من از وقتی گمت کردم
شب روزم زمستونه
هوای هرجا صاف باشه
هوای خونه بارونه
من از وقتی گمت کردم
تمامه رویاهام گم شود
تو چی میدونی از اونی
ک غصش حرف مردوم
شود......

وطن را درتمام دنیایت می گسترانم
Wait while more posts are being loaded