روزی فردی راه میرفت و میگفت اگه بشه چی میشه اگه بشه چی میشه
چند ماهی گذشت رفتم جلوتر دیدم میگه چی میخواستیم چی شدچی میخواستیم چی شد
ازش پرسیدم چته
گفت مادرمون مریض بود گفتیم میمیره باباهه میره زن میگیره هم اون میکنه هم ما
از قضا پدرمون مرد مادرم شوهر کرده هم اونو میکنه هم ما رو

این است سرنوشت ما
چی میخواستیم چی شد

@kabinetkajjj
سری به کانالمون بزنید

Post has attachment
به کانال ما سر بزنید منتظرم متشکرم

Post has attachment
پدر عزیزم مادر بهتر از جانم
Photo

Post has attachment
پنج برادر از بزرگ تا کوچیک
Photo
Wait while more posts are being loaded