Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Good morning community --- Happy Friday !!
Photo

Post has shared content


من جور دیگر نمیتوانم باشم
نه سیاست دارم
نه عشوه گری میدانم
نه میدانم کدام حرف را کجا
به چه منظور
برای که
باید به زبان بیآورم
وقتی میرنجم
بهانه گیر میشوم
زمین و زمان را بهانه میکنم
سیاست ندارم برای لبخند به وقت رنجش
برای تلافی 
و تو
هیچکدام اینها را نه که نفهمیده باشی 
نه !
درک نکردی و نخواهی کرد
تو نمیدانی لیلی و مجنون را
صد باره خواندن
حافظ را هر روز قسم دادن
برای گرفتن فالی
یعنی چه 
تو
اصلا
میدانی 
دوست داشتن
یعنی چه؟...

Photo

Post has shared content
◇◆ Harley Quinn ◆◇ 
Photo

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded