Post has attachment

Post has attachment
#Проживание #иностранцев в #Словакии

Информационная брошюра Миграционного информационного центра Международной организации по миграции (ИОМ)

Данную информационную брошюру выдал Миграционный
информационный центр IOM Международной организа-
ции по миграции (MIC). MIC предоставляет иностранцам,
живущим в Словакии, индивидуальные консультации по
юридическим, социальным и рабочим вопросам, содей-
ствует интеграции граждан стран третьего мира на рынке
труда и в общественной жизни.
Целью брошюры является предоставление комплексной
информации, касающейся въезда на территорию Словац-
кой Республики, получения или обновления вида на жи-
тельство в Словацкой Республике (СР). Вы найдете здесь
практические советы и важные примечания о Ваших пра-
вах и обязанностях, связанные с Вашим проживанием в
Словакии согласно юридическим нормам Словацкой Рес-
публики.

http://mic.iom.sk/en/useful/download/category/14-pobyt.html?download=311%3A---

Post has attachment

Post has attachment
Residence of Foreign nationals in Slovakia
Information Brochure of the IOM Migration Information Centre

Việc cư trú của người nước ngoài ở Xlôven
Tạp chí thông tin của Trung tâm thông tin di dân

外国人在斯洛伐克的居留
国际移民组织移民咨询中心宣传册

إقامة الأجانب في سلوفاكيا
نشرة إعلامية لمركز معلومات الهجرة

http://mic.iom.sk/en/useful/download/category/14-residence.html?download=306%3Aresidence-of-foreigners-in-slovakia-2014

Post has attachment
#Pobyt #cudzincov na Slovensku

Informačná brožúra Migračného informačného centra Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM)

Túto informačnú brožúru vydalo Migračné informačné centrum
Medzinárodnej organizácie pre migráciu (MIC). MIC poskytuje
cudzincom žijúcim na Slovensku individuálne právne,
sociálne a pracovné poradenstvo, podporuje integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín na trhu práce a ich komunitný
život.
Cieľom brožúry je poskytnúť súbor informácií týkajúcich sa
vstupu na územie Slovenskej republiky a získania alebo obnovenia
pobytu v Slovenskej republike (SR). Nájdete tu praktické
rady a dôležité upozornenia na vaše práva a povinnosti
súvisiace s vaším pobytom na Slovensku, vyplývajúce pre vás
z právneho poriadku SR.

http://mic.iom.sk/en/useful/download/category/14-residence.html?download=306%3Aresidence-of-foreigners-in-slovakia-2014

Čo je úradný preklad a kto môže taký preklad vyhotoviť?

Úradný preklad je preklad vykonaný podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Úradný preklad môže vyhotoviť len tzv. úradný alebo súdny prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z., a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Úradný preklad možno vykonať len písomne. Jednotlivé strany úradného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený preklad obsahuje

a) úvodnú časť s označením preklad,
b) označenie zadávateľa,
c) prílohy,
d) prekladateľskú doložku.

Prílohy sa zaradia pred preklad a spolu s ním sa zviažu.

Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru (cudzieho jazyka), v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane prekladu.

Každý písomne vyhotovený preklad opatrí prekladateľ odtlačkom úradnej pečiatky.
Wait while more posts are being loaded