Post has shared content
Blessed be Adonai Elohim, God of Israel, who alone does wonders.19 Blessed be His glorious Name forever. May all the earth be filled with His glory! Amen and Amen! Psalm 72:18-19
*
My Love is One (Official Second Revised Edition):
What I Learned from the Messiah about Love, Family, Climate Change & The Second Coming ▶ https://www.amazon.com/dp/1985159937

https://www.youtube.com/watch?v=nD-mgflI-_g

#faith #hope #love #Israel #Jerusalem #family #marriage #MyLOVEisONE #books #bookclubs #Amazon #Google #LORD #GOD #Messiah #wisdom #earth #planet #Climate_Change #Barnes_and_Noble #prayer #planet_earth #heaven #blessings #spiritual #religion #church #temple #synagogue #bible #Torah #history #bible_history

Post has shared content
כשהצורך לתחזק את האשלייה גדל ומתעמק, מידת האינטלגנציה המושקעת בבורות, היא גדולה.
להיות כנים = יושרה פנימית.

Post has attachment
מכירים את הלוח שנה הזה?? יוצא לאור השנה בפעם שלישית!
אחלה מתנה לראש השנה.. ותחשבו על זה ;)
צרו קשר עימי להזמנה/רכישה של עשרה לוחות "שנה בגינה" ומעלה 052-6470640
https://www.shanabagina.com/ פרטים נוספים
Photo
Photo
8/3/17
2 Photos - View album

Post has attachment

Post has shared content
מונחי יסוד בתכנון


#תוכניות מעצבות את המרחב שמסביבנו ומשפיעות במידה רבה על #איכות חיינו.
הן קובעות בין השאר איפה מותר #לבנות והיכן אסור, מה גובה המבנים שיוקמו,
היכן ייבנו מוסדות ציבור, מה רוחב הכבישים שייסללו ואילו שטחים יישארו ירוקים
ופתוחים.
כל תוכנית עשויה להועיל לגורם מסוים אך לפגוע באחרים. לדוגמה, תוכנית
שמאפשרת לסלול כביש ראשי ליד #שכונת מגורים תועיל לנהגים רבים, שיוכלו
לעקוף את #הפקקים בכניסה לעיר, אך תפגע קשה בחייהם היומיומיים של תושבי
השכונה. לכן החוק קובע כי כל אדם רשאי להתנגד לתוכנית חדשה שעלולה
להשפיע עליו. ואולם, התוכניות כוללות מונחים מקצועיים, שמשמעותם אינה
ברורה לרובנו, והדבר מקשה על הבנת #תוכניות , ובמקרה הצורך על הגשת
התנגדות להן.
דף #מידע זה נועד להבהיר את המונחים הללו. בשל מגבלות מקום נתייחס רק
למונחים החשובים והשכיחים ביותר.

#תוכנית : מסמך שקובע מה מותר ומה אסור לעשות בקרקע,
ובאילו תנאים. תוכנית כוללת הוראות כתובות (תקנון), וברוב
המקרים גם #מפה (תשריט).

#קו כחול: קו בצבע כחול שמופיע בתשריט התוכנית ומסמן
את גבולותיה.

תוכנית מתאר ארצית (#תמ"א): תוכנית שעוסקת בנושאים
בעלי חשיבות כלל -ארצית כמו תשתיות חשמל ומים, דרכים
ראשיות, שמורות טבע ומיקום היישובים.

תוכנית מתאר מחוזית (#תמ"מ): תוכנית שחלה בשטחו של אחד
מששת המחוזות (צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, ירושלים,
דרום) ואשר קובעת הוראות כלליות לגבי ייעודי (ע"ע)
הקרקע (חקלאות, מגורים, תעשייה וכדומה).

תוכנית #מתאר מקומית: תוכנית שחלה בתחום הרשות
המקומית או בחלק ממנו ואשר קובעת את ייעודי #הקרקע
הכלליים (מגורים, תעסוקה, שטחי ציבור וכדומה) ואת אופי
#הבנייה (גובה המבנים, מספר יחידות הדיור ועוד).

#תוכנית #מפורטת: תוכנית שכוללת הוראות מפורטות ברמה
ובהיקף שמאפשרים מתן היתרי בנייה. ניתן להכין תוכנית
מתאר מקומית שכוללת הוראות מפורטות, ובמקרה
זה אין צורך בתוכנית מפורטת נפרדת. תוכנית מתאר
מקומית ותוכנית מפורטת מכונות גם "תוכנית בניין עיר"
(#תב"ע).

הפקדה: הליך שמאפשר לציבור להתנגד לתוכניות חדשות
ולהציע לשנות אותן. לפי החוק יש לפרסם הודעות על הפקדתן
של תוכניות. כל אדם, שתוכנית מפורטת, תוכנית מתאר
מקומית או תוכנית מתאר מחוזית עשויה להשפיע עליו, רשאי
להגיש לה התנגדות בכתב בתוך 60 יום ממועד הפרסום.

#היתר #בנייה: רישיון שבלעדיו אסור לבנות. את היתרי הבנייה
נותנת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, לפי תוכנית
שכוללת הוראות מפורטות ואשר אושרה כחוק.

מוסד #תכנון: גוף העוסק בנושאי תכנון ובנייה שבסמכותו לדון
בתוכניות, לאשר אותן ו/או לתת היתרי בנייה.

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה: מוסד תכנון שפועל במסגרת
הרשות המקומית ושבו יושבים בדרך כלל חברי המועצה
המקומית. בסמכותה לתת היתרי בנייה, ובמקרים מסוימים
גם לאשר תוכניות מפורטות ותוכניות מתאר מקומיות.

ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה : מוסד תכנון שאחראי על מחוז
שלם, ושבו חברים נציגי ממשלה, נציגי רשויות מקומיות
ונציגים של גופים ציבוריים. בסמכותה לאשר את רוב תוכניות
המתאר המקומיות והתוכניות המפורטות.

#מועצה ארצית לתכנון ולבנייה : מוסד התכנון הארצי, שבו חברים
נציגי הממשלה, נציגי הרשויות המקומיות ואנשי ציבור.
בסמכותה לאשר תוכניות מתאר מחוזיות ולהמליץ לממשלה
לאשר תוכניות מתאר ארציות.

#ייעוד : המטרה העיקרית (למשל, מגורים, תעשייה, חקלאות)
שלשמה מותר להשתמש בקרקע.

#שימוש: מכלול הדברים השונים שמותר לעשות בקרקע.
לדוגמה, תוכנית יכולה לקבוע כי באיזור שייעודו מגורים מותר
להקים, בנוסף למבני #מגורים   גם בתי אבות וגני ילדים.

#דרך: כביש (כולל מדרכות), שביל או כל דרך אחרת, בין שהיא
קיימת ובין שהיא מסומנת בתוכנית.

רוחב זכות הדרך: רוחב הדרך כפי שהוא מוגדר בתוכנית.

רוזטה: עיגול שמופיע בתשריט ואשר מתאר את תוואי הדרך.
ברוזטה מופיעים מספר הדרך, רוחבה וקווי הבניין (ע"ע)
משני צדיה.

קו #בניין : המרווח שבין המבנה לבין גבולות המגרש, כפי שהוא
נקבע בתוכנית. קו הבניין הקדמי הוא המרווח שבין המבנה
לבין הדרך הסמוכה. ביחס אליו מוגדרים קווי הבניין האחורי
והצדדיים.

#הקלה: חריגה או סטייה מהוראות התוכנית שנמצאת בתוקף.
במסגרת בקשות להיתרי בנייה, החוק מאפשר לוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה לאשר הקלות מסוימות – למשל,
להתיר בניית יותר קומות מכפי שנקבע בתוכנית. בכל
מקרה של בקשה להיתר בנייה הכוללת הקלה, מחובתה
של הוועדה המקומית להודיע על כך לשכנים ולאפשר
להם להתנגד. החוק והתקנות מגדירים מהו היקף הסטייה
מהוראות התוכנית שאותו ניתן לאשר בהקלה.

הפקעה לצרכי ציבור: הליך שבמסגרתו עוברת קרקע פרטית
לבעלותה של רשות ציבורית. החוק מאפשר לרשות מקומית
לבצע הפקעה לצורכי ציבור (כבישים, גנים ציבוריים ועוד).
הרשות המקומית חייבת לשלם לבעלי הקרקע רק במקרה
שהשטח המופקע עולה על 40 אחוזים מגודל החלקה.
המונח "שטח מגרש ברוטו" מתייחס לשטח המגרש לפני
ההפקעה. המונח "שטח מגרש נטו" מתייחס לשטחו אחרי
שהוקטן כתוצאה מהפקעה.

#שטח עיקרי: כלל שטחי הבנייה שנועדו עבור המטרה העיקרית
שלשמה הוקם המבנה. לדוגמה, במגרש שייעודו מגורים,
השטח העיקרי הוא השטח הבנוי שמשמש בפועל #למגורים.

שטח #שירות: שטח בנוי שלא נועד עבור המטרה העיקרית
של המבנה. לדוגמה, במגרשים שייעודם מגורים, שטחי
המקלטים, החנייה וחדרי המדרגות המשותפים לכמה דירות
הם שטחי שירות.

אחוזי #בנייה: השטח העיקרי שמותר לבנות במגרש מסוים,
כשהוא מבוטא באחוז משטח המגרש. לדוגמה, במגרש
שייעודו #מגורים   ששטחו 500 מ"ר ושבו מותרים 150 אחוזי
#בנייה אפשר לבנות 750 מ"ר של שטחים עיקריים.

#זכויות בנייה: מכלול אפשרויות הבנייה שהתוכנית מתירה:
השטח שמותר לבנות (במ"ר או באחוזי בנייה), מספר
הקומות בבניין, מספר #יחידות הדיור שמותר להקים בו
וכדומה.

שטח מגרש מינימלי/מזערי: שטח המגרש הקטן ביותר שבו
התוכנית מתירה לבנות. כאשר תוכנית קובעת כי שטח
המגרש המינימלי הוא 500 מ"ר, המשמעות המעשית היא
שלא ניתן לבנות במגרש קטן יותר, אלא בהליך של הקלה.

צפיפות: מספר יחידות הדיור שניתן לבנות בשטח נתון. נהוג
לבטא את הצפיפות במספר יחידות דיור לדונם. במגרש
ששטחו 500 מ"ר, ושמותר לבנות בו חמש דירות, הצפיפות
היא עשר יחידות דיור לדונם.

#תכסית: אותו חלק של המגרש שעליו עומד (או שאותו
מכסה) המבנה. תכסית של 40 אחוזים פירושה שהמבנה
מכסה 40 אחוזים משטח המגרש.

קומת #עמודים: קומת הכניסה לבניין שאין בה יחידות דיור.

#בניין גבוה: בניין בן ארבע עד תשע קומות מעל קומת
עמודים.

בניין #רב-#קומות: בניין בן עשר קומות ויותר מעל קומת
עמודים.

#היטל #השבחה  : תשלום שהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
גובה עבור עליית ערך הקרקע כתוצאה מאישורה של תוכנית
חדשה שהגדילה את זכויות הבנייה. היטל ההשבחה הוא
בגובה של מחצית מההפרש שבין ערך המגרש לפני אישור
התוכנית לבין ערכו אחרי אישורה.

Post has shared content
 חגיגת י"א ניסן יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח בפארבריינגן נלהב
"ברכנו אבינו כולנו כאחד". בהתייעצות עם משפיעי קהילות אנ"ש בארץ הקודש, ומתוך אחדות הגופים הפועלים להפצת בשורת הגאולה, הוחלט על קיום התוועדות מרכזית לקראת י"א ניסן, יום הולדת ה-‏112 של הרבי שליט"א מלך המשיח.  

את ארגון וביצוע האירוע, נטלו על עצמם יחדיו מספר גופים, שיעבדו בשיתוף פעולה, כשבראש מערך ההערכות לאירוע יעמדו חברי מטה משיח בארץ הקודש, ניידות חב"ד באה"ק, האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה וועדת החינוך החב"די. הגופים העומדים בשנים האחרונות מאחורי הפעילות הארצית לקבלת פני משיח צדקנו.  

שורה של רבנים ומשפיעים כבר הביעו את נכונותם ליטול חלק באירוע, שיעמוד בסימן התאחדות ולכידות השורות בקרב אנ"ש, במיוחד לאור האירועים האחרונים, ומתוך תפילת "ברכנו אבינו כולנו כאחד" שנזכה להתגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח.  

המעמד שיערך בסגנון של התוועדות חסידית, יתקיים אי"ה ביום שלישי, ח' ניסן ה'תשע"ד (8.4.14), באולמי בראשית דרך המכבים 56 א.ת ראשון לציון, בשעה 19:00. הכניסה תהיה ללא תשלום.  

הסעות מכל חלקי הארץ לפרטים: ‎03-9607922‏‏, ‎03-6584633‏.
Photo

Post has shared content
                               התמימים מקווינס נבחנו אצל הרב צינער
התמימים תלמידי ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש  בקווינס, נבחנו על כל סדר ברכות הנהנין לאדמו"ר הזקן, אצל הרב גבריאל צינער, בעל הנטעי גבריאל. הרב צינער התפעל מבקיאותם הרבה בחומר הנלמד ודיבר על ענין השליחות, שבכדי להצליח בה מוכרחים לדעת 'הלכה למעשה' ורק עי"ז ישנו את היכולת להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו ● 
Photo

Post has shared content

Post has shared content

                        מיזם ענק וחדשני: צבאות השם בישראל פורץ 'חוצה'
תנועת הנוער צבאות השם בארה"ק בראשות הרב דוד נחשון, השיקה בימים אלו אתר אינטרנט יחודי מסוגו, הפונה לקהל הילדים המסורתי, שאינו שומר תורה ומצוות לעת עתה, אשר יהיה כלי עזר ענק לשלוחים המעונינים לחבר את ילדי ישראל לתורה ומצוות.

ToraKid הוא עולם מרתק בו יוצר כל ילד אי משלו, ומתקדם בסולם הדרגות בעזרת מילוי משימות ועזרה לחברים.

מרגע ההרשמה מתחיל הילד לבנות את העולם הפרטי שלו, בדיוק כפי שהוא רוצה ואוהב: מטפח גינה, מקים פינת חי, בונה בתים, מפעיל אזור תעשייה ולומד בכל יום המון דברים חדשים עד למשימה הסופית בניית בית המקדש.

עולם הילדים של ToraKid עשיר במיוחד בתוכן ומאפשר להכיר כל שבוע מושגים חדשים. לאורך המשחק ילמד הילד על פרשת השבוע, על בניית המקדש וכליו ועל המון תחומים מעולמנו. התוכן מוגש בשפה קלה וברורה ומענה על שאלות מתוך החומר מזכה את הילד בניקוד נוסף.

במהלך המשחק יכיר הילד משתתפים חדשים, ישוחח איתם ויסייע להם במשימות. הם גם יוכלו לסייע לו, לבצע עבורו משימות שונות וכך לשמור על העולם שלו ולעזור לו להתקדם בסולם הדרגות. חברות טובה וערבות הדדית - זה שם המשחק.
האתר פועל בכתובת: torahkid.co.il
Photo

Post has shared content
              סגן השר אופיר אקוניס: "הגעתי להגיד תודה בשם העם"
"כל כך כיף להגיע לכאן, זו חוויה אדירה של גוף ונפש" כך אומר סגן השר אופיר אקוניס שביקר אתמול בכפר חב"ד כאורח אגודת חסידי חב"ד בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב. 

"בזמן שמשרד החוץ סגר את שערי נציגויותיו ברחבי העולם אני באופן אישי הייתי מעורב בימים אלה במקרים דחופים של הצלה, אפילו אני כנציג ממשלת ישראל לא יכלתי לקבל את שירותי המדינה ונעזרתי ברוחב לב על ידי שליחי חב"ד, לכן  לכאן לומר תודה בשם כל עם ישראל".

ראש הממשלה נתניהו שנכח בפתח ביקורו של אקוניס, אמר לרב אהרונוב כאשר הוא מצביע על מר אקוניס "תכירו את דור ההמשך של הנהגת המדינה".

אנשי ראש הממשלה ביקשו ממר אקוניס להצטרף אליו בהמשך הביקור וכך אקוניס יחד עם אנשיו ואנשי נתניהו למדו וסיירו במאור פנים עם מנהל בית אגו"ח הרב מנחם לאטר.

בסיום הביקור אליו הצטרף גם העיתונאי מתי טוכפלד, נועד אקוניס ואנשיו עם יו"ר אגו"ח הרב אהרונוב יו"ר ועד כפר חב"ד הרב בנימין ליפשיץ ומזכ"ל אגו"ח הרב אריאל למברג.
Photo
Wait while more posts are being loaded