Post has attachment

Post has attachment

دوازده برادر دور هم نشسته اند و سه نفر میانشان می رقصند!

دوحرف از سر کوه بردار
و پس بگیر آنچه را می کشند از کمان
چون این دو را باهم آمیختی
اگر تشنه ها می خورند آب از آن!

در باغ سبز در بازار سیاه در آشپز خانه قرمز هستم؟!

در دقیقه دوبار دیده می شود ودر سال اصلا نمی آید و در یک قرن فقط یک بار می آید!

دمش را می گیرند و از دهانش خون می ریزند!

دست داره و پا داره شکمش پاره است جون نداره!

نام دختری است اگر حرف اولش را برداری نام پسر می شود

من یکی ابر گوهر افشانم
تیرگی بخش بحر عمانم
مرغ دیدی که نامه افشاند
من همان مرغ نامه افشانم
مارم اما نه بر طبیعت مار
نوش ریزد ز نوک دندانم
در درفشانی گوهر ریزی
طبع دستور و دست سلطانم
Wait while more posts are being loaded