این متن و خیلی دوست دارم...

میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت؟؟؟؟!!!!!!!
گفت داری به دنیایی میری که غرورت را میشکنن وبه احساس پاکت سیلی میزنن!!!!!!
نکنه ناراحت بشی....!!!!
من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم....... تا ببخشی!!!!!!
خنده گذاشتم........ تا بخندی!!!!!!!
اشک گذاشتم........ تا گریه کنی!!!!!!!
و
مرررررررگ گذاشتم........ تا بدونی دنیا ارزش بدی کردن نداره!!!!!!!!
پس خوب باش و خوبی کن.

غم هجرانت لحظه به لحظه به مرگ نزدیکترم خواهد کرد ،
و هیچ کس راز دلتنگیهایم را نخواهد فهمید.
و هیچ چیز برلب نخواهم آورد
چرا که من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است…

Post has attachment
یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ

ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ ...
ﻗﻄﺎﺭ
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ
ﻛﺸﺘﻰ ...

ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺷﺪﻯ ...
ﺧﻠﺒﺎﻥ
ﻣﻠﻮﺍﻥ
ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮﺭﺍﻥ ...

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ : ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ
ﺑﺰﺭﮔﺸﻰ ...
ﺁﻗﺎ ﺷﻴﺮﻩ ﺷﻰ ...

ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ...
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺿﻌﻴﻒ ...
ﻛﺎﺵ ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﻴﺸﺪﻡ ﺗﺎ ﺗﻮ
ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﻰ ...
ﻛﺎﺵ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻗﻮﻯ ﻧﻤﻴﺸﺪﻡ، ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﺿﻌﻒ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺒﺎﺕ ﻧﺒﻴﻨﻢ ...
ﺩﺳﺘﻬﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﻴﻜﻨﻢ، ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ
ﺧﻮﺏ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺩ ﺍﻭﺭﻡ ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭ
ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ
ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ...
Photo

Post has attachment
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .....
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ .....
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .......
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ .....
ﮐﺪﺍﻡ ﭘﻞ ﺩﺭ ﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ...........
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ
(!!)
Photo

دلم بچگی ام را می خواهد
می خواهم بروم گوشه ای بنشینم
پشت کنم به همه دنیا
و پاهایم را بغل کنم بلند بلند بگويم
من بازی نمی خواهم.....

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

باورکن....
در تقدیر هر انسانی معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده که قطعأ در زندگی، 
در زمان مناسب نمایان خواهد شد!
یک شخص خاص..
یک اتفاق خاص..
یا یک موهبت خاص..


منتظر اعجاز خدا در زندگیت باش،بدون ذره ای تردید!
زندگی درست مثل نقاشی کردن است..
خطوط را با امید بکش..
اشتباهات را با آرامش پاک کن.. قلم مو را در صبر
غوطه ور کن...


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Post has attachment

بـــاهام بودے ✔️
ولـــــے همیـــــشہ میـــدونستم➣
موندنے نـــبودے⌛️
تـــرس از نبودَنِـــت همہ ے لَـــحظہهای قَـــــشنگ بودَنِـــت رو بَرام نـــابود میڪَرد✖️↻✖️
مَڹ با بودنِـــت نـــابود بـــودم چہ بــِـرسہ بہ نَــبودنــــت

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded