مَمَګنِ طّلَبِأّتّ صٌبِأّيِّأّ لَلَتّعٌأّرفِّ
أّنِأّ خَأّلَدِ مَنِ أّلَأّردِنِ
أّزِّأّ فِّ مَجِأّلَ عٌ أّلَمَوِبِأّيِّلَ
أّلَفِّ شٍګر
Wait while more posts are being loaded