Post has attachment
Luca Soltoggio vývojár stojaci za minimalistickou distribúciou MINIBIAN vydal verziu založenú na najnovšom Raspbian Jessie.

Post has attachment
Hi guys! maybe some of you are interested in an open source data logger!
There is already something present, but contributors are welcome!
Open source hardware and software!

Post has attachment

Post has attachment
MOTO pro Raspberry Pi (děkuji Autorovi viz.vlákno z root.cz- lépe bych to neřekl.)
" Aby som citoval klasika: "To je hluboké nepochopení!"
RP je projekt ktorého cieľom je vytvoriť platformu na ktorej sa môžu študenti učiť programovať. BASTA.
Nekonečne veľa nešťastníkov na tom chce prevádzkovať desktopové prostredia, prehrávače videa, NAS, rôzne servery (ftp, sql, smb, smtp.......), riadiacu jednotku pre to či ono. Áno, všetko sa voľajako dá.... pre účely experimentu, učenia.... ale nie pre komfortné používanie.
Neviem či niekoho normálneho napadne voziť na fábii 2T tehiel, v domácom mixéry miešať betón, mikrovlnkou vyhrievať miestnosť, televízorom svietiť....
Toto je presne o tom že treba kompilovať, testovať, programovať, optimalizovať, opätovne "odtehlovávať", skúšať periférie, rozvíjať kreativitu.
Ak nehľadáš toto, nepotrebuješ RP."

"To quote a classic: "It is a profound misunderstanding!"
RP is a project which aims to create a platform where students can learn to program. Thets all.
Infinitely many unfortunates that wants to run a desktop environment, video players, NAS, various servers (ftp, sql, smb, smtp .......), a control unit for this or that. Yes, everything is possible ....for the purposes of the experiment, learning .... but not for comfortable use.
I do not know if someone invades normal ride on The car 2 ton bricks, home mixed concrete mixers, microwave heat the room, the TV lights ....
This is exactly how it should compile, test, program, optimize, re tested Periphery, develop creativity.
If you are not looking for this, you do not need RP."

Post has attachment

Post has attachment
Pěkný návod jak zapsat img na SD kartu.
Nice tutorial how to write img to the SD card.

Post has attachment

Post has attachment
AL Case for Raspberry Pi
idealní pro odvot tepla, u Raspberry Pi bude zásadní.
ideal for heat dissipation, the Raspberry Pi will be important.

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded