بازهم اوضاع شهرم قاتی و پاتی شده
شعرمن رنگین برآمدانتخاباتی شده
چندروزی هست دولت گشته بامامهربان
جملگی بامردمان همدل شدندو همزبان
انتخابات آمدودولت به مادمساز گشت
عزت وحرمت فراوان سوی مردم بازگشت
هم دگرحرف ضعیفان کرده بر دولت اثر
هم ز انصاف طبیبان می شود برما نظر[ (بیمارستان
کارگرهارادگر اندوه بهر کار نیست[ یادت نرود)
انتخابات آمده دیگر کسی بیکارنیست
قوم افغانرا برون رانیم ازاین آب وخاک
بهرکارساختمانی نیست ازآنهاخوف وباک
رفع تحریم است کنون و دلار انباشته
گندم مفتی برامان نزد دولت کاشته
آب و برق و گازرا فردا نماید رایگان
تابدانی کاین حکومت همدل است وهمزبان
دوستانم پولهامان جملگی ازبهر ماست
حق هرکس میرسد بردست او بی کم وکاست.
تابعد.
Wait while more posts are being loaded