Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Assalamualaikum...
Baraya, Wilujeng wayah kieu
#LAMUN URANG GEUS KOLOT.
Sisihkeun waktu pikeun babarengan jeung corogé/geureuha anjeun sabab salah sahiji bakal mulang leuwih ti heula sarta nu masih hirup bakal mampuh neundeun panineungan anu éndah.

LAMUN URANG GEUS KOLOT.
Bakal datang mangsana rék leumpang kana panto ogé ripuh, meungpeung masih kénéh mampuh prak jalan-jalan ka sawatara tempat keur nyawang lingkungan kaagungan Allah swt. Keur muji kaéndahan ciptaanaNa.

LAMUN URANG GEUS KOLOT.
Ulah ngariripuh manéh mikiran barudak kalawan kaleuleuwihi. Maranéhanana mampuh usaha sorangan. Tangtukeun mah anjeun geus teu boga hutang saméméh maot
supaya maranehna henteu nanggung beungbeurat nu ditinggalkeun anjeun.

LAMUN URANG GEUS KOLOT!
Nyisihkeun waktu babarengan jeung babaturan heubeul sabab lolongkrang pikeun babarengan beuki ngurangan ti mangsa ka mangsa.

LAMUN URANG GEUS KOLOT.
Tarimakeun panyakit nu nimpa. Sabab kabéh ogé sarua, boh beunghar atawa miskin bakal ngaliwatan kaayaan nu sarua nyaéta: lahir, orok, budak, déwasa, kolot, gering & maot.

*Peupeujeuh:

"Téangan babaturan nu siga kaca, urang gumbira manéhnaa gumbira, urang sedih manéhna milu sedih.

Wilujeng ngalakonan mangsa kolot kalawan kabagjaan .. pamuga manfa'at.
Photo

Post has attachment
+Akang MangkuBojo_Raka Maulana Akbar

Lawas ieu rorompok di kantunkeun, moal bulukan kitu kang ?

Photo

Post has attachment

Assalamualaikum...
Baraya Wilujeng enjing
#Asal usul diri sorangan.

Urang hirup kudu nyaho carana (apal) , kudu nyaho elmuna, kudu nyaho jalanna, matak wajib kudu nganyahokeun sajarah hirup, indung bapa urang teh saha, jeung urang mana, nini aki urang teh saha urang mana, jeung buyut urang teh saha jeung timana asalna.
Dina diri urang teh aya "getih = darah" indung bapa, kitu ge dina diri indung bapa urang aya getih nini aki, terus kaluhur...
Hirup urang kudu cageur bari jeung bener, kudu bisa nyeungitan diri sorangan , ku ahlak (kalakuan) urang anu bageur, sangkan bisa ngangkat darajat indung bapa, nini/aki, sepuh urang.
Geura turutan luluhur urang anu boga motto cageur, bageur, singer, bener jeung pinter, ulah nembongkeun katurunan ningrat sagala rupa, ulah "agul ku payung butut".
Silih asih, silih asah, silih asuh jeung sasama kudu jadi pedoman hirup.

" Aya baheula, aya ayeuna...
Moal aya ayeuna mun euweuh baheula "

Salam.
copas

Post has attachment
Photo

Assalamualaikum...
Baraya Wilujeng siang
LENYEPANEUN
AJAL JEUNG PATI
seratan KH.E.Addullah 1981
¤
Hirup katungkul ku pati,
paeh teu nyaho dimangsa.


Lamun datang teu bisa dihalang,

rek embung rek hayang
tetep kudu mulang,

teu nolih kanu ceurik
moal ngaladenan nu lolongseran,

tetep mulang teu bisa dihalang.


Barudak ngadadak yatim,

indungna ngadadak jadi randa,

indit tanpa pamit.


Teu wasa sasadu heula,

atawa pupulih rek indit,

malah teu werat muka baju sorangan,

mandi oge dimandian kunu lian.


Imah meunang hayang ditilar,

dulur dikantun,

harta taya anu kabawa,

lain teu boga bawaeun ngan geus teu bisa mawana sarta geus teu aya gunana.


Diusir lain kunu lian,

tapi ku baraya urang sorangan
geus embung kaancikan,

kapaksa disingkirkeun,

tinu caang kanu poek,

tinu lega kanu heurin,

tinu kasur hipu kanu teuas,

nyengceling nyorangan
taya pisan anu nulungan.


Ari maot teh pasti.

Lamun urang maot,
Kumaha?


Sieun ku maot tapi disampeurkeun,

tambah umur tambah deukeut
ka lawang kubur.


Nganteurkeun anu maot remen,

ngaliwat kuburan biasa,

tapi langka anu inget kana datangna ajal geusan nambah ngareaan amal.

OMAT, ...
ULAH GAGAL NALIKA DATANG AJAL
~ ~¤~ ~

Duh Gusti, ...
Hampura abdi, ...
Mugia Anjeun masihan kakiatan,
ka diri abdi kanggo ngalaksanakeun naon nu dipiwarang ku Anjeun
.
In Syaa Allah
Aamiin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded