5. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดข้อมูลป้อนกลับแบบข้อความที่มีการเคลื่อนไหวแบบข้อความที่มีเสียงบรรยายประกอบ

นวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตข้อมูลป้อนกลับแบบข้อความที่มีการเคลื่อนไหวแบบข้อความที่มีเสียงบรรยายประกอบ
K ผลการเรียนรู้
A ความพึงพอใจ

นายประยง. ชนากลาง

3.ชุดกิจกรรมกระบวนการ วิทยาศาสตร์บูรณาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นวัตกรรม : ชุดฝึกกระบวนการวิทยาศาสตร์บูรณาการ ทางวิทยาศาสตร์
A : ความพึงพอใจของนักเรียน
* และสามารถเพิ่มเติมความคิดของกลุ่มได้คือ
K แก้ไขปัญหาวิเคราะห์
P ประดิษฐ์
A. ร่วมกิจกรรม ยอมรับปรับปรุงแก้ไข

ผู้เขียน จินตนา เทศเอม

4. การสร้างชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นวัตกรรม ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องสิ่งเสพติด
K ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
คะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน


นายสุพรรณ. เกียรติเจริญ

Post has attachment
Photo

Post has attachment
2.การพัฒนาชุดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาและสำรวจสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

นวัตกรรม ชุดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

A : - พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในค่ายวิทยาศาสตร์
- ศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
- ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์


http://tdc.thailis.or.th/tdc/download.php

1.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นวัตกรรม : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์

K ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผู้เขียน โดย สมชาติ บุญมัติ
1.นายปริชญ์ชวิน ส่งให้
2.น.สเกวลิน แสงอุทัย
3.น.สนฤมล สุขมาก
4.ว่าที่ รต.หญิงทิฑัมพร สวัสดิ์นะที
5.นางสาวสุรีย์พร ดอกลำเจียก
6.นางสาวกรรณิการ์ ยงเขตรกิจ
7.นางสาววศินีแปลสันเทียะ

ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคร้าาาา

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded