Post has attachment

Post has attachment

معرفی کارشناسی ناپیوسته معماری
 
تعریف و هدف:
معماري بيش از آنكه علم وتكنيك باشد. ذوق و سليقه و استعداد است و معمار كسي است كه طرح‌هاي فردي‌اش بانقاشي و مجسمه‌سازي رقابت كند و در واقع بتواند مجسمه‌اي كاربردي بسازد. دانشجوي اينرشته علاوه بر توانمندي طراحي و قدرت تجسم و خلاقيت، لازم است كه در درس رياضي بخصوصدرس هندسه قوي باشد چون براي آموزش فن و تكنيك معماري بايد دروسي مثل هندسه كاربرديهندسه مناظر و رياضيات و آمار را مطالعه كرد.

در دنياي امروز تامين آسايش وآرامش روحي، يكي از هدف‌هاي اصلي بشر بوده و بكارگيري تكنولوژي و علوم پيشرفته درطراحي و خلق فضا و اجراي پروژه‌هاي معماري از اهميت خاصي برخوردار است. امروز ارتباط تصويري داراي جايگاه ارزشمندي است و نقشه‌كشي معماري يكي از بهترين گونه‌هاي آنبوده كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

هدف این دوره تربیت کارشناس علمی کاربردی در رشته معماری است که بر اساس نظام آموزش‌های علمی کاربردی شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است.

کارشناس علمی کاربردی معماری فردی است که دانش و مهارت لازم را در زمینه‌های معماری به منظور اجرای فعالیت طراحی فضاهای مسکونی، آموزشی، فرهنگی، تجاری و ...کسب نماید.
 
مشاغل قابل احراز:
-  کارشناس دفاتر فنی و مهندسی
 -طراح و کارشناس دفاتر مهندسین مشاور
-  کارشناس امور فنی و اجرائی بخش عمرانی سازمان‌های مربوطه


تعداد کل واحدهای درسی:

 واحد‌هاي درسي دوره كارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری: بر اساس برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت علوم و فنا‌وري واحد‌‌‌هاي درسي دوره كارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری به شرح زير مي‌باشد.
- دروس عمومی9واحد

- دروس پایه8واحد

- دروس اصلی22واحد
- دروس تخصصی29واحد


- دروس اختیاری4واحد
 

- دروس پیشنیاز 4 واحد


* جمع کل76واحد

Post has attachment
فعلا با یک عکس از ورودی آغاز می کنیم
Photo
Wait while more posts are being loaded