Post has attachment
Do you believe that in the future people can turn in place inhabited planets of the solar system?
-
votes visible to Public
100%
Yes
0%
No

Post has attachment
Mars is the most suitable candidate for terraforming (a surface area equal to 144.8 million square kilometers, accounting for 28.4% of the Earth's land area, and is approximately equal to the square of its land). The acceleration of gravity at the surface of Mars is 3.72 m / s², and the amount of solar energy received by the surface of Mars, accounts for 43% of the amount received by the Earth's surface. At the moment, Mars is probably a lifeless planet. At the same time, the resulting volume of information about Mars suggests that environmental conditions on it were once favorable for the origin and maintenance of life. Mars has significant amounts of water ice and bears on its surface numerous traces of a favorable climate in the past: the dried river valleys, deposits of clay and more. Many modern scholars agree in the same opinion that the planet to warm, and to create in it a relatively thick atmosphere, and NASA even holding discussions on this matter.

Марс є найбільш підходящим кандидатом на Терраформирование (площа поверхні дорівнює 144,8 млн км, що становить 28,4% від площі поверхні Землі, і приблизно дорівнює площі її суші). Прискорення вільного падіння на поверхні Марса становить 3,72 м / с ², а кількість сонячної енергії, спожитої поверхнею Марса, становить 43% від кількості, прийнятого поверхнею Землі. На даний момент Марс являє собою, можливо, позбавлену життя планету. У той же час, отриманий обсяг інформації про Марсі дозволяє говорити про те, що природні умови на ньому були колись сприятливі для зародження і підтримки життя. Марс у своєму розпорядженні значні кількостями водного льоду і несе на своїй поверхні численні сліди сприятливого клімату в минулому: висохлі річкові долини, поклади глини і багато іншого. Багато сучасних учених сходяться на єдиній думці про те, що планету можливо нагріти, і створити на ній щодо щільну атмосферу, і NASA навіть проводить дискусії з цього приводу.
Photo

Post has attachment
Moon - a natural satellite of the Earth and the closest object to the natural world, and in the foreseeable future, the probability of its terraforming is large enough. The surface area of ​​the Moon is 37.9 million square kilometers (more than Africa Square), and the acceleration of gravity at the surface of 1.62 m / s². Luna is able to keep for the long term is uncertain but the atmosphere of the heavy gases such as xenon [citation needed 1393 days]; due to the low gravity atmosphere consisting of oxygen and nitrogen, will quickly (within tens of thousands of years) to dissipate in space [citation date 1393]. Approximate calculations of gas molecules at a rate of warming, for example, up to 25-30 ° C are within a few hundred meters per second, while the escape velocity on the Moon is about 2 km / s, which provides long-term retention of an artificially created atmosphere (the fall 2 atmospheric density times the air is about 10 000 years). The moon has no magnetosphere and can not resist the solar wind.

Місяць - це природний супутник Землі і найближчий природний об'єкт до Землі, і в доступному для нас майбутньому ймовірність його терраформування досить велика. Площа поверхні Місяця складає 37,9 млн км² (більше, ніж площа Африки), а прискорення вільного падіння на поверхні 1,62 м / с ². Місяць здатен утримати протягом невизначено довгого терміну лише атмосферу з найбільш важких газів, таких, як ксенон; в силу невисокої гравітації атмосфера, що складається з кисню та азоту, буде швидко (протягом десятків тисяч років) розсіюватися в космічному просторі. Приблизні розрахунки швидкості молекул газів при прогріванні, наприклад, до 25-30 ° C виявляються в межах декількох сотень метрів в секунду, в той же час друга космічна швидкість на Місяці близько 2 км / с, що забезпечує тривале утримання штучно створеної атмосфери (час падіння щільності атмосфери в 2 рази для повітря становить близько 10 000 років). Місяць не має магнітосфери і не може протистояти сонячному вітрі.
Photo
Photo
2016-08-03
2 Photos - View album

Post has attachment
Terraforming of Venus - the process of creating an environment suitable for human life on Venus.

