Post has attachment
..... บุญวาสนา  มาจาก การบริจาค .....
http://96rangjai.com/books-show/images/book-02.html#0
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
..... บาป  ทำแท้ง .....

จิตเดิมแท้ของเรานั้น ทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติ อันบริสุทธิ์

ท่านเคยรู้ไหมว่า บาปกรรมของการทำแท้ง นั้น
เท่ากับ ฆ่า พระอรหันต์ หนึ่งองค์

ในอายุวัฒนสูตร พระพุทธองค์ ตรัสถึง บาปกรรมของการทำแท้ง ...
จัดอยู่ใน อนันตริยกรรม อันเป็นบาปที่มีโทษ หนักที่สุด ... 5 ประการ ได้แก่

   1. ฆ่าบิดา
   2. ฆ่ามารดา
   3. ฆ่าพระอรหันต์
   4. ทำให้สงฆ์แตกแยก
   5. ทำร้ายพระวรกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด

Post has attachment
พระอวโลกิเตศวร  หรือ พระแม่กวนอิม มนตราแห่งพระมหากรุณา

..... “ โอม มณี ปัทเม หุม ” .....

Post has attachment
" วันหนึ่งข้างหน้า ในหลวง จะได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งของโลก "
" ในหลวง เป็น พระโพธิสัตว์ ปรารถนาพุทธภูมิ "

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (พระราชสังวรญาณ)
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
รายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องราว ก่อนการปรินิพพานของ พระพุทธองค์
จนถึงวันที่ ปรินิพพาน และ ถวายพระเพลิง
ล้วนแต่เป็น เหตุการณ์ที่อัศจรรย์ และ แสดงให้เห็นถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อสรรพสัตว์ ทั้งหลาย

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded