نصیحت پدرانه
 قسمت اول 
ازکـلا م معتــــــبـرد  لگیــرمشو
 آنچـه میگـویـد پـد ر دلگیــرمشو
 ازکمـی سود و ضرردلگیر مشو
 ازجـواب مختصــر  دلگیر مشو
 چـونکه آمـد بی خبر دلگیر مشو
 گـرنبـود شـامت جگردلگیرمشو
 گـرنبود قـند و شـکر دلگیرمشو
 گـرنداشـت قـردرکمردلگیرمشو
 
ازنصیحت ای پسر د لگیر مشو
 چـون پد ردلسـوز  اولادش بود
 چـون پـد ردارد نظربرسوی تو
 گـرنمودی مهـــربـا نی با کسی
 گـرترا مهمان رسید هرسا عتی
 گـربخا نه میروی ازبهــرشـا م
 گـرترا چـا ئی نها د نند پیش رو
 انکه میخواهی برقصد  بهـرتــو
زانکه زد بوق خطردلگیرمشو
 ازخطا ی هم سـفـر دلگیرمشو
 زین زمـان زود گذردلگیرمشو
 گـرندارد هیـچ اثـــردلگیرمشو
 ازرئیس نـا مـه بـــردلگیرمشو
 ازمنـواز ایـن اثـــــردلگیرمشو
 
 
درخیا با ن  گربراهی   میروی
 گـرسفرکردی  بجا ئی بهرعیش
 جان من ازبهرهیچ وهیچ زما ن
 چـون نوشتـم  شعـرطتزی بهرتو
 گـرنیامد نـا مه ي    من سوی تو
 گرنبود این شعـرمن شیرین بیا ن
 
 گـرحــکیم دائم تـرا پند مید هد
 القـرض جـان پسـر دلگیرمشو

rrrr
Wait while more posts are being loaded