Terraform Venus may be a planet with a warm and humid climate. It is estimated that if the earth had Venusian atmosphere composition, its average temperature would be about 26 ° C (in the world 15 ° C).
The average temperature of + 467 ° C (Venus - one of the hottest of the planets of the solar system), atmospheric pressure - about 93 atmospheres (bar), the composition of the atmosphere: carbon dioxide - 96%, nitrogen - 3.5%, carbon monoxide and sulfur dioxide - 0.3%, water vapor and oxygen - 0.12%.
The attractiveness of the development [citation needed | edit wiki text]
Venus - twin sister of our planet: Venus diameter of 12104 km (95% of Earth's diameter), weight 4,87 · 1024 kg (81.5% of Earth's mass), the gravitational acceleration of 8.9 m / s² (91% of the Earth's gravity ).
Venus is the closest planet to our solar system.
On Venus gets a lot of solar energy that can be used potentially for terraforming.
Difficulties exploration and terraforming [edit | edit wiki text]

The pressure of Venus at different altitudes
Venus is very hot - the average temperature on the surface of +467 ° C (hotter than Mercury).
Pressure on the surface of Venus atmosphere 93.
The atmosphere of Venus is 97% of the CO2.
Venus is almost no water, so it must be delivered to an artificial way. For example, asteroids or comets from, or to find a method of synthesis of water (e.g., atmospheric CO2 and hydrogen).
Venus rotates in the opposite direction compared with the Earth and the other planets of the solar system, the inclination of the axis of rotation perpendicular to the plane of the orbit is 178 °. Because of this unusual combination of directions and the Sun rotation and revolution periods of day and night on Venus occurs in 117 Earth days, so day and night continued for 58.5 Earth days.
The magnetosphere of Venus is much weaker than the Earth's, in addition, Venus is closer to the Sun than the Earth. Consequently, during terraforming (decreasing air mass) level of radiation on the surface can be increased in comparison with the Earth.

Терраформування Венери - процес створення умов, придатних для життя людини на Венері.

Терраформована Венера може являти собою планету з теплим і вологим кліматом. Підраховано, що якби венерианская атмосфера мала земної склад, то її середня температура була б близько 26 ° C (на Землі 15 ° C).
Середня температура + 467 ° C (Венера - одна з найгарячіших планет Сонячної системи), атмосферний тиск - близько 93 атм (бар), склад атмосфери: вуглекислий газ - 96%, азот - 3,5%, чадний газ та сірчистий газ - 0,3%, кисень і водяна пара - 0,12%.

Привабливість освоєння
Венера - сестра-близнюк нашої планети: діаметр Венери 12104 км (95% діаметра Землі), маса 4,87 · 1024 кг (81,5% маси Землі), прискорення сили тяжіння 8,9 м / с ² (91% земної сили тяжіння ).
Венера є найближчою до нас планетою Сонячної системи.
На Венеру потрапляє багато сонячної енергії, яку потенційно можна використовувати для терраформирования.

Труднощі освоєння і терраформуваня
Тиск на Венері на різних висотах
На Венері дужеспекотно - середня температура на поверхні +467 ° C (спекотніше, ніж на Меркурії).
Тиск на поверхні Венери 93 атмосфери.
Атмосфера Венери складається на 97% з CO2.
На Венері практично немає води, тому її необхідно доставити туди штучним шляхом. Наприклад, з комет чи астероїдів, або знайти спосіб синтезу води (наприклад, з атмосферного CO2 і водню).
Венера обертається в зворотну сторону в порівнянні з Землею і іншими планетами Сонячної системи, нахил осі обертання до перпендикуляру площини орбіти становить 178 °. Через таке незвичайне поєднання напрямів і періодів обертання і звертання навколо Сонця зміна дня і ночі на Венері відбувається за 117 земних діб, тому день і ніч продовжуються по 58,5 земних діб.
Магнітосфера Венери значно слабкіше земної, крім того, Венера розташована ближче до Сонця, ніж Земля. Внаслідок цього в ході терраформування (при зменшенні маси атмосфери) рівень радіації на поверхні планети може виявитися підвищеним в порівнянні з Землею.
Photo
Photo
2016-08-03
2 Photos - View album

Post has attachment
Terraforming Mercury is a much more difficult task than the terraforming of the Moon, Mars or Venus. The area of ​​the surface of Mercury is 75 million square kilometers, such as North America and Eurasia, and the free fall acceleration - 3.7 m / s². He is able to keep a relatively thick atmosphere made of imported material (water and ammonia ices). The biggest obstacles to terraforming Mercury is its position close to the sun and very slow rotation around its axis. The level of solar energy incident on the surface of Mercury, is quite different and depending on the time of year and latitude ranges from 0 (in craters at the poles, which never see sunlight) up to 11 kW / m². At precisely calculated Mercury bombarded by asteroids, these disadvantages can be eliminated, but will require very large expenditures of energy and time. It is likely, in the distant future, mankind will have the capacity to shift the planets from their orbits. Most preferably, it would be to "raise" the orbit of Mercury to 20-30 million km from its current position. An important role in terraforming Mercury can play solar energy, which is already at the present stage of technological development can be used effectively. Mercury - planet sufficiently dense and contains large amounts of metal (iron, nickel), and possibly a significant amount of fuel (uranium, thorium), which can be used for development of the planet. In addition, Mercury's proximity to the Sun suggests the presence of significant reserves of helium-3 in the surface rocks.

Терраформирование Меркурія являє собою незрівнянно більш важке завдання, ніж Терраформування Місяця, Марса або Венери. Площа поверхні Меркурія становить 75 млн км, як Північна Америка і Євразія, а прискорення вільного падіння - 3,7 м / с ². Він здатний утримати щодо щільну атмосферу, виготовлену з привізного матеріалу (водно-аміачні льоди). Найбільшими перешкодами на шляху терраформуваня Меркурія є його близьке положення до Сонця і вкрай повільне обертання навколо осі. Рівень сонячної енергії, що падає на поверхню Меркурія, дуже різний і в залежності від пори року і широти становить від 0 (в кратерах на полюсах, які ніколи не бачать сонячного світла) до 11 кВт / м². При точно розрахованої бомбардуванню Меркурія астероїдами ці недоліки можуть бути усунені, але зажадають дуже великих витрат енергії і часу. Цілком ймовірно, у віддаленому майбутньому людство буде мати можливості зміщувати планети зі своїх орбіт. Найбільш переважно було б «підняти» орбіту Меркурія на 20-30 млн км від її нинішнього стану. Важливу роль в тераформуванні Меркурія може зіграти сонячна енергія, яку вже на сучасному етапі розвитку технологій можна ефективно використовувати. Меркурій - планета досить щільна і містить велику кількість металів (залізо, нікель), і, можливо, значна кількість ядерного палива (уран, торій), які можуть бути використані для освоєння планети. До того ж, близькість Меркурія до Сонця дозволяє припускати наявність значних запасів гелію-3 в поверхневих породах.
Photo

Post has attachment
At the present stage of technology development opportunities for terraforming climate on other planets is very limited. By the end of the XX-th century earthlings have the capacity to launch rockets to the most distant planets of the solar system to perform the tasks of a scientific nature. The power and speed, as well as the possibility of a large-scale launch rockets into space at the beginning of the XXI century have increased significantly, and in the case of sponsoring major space powers such as the USA, Russia or China, in our time humanity is quite able to perform various tasks on the terraformed planets. Currently, the possibilities of modern astronomy, rocketry, computer science and other fields of high technology, directly or indirectly allow, for example, to haul small asteroids to make small amounts of bacteria in the air or soil of the other planets, to deliver the required energy, science and others.

На сучасному етапі розвитку технологій можливості для проведення терраформування кліматичних умов на інших планетах дуже обмежені. Уже до кінця XX-го століття земляни володіли можливостями для запуску ракет до найбільш далеким планетам Сонячної системи для виконання завдань наукового характеру. Потужності і швидкості, а також можливості масштабного запуску ракет в космос на початку XXI століття значно зросли, і в разі спонсорування великими космічними державами, такими як США, Росія чи Китай, вже в наші дні людству цілком під силу виконання певних завдань по тераформуванні планет. В даний час можливості сучасної астрономії, ракетної, обчислювальної техніки та інших областей високих технологій прямо або побічно дозволяють, наприклад, буксирувати невеликі астероїди, вносити невеликі обсяги бактерій в атмосфери або грунт інших планет, доставляти необхідну енергетичне, наукове та ін.
Photo
Wait while more posts are being loaded