Nam mô a di đà Phật

A DI DA PHAT. Niệm Phật là nhân thành Phật là quả, sống trên cõi ta bà này cũng điều là đền ơn trả ơn và đòi nợ trả nợ vì vậy khi đã có nhân duyên hiểu được Phật pháp thì mong rằng tất cả chư vị đồng tu cố gắng  niệm hồng danh của đức PHẬT A DI ĐÀ  cầu sanh tịnh độ
Wait while more posts are being loaded