گفته بودي دلتنگي هايم را با قاصدک ها قسمت کنم

تا به گوش تو برسانند.

مي گفتي قاصدکها گوش شنوا دارند غم هايت را در گوششان زمزمه کن

و به باد بسپار .

من اکنون صاحب دشتي قاصدکم.

اما مگر تو نمي دانستي قاصدکهاي خيس از اشک مي ميرند؟؟؟!!!


ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗــﺎﺳـﻒ. . .!

ﺑـﺮﺍﯼ ﺗﻤـﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧــﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﯿـﮑﻨﻨــد. . . .

ﺣـﺲ ﻧﻤﯿـــﮑﻨﻨـــﺪ...

ﻧﻤـﯽ ﺷﻨﻮﻧــــﺪ...

نمیچشــــند...

ﻓﻘـﻂ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻬـﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ...!

"خدایـــا به آدم هایت بیاموز که تــــو خدایــــی نه آن ها "

دســـت از خدایی کردنـــشــان بردارند . . . !


تنبلی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ...؟!
.
.
.
.

.
.
.
.
ﺳﺮﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﺍداﺷﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺮﻭ ﺁﺏ ﺑﯿﺎﺭ...


ﻣﯿﮕﻪ: ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ...!😳

Post has attachment
سلام بنده مدیر سابق گروهم خخخخخخ
Photo

تکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سفید میکند..
و تکرار خاطرات در همه شبها ،
موها را . . .

ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ .…

ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ !

ﻭ ﭼﻪ ﻋـــﺬﺍﺑﯽ می کشد ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫــﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﻫــﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ.....!
پاییز از مهر شروع نمی شود ، پاییز از بی مهری ها شروع میشود......
اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم
ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم !!!
رنجهایم را داخل کیسه ریختم و دم در گذاشتم...
اما فرشتگان برایم باز فرستادند!!
معطر به عطر بهشتی. . .
تا هرگز یادم نرود روزی همین رنجها بود که راه نجات را به من آموخت
همین رنجها بود که راه درست زیستن را به من هدیه داد
رنجهایم را بوسه میزنم
و در صندوق گنجهایم میگذارم
گذر زمان جواهرشان میکند
از آنچه بر سرتان گذشته نهراسید
حتی فرار نکنید
بلکه دوستش بدارید
همان گذشته بود که امروز شما را ساخته
امروز را دریابید تا فردایی خوش بسازید
پس شاد زندگی کنید.....


#حکایت
ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺜﺸﺎﻥ
ﺷﺪ .ﻣﺎﺭ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﺱِ
ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﻓﻨﺎﮎِ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ؛ ﻧﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﺶﺯﺩﻧﻢ !
ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .

ﻣﺎﺭ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺣﺮﻓﺶ، ﺑﻪ
ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ
ﺑﻮﺩ؛ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ
ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺰﻡ ﻭ ﻣﺨﻔﯽ
ﻣﯿﺸﻮﻡ ؛ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﺵ ﺳﺮ ﻭ
ﺻﺪﺍ ﻭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻦ !
ﻣﺎﺭ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺶ ﺯﺩ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ
ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ .
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ
ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻟﻌﻨﺘﯽ ! ﻭ ﺷﺮﻭﻉ
ﺑﻪ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﺟﺎﯼ ﻧﯿﺶ ﻭ ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺯﻫﺮ ﮐﺮﺩ .
ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﺧﻤﺶ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
ﺷﺪ.

ﻣﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ :
ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻧﯿﺶ ﺯﺩ ﻭ ﻣﺎﺭ
ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ !
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪ
ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ، ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﭘﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ !
ﺍﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻭﺣﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﺭ، ﺩﯾﮕﺮ
ﺯﻫﺮ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩ ﻭﺿﻤﺎﺩﯼ ﻫﻢ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩ ...
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﺎﺭ ﻭ ﻧﯿﺶ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻣﺮﺩ !

✔ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻧﺪ؛ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻘﻂ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ، ﻧﺎﺑﻮﺩ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

" ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ....

Post has attachment
امیدوارم با غروب خورشید ماه صفر، هر آنچه قلب نازنینتان را میآزارد غروب کند و شادی ربیع بر شما طلوع کند و هرگز پایانی بر آن نباشد پس بشارت باد پایان صفر و مبارک باد بر شما حلول ماه ربیع الاول
🌹🌹🌹🌙🌙🌙⭐⭐⭐🌲🌲🌳🌳💐💐🌰🌰🍁🍁🎂🎂🎂💝💝💝🌺🌺🌻🌻

دوستان سلام
امیدوارم عزاداریاتون قبول درگاه حق باشه
ایشالا هرچی از خدا بخواید بهتون بده
البته از فیلتره خودش رد کنه هرچی که به بنفع شما باشه بده
آمین آمین آمین 
Photo

Post has attachment
آنـــکـــه واقـــعـــا تـــورا دوســـت دارد!
بــــه ســــاز آرام بــــودنــــت کــــفــــایــــت مـــیـــکـــنــد و هـــرگـــز از تــــو نـــمـــیـــخـــواهـــد "رقـــــــاصــــــه" ســــازهـــایـــش بــــاشـــی...
Photo

Post has attachment
سلام به دوستان عزیز عضو جديدم.
Photo

Post has attachment
امتحان آئین نامه داشتم
سرهنگ پرسید:"دور زدن"کجا ممنوعه؟
گفتم:تو رفاقت
لبخند زد و گفت پیاده شو قبولی!
Photo
Wait while more posts are being loaded