Post has attachment
ทางออกจากทุกข์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่
การแสวงหาตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนหรือมั่นคง
ให้ได้ แต่อยู่ที่การยอมรับความจริงเสียแต่แรก
ว่าตัวตนนั้นหามีอยู่จริงไม่ รวมทั้งขจัดความกลัว
ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง การยอมรับดังกล่าวไม่ได้
เกิดจากการคิดเอง แต่เกิดจากการประจักษ์ถึง
มายาภาพของตัวตน เห็นถึงอาการของจิตที่
ปรุงแต่งความเป็นตัวฉันขึ้นมา รวมถึงตระหนัก
ถึงโทษของการยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ว่าทำให้
เป็นทุกข์เพียงใด
การมีปัญญาเห็นความจริงดังกล่าวอย่าง
ถึงที่สุดอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนาน
แต่เราก็สามารถฝึกฝนตนเองได้ในชีวิตประจำ
วัน เริ่มจากการสังเกตถึงความเป็นตัวฉันที่
ผันแปรตลอดเวลา และอาการ “ตัวกู” ที่ชอบ
แล่นออกมารับคำตำหนิหรือสิ่งไม่พึงปรารถนา
ที่มากระทบ มองให้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้น
ตามมา และเปลี่ยนมาใช้สติและปัญญาออกรับ
สิ่งกระทบดังกล่าว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่สนใจว่า
“ตัวกู” จะได้รับการปรนเปรอหรือถูกกระทบ
จำคำของซุนวูได้หรือไม่ ที่ว่า “บุกต้องมิหวัง
คำยกย่อง ถอยต้องมิกลัวอับอาย” จะรุกจะ
ถอยก็เพราะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือ
“ความถูกต้อง” เป็นที่ตั้ง มิใช่เพราะเอาตัวตน
หรือ “ความถูกใจ” เป็นใหญ่
พระไพศาล วิสาโล
หนังสือ อิสรภาพที่กลางใจ
Photo

Post has attachment
สติมีลักษณะเป็นอนุปัสสนา
คือตามรู้หรือรู้ตามอาการที่เป็นไป
อยู่ในตนเองทั้งทางกายทั้งทางใจ
คือตนเองมีอาการทางกายเป็นไปอยู่อย่างไร
มีอาการทางใจเป็นไปอยู่อย่างไรในปัจจุบัน
สติก็ตามรู้ตามเห็น หรือว่ารู้ตามเห็นตามไปอยู่เสมอ
เหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเด็ก เมื่อเด็กจะยืนเดิน
นั่งนอนหรือจะทำอะไรก็อยู่ในสายตาของพี่เลี้ยง
ซึ่งก็มองเห็นอยู่ตลอดเวลา สติดั่งนี้มีลักษณะเป็นอนุปัสสนา
คือรู้ตามเห็นตาม หรือตามรู้ตามเห็น
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
หนังสือ อนุสสติและสติปัฏฐาน
Photo

Post has attachment
"...คุณธรรมข้อหนึ่ง ที่มักมองข้ามกันไป
คือ มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

ตรงกันข้ามกับริษยา
ถ้าเราเห็นใครเก่งเท่าเราหรือเก่งกว่าเรา
ควรจะยินดีว่ามีคนเก่งมากๆ

จะได้ช่วยกันทำประโยชน์
ไม่พูดกดหรือข่มเขา ไม่ควรพูดให้ร้ายเขา
และไม่ควรดำเนินการใดๆ
ที่จะเป็นการทำให้เขาผู้นั้นเสียหาย
เพราะการกระทำหรือเพราะวาจาของเรา

จงหัดส่งเสริม ยกย่องคนเก่ง คนดี
หรือคนที่มีความรู้ความสามารถให้เคยชิน
จะเป็นการปลูกฝังมุทิตา คือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

ผู้ใดมีคุณธรรมข้อนี้ ย่อมเป็นผู้เจริญก้าวหน้า
ไม่ประสบความเสื่อมจากสิ่งที่พึงได้และเป็นคนมีใจสูง
ไม่เสียเวลาในการกระวนกระวายใจ
เผาตนเองเมื่อเห็นใครเข้าได้ดี

ผู้ใดฝึกหัดเจริญมุทิตาจิตอยู่เสมอ
ผู้นั้นจะไม่ตกต่ำเลย...

