Post has attachment

Post has attachment
หมู่ 4 บ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่
.
บ้านตามุยตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2401 โดยราษฎรบ้านนาโพธิกลาง 4 ครอบครัว ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งโขงใกล้กับลำห้วยตามุย เพื่อทำสวนฝ้าย ในเวลาต่อมาจึงมีราษฎรจากถิ่นอื่นและบ้านใกล้เคียง เช่นบ้านกุ่ม ไดเอพยพครอบครัวมาอยู่ร่วมด้วยจนกลายเป็นชุมชนใหญ่
.
ในปี พ.ศ. 2470 ทางราชการได้จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ของกระทรวงมหาดไทย เรียกว่า "บ้านตามุย" หมู่ 6 อยู่เขตการปกครองของตพบลห้วยยาง อ.โขงเจียม แต่งตั้งนายโมกข์ สิงห์ชนะ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ในปี พ.ศ.2523 บ้านตามุยของแยกการปกครองไปขึ้นต่อตำบลห้วยไผ่
.
ราษฎรมีความเชื่อเรื่องเวรกรรม บาปบุญคุณโทษ นับถือผัสางนางไม้และศาลปู่ตา ประกอบอาชีพทำสวน จับปลา รับจ้าง ยึดถือฮีตสิบสองคองสิบสี่
.
ผู้นำหมู่บ้าน
1. นายโมกข์ สิงห์ชนะ
2. นายบึ้ม ตุ้มทอง
3. นายอ่อน ใต้โพธิ์
4. นายทองมี แพงเนตร
5. นายเหลาคำ ขยันการ
.
บ้านตามุยมี 74 ครัวเรือน ประชากร 497 คน โรงเรียน 1 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง หาดวิจิตราเป็นแห่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโขงเจียม 20 กิโลเมตร
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-02-12
9 Photos - View album

Post has attachment
หมู่ 3 บ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่
.
บ้านกุ่มตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่า นายลุน นายพระ นายแหล่ง ราษฎรบ้านนาโพธิ์กลาง 3 ครอบครัว ได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อทำไร่ฝ้าย ในเวลาต่อมาราษฎรบ้านลาดสมดีประมาณ 8 ครอบครัว ได้อพยพมาอยู่ร่วมด้วยจนกลายเป็นชุมชนใหญ่
.
ในปี พ.ศ.2560 ทางราชการจึงได้จัดตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ของกระทรวงมหาดไทย เรียกชื่อว่า "บ้านกุ่ม" ตามชื่อต้นไม้ที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน และตามริมฝั่งแม่น้ำโขงชื่อต้นกุ่ม และแต่งตั้งให้นายคำ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกอยู่ในเขตการปกครองของตำบลห้วยยางเป็นหมู่ 5 ในปี พ.ศ. 2523 บ้านกุ่มขอแยกการปกครองไปขึ้นต่อตำบลห้วยไผ่ จนถึงทุกวันนี้
.
ราษฎรมีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรม ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน จับปลา ยึดถือฮีตสิบสองคองสิบสี่ตามแบบโบราณอีสาน
.
ผู้ปกครองหมู่บ้าน
1. นายคำ
2. นายบุฯตา จันทร์เทพ
3. นายเหล็ก สังข์ทอง
4. นายณรงค์ ทรสู้
5. นายภูมี ป้องพิมพ์
6. นายหม่าน หิมะวัน
7. นายทวี จันทร์เทพ
.
บ้านกุ่มมี 78 ครัวเรือน ประชากรชายหญิงรวม 377 คน มีวัดหนึ่งแห่งชื่อวัดสว่างท่ากุ่ม บ้านกุ่มเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคในเทศกาลออกพรรษาอีกแห่งหนึ่ง บ้านกุ่มอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโขงเจียม 16 กิโลเมตร
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-02-12
5 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded