Post is pinned.
פורום זה נועד לעזור לאנשי כספים.
בנושאים מקצועיים ובחיפושי עבודה
נשמח לשיתוף פעולה........

מחפשים עובדת להנה"ח
מחפשים עובדת להנה"ח עם נסיון טוב של 3-4 שנים בבסר, 10 עובדות חרדיות, משלמים 7000 ₪ ל7 שעות

פרטים אצלי רק ביום הקרוב (יומיים). (אין לי כח להתעסק עם זה יותר)


צפורה כהן | הנהלת חשבונות
מאזנית סניף בני ברק
zipora@maazanit.co.il
טל: 073-2245514 | פקס: 7 03-6197130 לידי צפורה

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה: שכר המינימום יעלה ל - 5,300 ש"ח

ביום 24.10.2017 פרסמה הכנסת הודעה לעניין העלאת שכר המינימום במשק. להלן עיקרי ההודעה:
בתום דיון סוער אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת פה אחד לקריאה שנייה
ושלישית את הצעת החוק הממשלתית, לפיה כבר החל ממשכורת חודש דצמבר 2017 (אשר תשולם בינואר 2018 ) יעלה שכר המינימום מ - 5,000 שקלים בחודש ל - 5,300 שקלים.
שכר המינימום לשעה יעלה מ- 26.9 שקלים ל - 28.5 ,
ושכר המינימום היומי יעלה מ - 231 ל - 245 שקלים.

תשלומים לרשויות לחודש ספטמבר 17

יש לכם מושג אם יש דחיה נוספת לתשלומי הרשויות של חודש ספטמבר 17, המשולם בחודש אוקטובר 17?

שלום ,

רציתי לדעת איפה אפשר לראות את החוק על חופשת מחלה ,
במידה ועובד מגיע לעבוד כמה שעות בחופשת מחלה זה לא שולל ממנו את רצף החופשה ויכול לקבל עבור החלק החסר של השעות לאותו יום .

שאלה מקצועית לגבי גיבוש עובדים

אם יש לי הוצאה של גיבוש לעובדים ואני רוצה להפוך אותה להוצאה מוכרת למע"מ
יש לי דרך לעשות את זה?

לכל החברות המקצועיות שבקבוצה,
אני מגישה לביטוח לאומי תביעת החזרי מילואים לעובדים.
יש למשהי מושג, איך אני יכולה לדעת מה הסטטוס של הבקשות שהגשתי?
תודה :)

ביום 8.5.2017 פורסמה ברשומות הצעת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן: "הצעת החוק"), שעניינה הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס 2017 ו-2018. להלן עיקרי הצעת החוק:

לאור נתוני הרבעון הראשון של שנת 2017 שהסתיים עם עודפי גביית מיסים של 1.6 מיליארד שקלים חדשים ולאור תחזית הצמיחה המעודכנת של משרד האוצר לפיה צפוי גידול בהכנסות המדינה ממסים בשנים הללו, מוצע להגדיל את נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם.

בהתאם להצעת החוק בשנות המס 2018 ו- 2017, מוצע להגדיל את נקודות הזיכוי הניתנות לאשה לפי סעיף 66(ג)(4) לפקודת מס הכנסה, בעד כל אחד מילדיה שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס, כך שתהיה זכאית לנקודות זיכוי כמפורט להלן:

1. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד (במקום 0.5 נקודת זיכוי הניתנת כיום).

2. 2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לתום שנת המס שבה מלאו לו חמש שנים (במקום 2 נקודות זיכוי הניתנות כיום).

במקביל, מוצע להגדיל באופן זהה את נקודות הזיכוי הניתנות לפי סעיף 40 (ב)(1) לפקודת מס הכנסה, להורה במשפחה חד הורית אשר היו לו ילדים שטרם מלאו להם שש שנים בשנת המס ושכלכלתם היתה עליו.

כמו כן, מוצע להגדיל את נקודות הזיכוי הניתנות לגבר לפי סעיף 66 (ג)(5) לפקודת מס הכנסה, כך שבעד כל אחד מילדיו שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס, יהיה זכאי לנקודות זיכוי כמפורט להלן:

1. 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידת הילד (במקום נקודת זיכוי אחת הניתנת כיום).

2. 2.5 נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד לתום שנת המס שבה מלאו לו חמש שנים (במקום שתי נקודות זיכוי הניתנות כיום בשנה שלאחר שנת לידתו של הילד ובשנה שלאחריה ונקודת זיכוי אחת הניתנת בשנת המס שבה מלאו לילד 3 שנים).

במקביל מוצע להגדיל באופן זהה את נקודות הזיכוי הניתנות לפי סעיף 40 (ב) (1א) לפקודה להורה במשפחה חד הורית אשר היו לו בשנת המס ילדים שכלכלתם לא היתה עליו.

בהתאם להצעת החוק, מוצע לתקן את ההגדרה "פעוט" שבסעיף 40 (ב)(3) לפקודת מס הכנסה ושסעיף 66 (ג)(5) לפקודת מס הכנסה מפנה אליה, כך ש"פעוט" יוגדר כילד שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס.

על פי הצעת החוק, החוק יחול מ – 1.1.2017.

יצוין, כי הצעת החוק עברה בקריאה שניה ושלישית אולם טרם פורסמה ברשומות.

שלום לכולם,
אני נותנת שרותי הנהלת חשבונות , החזרי מס , דו"חות אישיים, שכר ודיני עבודה
בקריית יערים טלזסטון
אשמח אם תפנו אלי אנשים שמעוניינים בשרותים אלו

נייד-052-7169793
E-mail-margalit124@gmail.com
תודה !!הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה 5.44 מיליון שקלים.

אם קלטתם/ן עובדים חדשים החל מ-1.7.2017, יתכן ותהיו זכאים לסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לעידוד העסקת עובדים יוצאי אתיופיה.

הכללים המלאים מופיעים בהוראת מנכ"ל 4.42, "תנופה בתעסוקה".

יש לכם שאלות על ההוראה?

הנכם מוזמנים לשלוח שאלות לדואר אלקטרוני EmploymentDis@economy.gov.il לא יאוחר מיום 4.9.2017 בשעה 16:00 בלבד.

התשובות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה החל מיום 18.9.2017 מהשעה 16:00 ואילך. התשובות לשאלות הההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.

פרטים מלאים על המסלול ועל כנס הסברה יפורסמו באתר משרד הכלכלה והתעשייה - מסלולי תעסוקה

מועד ההגשה האחרון של בקשות: עד ליום 2.10.2017 בשעה 24:00

Wait while more posts are being loaded