(คติพจน์ สุชีพ ปุญญานุภาพ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๑)
๑๐ ต.ค. ๒๕๒๑

อนุทินทรรศนะชีวิต
อาจารย์วศิน อินทสระ"

Photo

Post has attachment
.. กระจก ..
ไม่เคยเลือกว่าจะส่องสิ่งใด
กระจกจะรับรู้ทุกสิ่ง
แต่จะไม่ยึดติดและครอบครอง
จึงไม่มีสิ่งใดหลงเหลือติดอยู่ในกระจก
หากเรารู้จักที่จะทำจิตใจให้เป็นดั่งกระจก
เราย่อมไม่ตกเป็นทาสของกิเลสทั้งปวง
การเพ่งพิจารณา และ รับรู้สรรพสิ่งทั้งปวง
ด้วยใจที่สงบและบริสุทธิ์
โดยไร้ซึ่งการปรุงแต่ง
ย่อมปลดปล่อยเราให้หลุดพ้น
จากภาพมายาต่างๆ
ที่คอยฉุดรั้งเราให้ยึดติดในกิเลส
จิตที่ว่างเปล่าจากการปรุงแต่ง
ย่อมไร้ซึ่งการยึดติด
บันใดอีกขั้นที่เราควรก้าวไปให้ถึง 
มันเป็นเช่นนั้นเอง
Photo

Post has attachment
"..หากผู้ใดเมตตาตน สงสารตน
อย่านำตนไปสู่ทางที่เสื่อม
อย่าประพฤติตนไปในทางที่เสื่อม
คำว่าเสื่อม คือจิตไหลลงสู่ทิฐิ
อวิชชา ลามก ตกต่ำ ดำมืด
คือธรรมอันลามก ด้วยเหตุแห่งอวิชชา
ปกปิดใจ จึงไม่แจ้ง มีแต่ความหลง
ความไม่ปล่อยวาง คือ ตัวทิฐิภายในใจตนที่ยึดในอุปาทาน.."
โอวาทธรรมคำสอน..
องค์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
Photo

Post has attachment
1. ความสุขจากการรู้จักใจของตนเอง
ไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบใด ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าเราจะมีใครหรือไม่มีใคร
เรามีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเราเสมอ นั่นคือใจของเราเอง การหันกลับมาพิเคราะห์ใจของตนเอง
และค้นหาความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากภายใน ย่อมเป็นทางเลือกของความสุขที่ควรค่า

2. ความสุขจากการเข้าใจคนอื่น
การได้รับความช่วยเหลือหรือความปรารถนาดีจากคนอื่น สร้างความสุขให้กับเราเท่าใด
การได้ช่วยเหลือคนอื่น ได้สร้างรอยยิ้มและพลังใจแก่คนอื่นนั้น บางครั้งกลับสร้างความสุขใจให้เราได้ยิ่งกว่า
นี่เป็นอีกความจริงหนึ่งของชีวิตคนเรา และเป็นทางเลือกของความสุขที่ควรค่า

ปีใหม่นี้มาตั้งเป้าหมายชีวิตให้ลึกซึ้งและมีความหมาย ร่วมสร้างคุณค่าและสิ่งดีๆ แก่ผู้อื่น
ที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในของเรา ความเป็นตัวเรา
.
.
1. Happiness from knowing our own minds
Whatever situation we are in, wherever we are, whoever we are with,
one thing is always alongside us and that is our own mind.
To consider and derive contentment from how we are inside is one way to seek happiness.

2. Happiness from understanding others
Our happiness stems partly from others’ assistance or good wishes.
It is much happier to be able to help others, see them smile, and revive their spirit.
This is another fact of life and a worthwhile option for achieving happiness.
At New Year, we should set ourselves a more passionate and meaningful goal by creating value or doing good for others that align with our values, to whom we really are.

-New Heart Anonymous

#DTGO #AddingValueInEverythingWeDo #NewHeartNewWorld #Inspiration #NewHeartAnonymous
Photo

Post has attachment
ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์
ก่อนตรัสรู้
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๔/๕๙.

ภิกษุทั้งหลาย! ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรา
ยังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ความสงสัยได้เกิดขึ้น
แก่เราว่า อะไรหนอ เป็นรสอร่อยของรูป, อะไรเป็นโทษ
ของรูป, อะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากรูป? อะไรหนอเป็น
รสอร่อยของเวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ, อะไร
เป็นโทษของเวทนา … สัญญา … สังขาร … วิญญาณ, อะไร
เป็นอุบายเครื่องพ้นไปได้จากเวทนา … สัญญา … สังขาร
… วิญญาณ?
ภิกษุทั้งหลาย! ความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า
สุขโสมนัสใดๆ ที่อาศัยรูปแล้วเกิดขึ้น สุขและโสมนัสนั้นแล
เป็นรสอร่อยของรูป; รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทรมาน มีการ
แปรปรวนเป็นธรรมดา ด้วยอาการใด อาการนั้นเป็นโทษ
ของรูป; การนำ ออกเสียได้ ซึ่งความกำ หนัดด้วยอำ นาจ
ความพอใจ การละความกำ หนัดด้วยอำ นาจความพอใจ
ในรูปเสียได้ นั้นเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากรูปได้.
(ในเวทนา... สัญญา... สังขาร... และวิญญาณ ก็มีนัยเดียวกัน).

ภิกษุทั้งหลาย! ตลอดเวลาเพียงไร ที่เรายังไม่รู้จัก
รสอร่อยของอุปาทานขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นรสอร่อย ไม่รู้จักโทษ
ว่าเป็นโทษ ไม่รู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออก
ตามที่เป็นจริง, ตลอดเวลาเพียงนั้น เรายังไม่รู้สึกว่าได้ตรัสรู้
พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกนี้พร้อมทั้ง
เทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา
พร้อมทั้งมนุษย์.
ภิกษุทั้งหลาย! เมื่อใดแล เรารู้จักรสอร่อยของ
อุปาทานขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นรสอร่อย รู้จักโทษว่าเป็นโทษ รู้จัก
อุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออก ตามที่เป็นจริง,
เมื่อนั้น เราก็รู้สึกว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมา-
สัมโพธิญาณ ในโลกพร้อมทั้งเทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์. ก็แหละ
ญาณทัสสนะเครื่องรู้เครื่องเห็น เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ความ
หลุดพ้นของเราไม่กลับกำ เริบ, ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย, บัดนี้
ภพเป็นที่เกิดใหม่ มิได้มีอีก, ดังนี้.

Photo

Post has attachment
รัก หรือ เกลียด
มันก็แค่บุญ-กรรม
ที่ต้องชำระร่วมกัน
สิ่งที่ทำให้คนเรา
ใกล้กันมากที่สุด คือ ความรัก
สิ่งที่ทำให้คนเราไกลกันมากที่สุด
ก็คือ ความรัก อีกเช่นกัน
ความรัก ทำให้คนแปลกหน้า
ยอมใช้ชีวิตร่วมกัน
และความรักก็ทำให้คนสนิทชิดเชื้อ
เกลียดกันจนไม่มองหน้า
ไปตลอดชีวิตเลยก็มาก
ความรัก ความเกลียด
ล้วนเกิดจากใจดวงเดียวกัน
ความจริง ที่เปลี่ยนไปไม่ใช่คน
แต่เป็นใจต่างหากที่เปลี่ยน
ต่อให้คนเปลี่ยนไปก็ดี
ใจเปลี่ยนไปก็ดี
แต่ทุกสิ่งในโลกนี้
ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยง
รักหรือเกลียด มันก็แค่บุญ-กรรม
ที่ต้องชำระร่วมกัน
คิดได้ดังนี้ เห็นแจ้งอย่างนี้
วางได้เช่นนี้ ใจก็เป็นอิสระ
หลุดจากพันธนาการได้ในทันที.

Cr. นุสนธิ์บุคส์

Photo

Post has attachment
#ของฝากจากหลวงพ่อ_วันปีใหม่2561

“ใจของเรานี้บริสุทธิ์มาแต่เดิม ความไม่เข้าใจ ความไม่รู้ ความหลง ความเกิด นั่นแหละเป็นกิเลสอันละเอียดที่สุด แล้วก็มาเป็นทาสของกิเลสอีก กิเลสหยาบกิเลสละเอียด ความทะเยอทะยานอยาก ทั้งความอยาก ทั้งความไม่อยาก ทั้งความยินดียินร้าย สารพัดเรื่อง มาสร้างขันธ์ห้าปิดกั้นตัวเอง เป็นทาสกิเลสต่อ แล้วก็เกิดต่อไม่จบไม่สิ้น

นอกจากปัญญาของพระพุทธองค์เท่านั้นแหละ ที่ค้นพบแล้วก็มาเปิดเผย มาจำแนกแจกแจง มาประกาศให้สัตว์โลกได้รู้ได้เห็น ว่าเป็นอย่างนี้ๆ แล้วก็มองเห็นหนทางเดิน ว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่ได้กลับมาเกิดกัน”

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร (หลวงพ่อกล้วย)
โอวาทยามเช้า 18 พฤศจิกายน 2560
Photo

Post has attachment
ธรรมวันนี

ดูลายมือ ดูดวงเกิดวันนั้น เดือนนี้ ปีนั้นเท่านั้น
ก็ยังพอเป็นแบบเป็นฉบับพอทายกันให้เพลินๆ
ผู้ที่เชื่อก็พอเชื่อให้เพลิน บางทีก็ถูก บางทีก็ผิด
ถ้าจะดูให้ถูกจริงๆ ก็ดูตัวของเรานี้แหละ
เป็นสิ่งที่เหมาะที่สุด คือดูความเคลื่อนไหว
ทางกาย วาจา ใจของเราเองว่า
มันเคลื่อนไหวไปในทางดีหรือทางชั่ว
ก็รู้ว่าดวงเราตัวเราดีและไม่ดี
ไปตามการกระทำของตนนั่นแล

คนที่เชื่อกรรมก็ทำตัวให้ถูกต้อง
ดีงามอยู่โดยสม่ำเสมอ
จัดว่าเป็นผู้ที่มีดวงดี ดีอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าระยะนั้นดวงมันขึ้นมันลง
เราพาขึ้นดวงก็ขึ้น เราพาลงดวงก็ลง
เพราะดวงมันอยู่กับเรา
เราพาดีมันก็ดี พาชั่วมันก็ชั่ว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Photo
Wait while more posts are being loaded