وصیت نامم. ازکجاشروع کنم؟

ازعشقم؟؟؟نه..
ازدوستام؟؟؟نه..
آها اول ازمامانم...

مامانی؟یادته ازدستم عصبانی میشدی میگفتی ایشالله جوون مرگ شی بچه؟
دیدی تو جوونی رفتم؟
یادته میگفتی خیر نبینی؟دیدی اززندگیم خیرندیدم؟
دیدی دعات گرفت؟؟؟
پ حالا واسه چی گریه میکنی داد میزنی میگی توروخدا پاشو...
مامانم صداتو میشنوم ولی نمیتونم جوابتوبدم...

رفقا؟؟؟
توروخدا شماها دیگه بخاطرمن گریه نکنين...
بخاطر منی ک ارزشی واستون نداشتم...
صدام نزنین ک بیدارشم...بخدانمیتونم...واسه همیشه خوابیدم...

یه چی بگم؟
ب این زودی خاکم نکنید...دوباره غسلم بدید آخه من دلم هنوز خونه...

عشقم بیشترین حرفو باتو دارم... حرفای دلم رو هیچ وقت کسی نفهمید...فقط یه روز مورچه ها میفهمن...روزی ک زیرخاک گلومو به تاراج میبرن...

عشقم گریه نکن نبینم اشکاتو..
فقط یه خواهش دارم ازت...
ب مرده شور بگو ناخوناشو کوتاه کنه...
بدنم زخمیه...
بگو مُدارا کنه....
رفتنی باید بره...
منم رفتم......

حرف آخرم...
غریبه...
تویی ک بعده من جامو میگیری
مراقب عشقم باش.....

بَعداَز مآه ها می‌آیی..
میبینی کِه عِشقِ کُهنِه‌اَت
سَر بآز کَردِه..اَما مَن دیگَر
هَمان مَنِه دیرین نیستَم..
قَهقَهِه‌هایِ شیرینَم
شُدِه اَند یِک مُشت هِق‌هقِ خَراش‌دَهَندِه!
وُجودی تآریک بِه وُجودَم پِیوَند خوردِه..
گیسوانِ بُلَندَم
دیگَر سَرِ جآیَش نیست..
سَردَرد هآیِ عَجیب
کِه ستونِ فَقراتَم را می‌لَرزانَند،
شَب هآیِ مَرا دُنبآل می‌کُنَند..
مَن تَنها مینِویسَم..
مینِویسَم کِه چِطور مَرا
بِه بآد سِپُردی تآ دیگَر
دَر تو جایی نَداشتِه بآشَم..
مینِویسَم چِطور قَطرِه‌قَطرِه‌یِ خونَم را
دَر شیشِه ای ریختی‌و
گُذاشتی کُنجِ دِلَت تآ
هَر وَقت کِه خَستِه شُدی اَز اَفکآرِ خَفَقآن آوَرَم شیشِه‌یِ عُمرَم را بِشکَنی و
بوم..!!
مَن غُبآری بِشَوَم‌و
بِه نآکُجا آباد پَرواز کُنَم..
مینِویسَم کِه چِطور
رویآهایَم پوسیدِه شُدَند..😔


👑~√• فآزْ سنگین •√~👑

ااااﻫـــــــــﺎﯼ ﺍﻭﺱ ﮐﺮﯾـــــــــــــﻢ !!!

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎﺕ
 ﺑِـــــ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺮﻓﺘﻦ !!!
ﻣَــــــﺸﺘﯽ !!!!!
ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﮎ ﺑﺨﺎﻃﺮﺵ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘَﺘﻮ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ ؟؟؟
ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺵ .……
ﻫﻪ ……
 ﺣﯿﻔﻪ،ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ...
ﻓﺮﺷﺘﺘﻮ ﺩﺭﯾــــــــــــــﺎﺏ،ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﺑـِــــ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﺷﯿﻄـــﺎﻥ !!!
ﺧـــــــ ــــــــﺪﺍ !!!
ﻋﺠﯿﺐ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺁﻓﺮﯾﻨﺸﺘَﻢ،ﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﺖ ﮐﺠــــــــﺎ!
ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻟُﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺟِﻠﻮ ﻣــــــﺎ !!!
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﮕﻤﺎ ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﯾﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺯﯾﺖ ﺑﺰﻥ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...
ﺍﻭﺱ ﮐﺮﯾـــــــــــــﻢ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﻮﺩ،
                                                        ﺁﺩﻣـــــــــــــﺎﺕ
                                                   ﻟﯿﺎﻗﺖ
                                                           ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺪﺍﺭﻥ .

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~


تنهایی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت!
رفیق داری…
همــــــــدرد نداری!
.
خانواده داری…
حمــــــــایت نداری!
.
عشق داری…
تکیـــــــــه گاه نداری!
.
مثل همیــــشه….
همه چــــــی داری…
و هیـــــچی نداری!

به سلامتیــــــه گریــــــــه های یواشکـــــــــی"
بغضــــــــی که وسط یه مهمونـــــــــی میاد سراغــــــــت"
آهنگایـــــــــی که سریـــــــع رد میکنــــــــی چون میدونــــــی داغونـــــــــت میکنـــــــــه"
سلامتــــــــی خودم که همه بهــــــــم میگـــــــن بی اعصـــــــــاب، قاطــــــــی چون هیچـــــــــی از زندگیـــــــــم نمیدونـــــــــن..!
مگه من چقد میتونم تحمل کنم؟؟؟!
نبودنتو؟
نداشتنتو؟
ندیدنتو؟
نخواستنتو؟
به سلامتـــــــــــــــــــــــــی من ....
منی ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻟم ﻭﺍﺳـﻪ ﯾﻪ ﺑـﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻨﮕـﻪ ...
منی ﮐﻪ بغضمو ﺟﻠﻮ ﻫﻤــﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿـﺪم،ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﮔـﺮﯾــﻪ ﻧﮑﻨـم !!!
منی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺁﻫﻨﮕـﯽ ﮔﻮﺵ ﻣﯿــﺪم، ﻓﻘﻂ ﯾﺎﺩ ﯾـﻪ ﻧــﻔــــﺮ ﻣﯿـﻔﺘم !!!
منی ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎم ﺣــﺮﻑ ﺑﺰﻧـم ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨـم ﺳـﺮﯾـﻊ ﻣﯿﮕـم : ﺑﯿــــﺨﯿـــــــــــــــﺎﻝ !
منی ﮐﻪ ﺷــﺒﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺗﻨـﻬﺎﯾــﯽ ﻭ ﺑـﯽ ﺭﻭﯾـﺎ ﺑﻮﺩﻥ،ﻫﺪﻓﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑـم...!!!
منی ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ ﺩﯾﮕـﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧـم ﭼﻪ ﻣـﺮﮔمـﻪ ، ﻭ ﭼـﻪ ﺭﯾﺨﺘـﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺧﻮﺩمو ﺧﺎﻟـﯽ ﮐﻨـم ...!!َ

♔ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪﻩ  ♚   
                                                   .         
♔ ☜ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪ ♚
♔ ☜ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻪ ♚
♔ ☜ﺗـُﻨـﺪ ﻣﯿﺸﻪ ♚
♔ ☜ﺧﺸﻦ ﻣﯿﺸﻪ ♚
♔ ☜ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ میشه ♚
♔ ☜ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺸﻪ ♚
♔ ☜ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ♚
♔ ☜ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺼﺐ ﺩﺍﺭﻩ ♚
♔ ☜ﭼﻮﻥ ﻣـَـﺮﺩﻩ ♚
♔ ☜ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ♚
♔ ☜ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﯾﺎ ♚
♔ ☜ﻏﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺸﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ♚
♔ ☜ﻧﺎﺯکتر ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﮔﻞ ♚
♔ ☜ﺣﺴﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ♚
♔ ☜ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ ﺗﺎﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩ
♔ ☜ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﺳﺘـﺖ ﺍﻭﺭﺩ ♚
♔ ﻣﯿﺸﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ ♚
♚ 󾭉ﺍﺯﺵ ﺛﺮﻭﺗﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ ♔
󾭉 ♚ ﺍﺯﺵ ﻏﺮﻭﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ ♔
♚ 󾭉ﺍﺯﺵ ﻫﻮﺳﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ ♔
♚ 󾭉ﺍﺻﻼ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ ♔
♔ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﻮ ﻧﮕﯿﺮﯼ ♚
♔ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ♚
♔ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ♚
♔ ﺁﺭﻭﻡ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ♚
♔ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵُ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺸﻨﻮﻥ ♚
♔ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﺷﻮ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﮑﺸﻪ ♚        
♔ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺟﻮوني ♚

♔ ☜سلامتی همه مرداااا ♚
♔ ☜مردای عاشق ♚
♔ ☜مردای باغیرت ♚
♔ ☜نرررر ک زیاده اما مرد ♚ ♔ کمه...این پست فقط واسه ♚ مردهاست نه نامردا ♚

چقدر اشتباه ميکنند
آنهايي که ميگويند:
مرد بايد قد بلند باشد...
چشم و ابرو مشکي باشد...
ته ريش داشته باشد...و...!!!
من که ميگويم :
مرد بايد با وجود تمام غرورش، مهربان باشد...
باوجود تمام لجبازيهايش،
وفادار باشد...
با وجود تمام خستگيهايش، صبور باشد...
با تمام وجود سختيهايش، عاشق باشد...
مرد بايد محکم باشد...!!!
Wait while more posts are being loaded