Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
صبح

‌ 💟حال دلت که خوب باشد آدم ها همه شان دوست داشتنی اند...

💟حال دلت خوب که باشد حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود...

💟حال دلت که خوب باشد می شوی هم بازی بچه ها وهم صحبت بزرگترها ...

💟حال دلت که خوب باشد حتی ابری ترین روزها هم فقط نوید باران می دهند...

💟حال دلت که خوب باشد همه توراقشنگ تر می بینند..
Photo

Post has attachment
به عارفی گفتند:
زندگی به جبر است ، یا اختیار؟

پاسخ داد:
"امروز" به ’اختیار‘ من است تا چه بکارم!

اما "فردا" به ’جبر‘ ، محصول آن را درو خواهم کرد...


اعمال امروز ما مقدر فردای ما را میسازد...

زیبا بکاریم تا زیبا درو کنیم 🌿
Photo

Post has attachment
آل پاچینو : گاهی معمولی ترین و ابتدایی ترین داشته های زندگی آدم ها ، می شه بزرگترین حسرت زندگیت
Photo

Post has attachment


شازده كوچولو پرسيد:
با غم از دست دادنش چطور كنار بيام؟
روباه جواب داد:
اول مطمئن شو كه بدست آورده بوديش
بعد غمگين شو...!!!

بخش عمده ى زندگى ما در تَوَهم ميگذرد
توَهم مالک بودن...!!!
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded