของที่หา
ยาก ที่เรียกว่าแพง ถูกละสมัยนี้ เขาเอาน้ำทะเลม
ากลั่นเป็นน้ำจืดได้ แต่ว่า..ค่าทำนี่แพงเหลือหลาย
แล้วประเทศเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่ ร่ำรวยอะ
ไรมาก ถ้าถึงขนาดต้องเอาน้ำทะเลมากลั่น เพื่อเลี้
ยงประชากรนี่ ก็นึกว่าไม่ค่อยดีนัก..

เพราะฉะนั้น ทำไมเราไม่รู้จักเก็บป่าไม้ ซึ่งเป็นแห
ล่งที่สะสมน้ำไว้ได้ดี อย่าพากันไปตัด คนละหนุบ
คนละหนับ ความจริงป่าไม้เนี่ย ก็เป็นของคนไทย
ทั้งชาติ ไม่มีสิทธิ์ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะแอบเข้าไป
ตัด แล้วทำการค้าแต่ลำพัง แล้วต่อไปถ้าประเทศ
ไทยขาดน้ำ จะทำยังไง เพราะเราก็ไม่ใช่ประเทศ
ที่ว่าร่ำรวย..

ที่ครั้งที่ได้ทราบข่าว ว่ามีการลักลอบตัดป่า ทั้งพร
ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้าพเจ้า จะรู้จักไม่
สบายใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอน
แนะนำข้าพเจ้ามาโดยตลอด ถึงความสำคัญของ
ป่าไม้ว่า..ป่าไม้ของไทยมีความสำคัญหลายประก
าร.. คือเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประ
เทศ และช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและใต้ดิน กลาย
เป็นน้ำใต้ดินให้เราใช้ ช่วสร้างความชุ่มชื้น ดึงดูด
ให้มีฝนมาตกในพื้นที่ และช่วยต้านความแรงของ
น้ำป่า เวลาฝนตกหนัก..

อย่างเมื่อคราวที่แล้ว ไม่นานมานี่ ที่แถวทางภาค
เหนือ ที่บนป่าทางเหนือก็ขาดต้นไม้มาก แต่ก็ยัง
ไม่หยุดการตัดป่า เพราะฉะนั้น เวลาที่เกิดมีพายุฝ
นรุนแรง น้ำป่าก็ถล่มลงมา เอาดินลงมาอย่างแรง
แล้วก็มาเป็นอันตรายแก่หมู่บ้านของประชาชน..

อันนี้..ก็น่าจะเป็นตัวอย่าง ที่เห็นแล้วเศร้า..เศร้าใจ
ที่เราไม่รู้ จนทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ พวกทาง
เหนือมันมีป่าไม้บนเขา แล้วไปลักลอบตัดซะหมด
เวลาเกิดพายุร้ายแรง นี่เป็นภัยอันตรายมาก ดินถ
ล่ม ชีวิตคนแย่..."
...

ใจความบางส่วน..พระราชดำรัสตอบผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕
๕๑ .. 🌸🍀🍁🌴🌴🌳🌲🌳

💛🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💙🙏

พ่อและแม่ของแผ่นดินผู้ทรงคุณอันประเสริฐของ
ชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออา
ราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงพระวิญญาณบูรพ
มหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลให้พ่อและแม่
ของแผ่นดิน ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำรา
ญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูร
ณ์ แข็งแรง เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระราชประ
สงค์จำนงหมายในสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราช
หฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระ
พุทธเจ้าทั้งหลาย..ตราบชั่วนิรันดร์กาล ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อมขอเดชะ กราบแทบพระบาท..

🌲🌳🌴🌲🍀🌸🌿🌾🌳🌳🌲🍀🌴🌴🌷

#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง
#ถวายพระพร #Long_Live_the_King
 ·  Translate
148
1
สัมพันธ์ รอดจากไร้'s profile photoหมวย สวัสดี's profile photoSawinee Mekarun's profile photo
16 comments
 
💛💛ทรงพระเจริญ💛
 ·  Translate
Add a comment...
 
     “สองพระองค์ทรงประทับเหนือเกศา  บำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชา  พระมหากรุณาทั่วถิ่นไทย  ประชาทุกข์พระทรงรุกดับทุกข์เข็ญ  ประชาสุขพระทรงเสริมเพิ่มร่มเย็น  พระทรงเป็นดั่งดวงใจไทยทั้งปวง”
   🍃💛💛💛🍃 คำว่า “พ่อ” คำว่า “แม่” ย่อมมีความรัก ความห่วงใย ความเมตตากรุณา ความปราณี ให้กับลูก ๆ ทุกคนอย่างเสมอภาคกัน ไม่ว่าลูกคนนั้นจะเป็นใคร จะเป็นเศรษฐี หรือจะเป็นคนยากจน คนดี หรือคนไม่ดีก็ตาม พ่อ แม่ทุกคน ก็ยังจะรักลูกทุก ๆ คนเท่ากัน โดยไม่เคยแสดงความเกลียดชัง เปรียบได้กับ พ่อ – แม่ ของแผ่นดิน คือ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนารถ ทั้งสองพระองค์ ไม่เคยที่จะรัก หรือรังเกลียดเดียดฉันท์ลูกคนใด พระองค์ทรงให้ความรัก ความห่วงใย เสมอภาคกันทุกคน ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าลูกไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพร้อมใจร่วมกันถวายพระพรชัย ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวน ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้กับมวลเหล่าลูกหลานไทย ให้ร่มเย็นเป็นสุข ไปตราบนานเท่านาน 🍃💛💛💛🍃
     🙏💖💛💝🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 🙏💝💛💖🙏
     (สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ห้ามคัดลอกข้อความ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ โดยมิได้รับอนุญาต หากพบเห็น จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย แต่อนุญาตให้แชร์เพื่อเผยแพร่ได้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่พ่อหลวงของเรา)
     #ภูมิพลังแผ่นดิน
 ·  Translate
550
3
หมวย สวัสดี's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photoSompron Srimora's profile photopraphan pokkam's profile photo
20 comments
 
💛💛ทรงพระเจริญ💛💛
 ·  Translate
Add a comment...

The Det. TSW.

การสนทนา  - 
 
ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2559 ได้กำหนดไว้ชัดเจนให้เป็นหน้าที่ของรัฐและหน้าที่ของประชาชนในการ “พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์” (มาตรา 52) ถ้ารัฐไม่ทำ ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องได้ และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้อง....พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุช” (มาตรา 50) และสถาบันนี้ต้องดำรงอยู่อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ไม่ให้ใครมาหยามเกียรติได้แม้แต่คนเดียว
 ·  Translate
8
Add a comment...
 
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
104
วรรธน์ สุขสำราญ's profile photoJakkrit Kaewkerd's profile photo
4 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
 

@ ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า..
ข อ ถ ว า ย พ ร ะ พ ร ชั ย ม ง ค ล..
ข อ พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น..
ท ร ง พ ร ะ เ ก ษ ม ส ำ ร า ญ
มี พ ร ะ พ ล า มั ย แ ข็ ง แ ร ง..

> > ด้ ว ย เ ก ล้ า ด้ ว ย ก ร ะ ห ม่ อ ม... ข อ เ ด ช ะ

" . . ข อ เ ป็ น ข้ า ร อ ง บ า ท.. ทุ ก ช า ติ ไ ป . . "
. . . . . .❤•*""*•♥¸.•❤•*""*•♥¸.•.❤•*""*•♥¸.• . . . . .
.
#  ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ...♡
 ·  Translate
95
Thasana Muangman's profile photo
4 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

About this community

ชุมชนนี้สร้างเพื่อความจงรักภักดีกับนายหลวงของเราขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญจิงยืนนาน

Suwan Sisuai

การสนทนา  - 
 
#เทิดไท้องค์ราชัน"
💛💛💛ขอพระองค์ทรงพระเจริญ💛💛💛
 ·  Translate
46
Add a comment...
5 comments
 
     “ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา  ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน  ข้ามห้วยหนองคลองสายหลายตำบล  ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ  ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย  ช่วยประชาภาคใต้เหนืออีสาน  ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล  พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน”
     🌺🍃🌺🍃🌺 “พ่อ” ไม่เคยทำงานในออฟฟิตหรู พ่อไม่เคยบอกว่าที่ทำงานพ่อไกล เพราะพ่อห่วงใยลูก ๆ ทุกคน ถึงแม้ว่าลูกเหล่านั้น จะอยู่ในถิ่นที่กันดานสักเพียงใด ถึงรถจะไปไม่ได้ แต่พ่อก็ยังใช้สองขาของพ่อ ก้าวย่างไปในทุกถิ่นที่ บุกน้ำ ลุยโคลน พ่อก็ยังต้องไป เพื่อช่วยเหลือเหล่าลูกไทย ให้พ้นจากความทุกข์ยาก โดยไม่ได้นึกถึงความลำบากของพระองค์เลย มาถึงช่วงเวลานี้ พ่อหลวงทรงพระประชวน พวกเราเหล่าลูกไทย มาร่วมใจกระทำสิ่งดี ถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการถวายพระพร ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ลูกหลานไทย ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ไปตราบชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าลูกไทย ขอน้อมกายใจถวายพระพร 🌺🍃🌺🍃🌺
     🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 🙏
        🙏💝💛💖💛💝💛💖💛💝💛💖💛💝🙏
     (สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ห้ามคัดลอกข้อความ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ โดยมิได้รับอนุญาต หากพบเห็น จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่อนุญาตให้แชร์เพื่อเผยแพร่ได้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่พ่อหลวงของเรา)
     #ภูมิพลังแผ่นดิน
 ·  Translate
103
sorn d_tee's profile photoกิติยา กำจัดภัย 's profile photo
21 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
59
1
รัตนา Haircut  's profile photoหมวย สวัสดี's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
3 comments
 
💟💟ทรงพระเจริญ💟💟
 ·  Translate
Add a comment...
143
2
Thasana Muangman's profile photoนิมิตร ผิวผ่อง's profile photoSon Ngata's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
17 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Ponchai Triyasutt

การสนทนา  - 
 
🔱🎀🎀ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🎀🎀🔱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
 ·  Translate
121
Thasana Muangman's profile photoพชรอร เกตุโกมล's profile photo
16 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ด้วยมีพ่อคงเคียงอยู่คู่ประเทศ ทรงเรืองเดชบารมีแผ่ไพศาล
องค์ภูมินทร์สถิตอยู่บริบาล ส่งประสานลูกหลานไทยให้ยืนยง
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพพระบรมฉายาลักษณ์
 ·  Translate
115
2
แก้ว จิตรตรา (gaew)'s profile photoหมวย สวัสดี's profile photoSawinee Mekarun's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
11 comments
 
💙💙💙ทรงพระเจริญ💙💛
 ·  Translate
Add a comment...

Chayanut Chaichan

การสนทนา  - 
 
ธ สถิตในดวงใจราษฎร์ 🌸🍀🌸🌻🌼
#ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข.. 🌾🌾🌻🌻🌹

"เพียงพอ" .. "พออยู่พอกิน" พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงทำให้คนไทย..ได้รู้จักยืน
อยู่ได้ด้วยตนเอง..

💛🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💛🙏

พ่อของแผ่นดินผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ปวงข้าพระ
พุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัย
มงคลด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้
โปรดอภิบาลให้พ่อของแผ่นดิน ทรงพระสิริสวัสดิ์
ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทร
งมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย
มีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใด ขอจงสัมฤ
ทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นพระมิ่งขวั
ญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบชั่วนิรัน
ดร์กาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..กราบแ
ทบพระบาท.. 🙏🙏🙏💛💛🙏🙏🙏

#ทรงพระเจริญ #เรารักในหลวง
#ถวายพระพร #Long_Live_the_King
 ·  Translate
158
1
สัมพันธ์ รอดจากไร้'s profile photoหมวย สวัสดี's profile photoloveyou Sweet's profile photo
15 comments
 
💛💛💛ทรงพระเจริญ💛💛
 ·  Translate
Add a comment...
 
!!.🙏🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🙏💛💛💛💛💛
 ·  Translate
64
Thasana Muangman's profile photo
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

Ponchai Triyasutt

การสนทนา  - 
 
🔱🎀ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🎀🔱
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪
 ·  Translate
131
หนูแดง สาระ's profile photoKorn Korn's profile photo
12 comments
 
💗💗🌼💗💗🌼💗💗
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
💗💗🌼💗💗🌼💗💗
 ·  Translate
Add a comment...

Toon Mintara

การสนทนา  - 
 
💙💝💙💝💙💝💝💝💙💝💙💝💙💝💙
💙 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💙
💙💝💙💝💙💝💝💝💙💝💙💝💙💝💙
 ·  Translate
126
Charoen Sartjeenpong's profile photoJariya J's profile photo
14 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...