اعتیاد یک پدیده بسیار زشت اجتماع است که علل گرایش به ان فراوان ومختلف است اگر دیروز تریاک وهرویین بود امروزه انواع واقسام مواد مخدر شیمیایی به بازار مصرف امده است که از شیشه کراک وال اس دی واکس و..........میتوان نام برد.امروزه برای ترک این مواد هم راههای جدیدی امده که از متادون درمانی  بوپرونورفین درمانی واین اواخر شربت تریاک که به اپیوم یا تنتور تریاک هم مشهور است نام برد
Wait while more posts are being loaded