Post has attachment
得無礙辯,是法明門,令一切眾生皆歡喜故。

順忍,是法明門,順一切諸佛法故。

得無生法忍,是法明門,得受記故。

不退轉地,是法明門,具足往昔諸佛法故。

從一地至一地智,是法明門,灌頂成就一切智故。

灌頂地,是法明門,從生出家,乃至得成阿耨多羅三藐三菩提故。』

爾時,護明菩薩說是語已,告彼一切諸天眾言:『諸天當知!此是一百八法明門,留與諸天。汝等受持,心常憶念,勿令忘失。』
Photo

Post has attachment
檀度,是法明門,念念成就,相好莊嚴佛土教化慳貪諸眾生故。

戒度,是法明門,遠離惡道諸難教化破戒諸眾生故。

忍度,是法明門,捨一切瞋恚我慢諂曲調戲,教化如是諸惡眾生故。

精進度,是法明門,悉得一切諸善法,教化懈怠諸眾生故。

禪度,是法明門,成就一切禪定及諸神通,教化散亂諸眾生故。

智度,是法明門,斷無明黑暗及著諸見,教化愚癡諸眾生故。
Photo

Post has attachment
方便,是法明門,隨眾生所見威儀,而示現教化,成就一切諸佛法故。

四攝法,是法明門,攝受一切眾生,得菩提已,施一切眾生法故。

教化眾生,是法明門,自不受樂,不疲[1]惓故。

攝受正法,是法明門,斷一切眾生諸煩惱故。
Photo

Post has attachment
福聚,是法明門,利益一切諸眾生故。

修禪,是法明門,滿足十力故。

寂定,是法明門,成就如來三昧具足故。

慧見,是法明門,智慧成就滿足故。

入無礙辯,是法明門,得法眼成就故。

入一切行,是法明門,得佛眼成就故。

成就陀羅尼,是法明門,聞一切諸佛法,能受持故。
Photo

Post has attachment
菩提心,是法明門,不斷三寶故。

依倚,是法明門,不樂小乘故。

正信,是法明門,得最勝佛法故。

增進,是法明門,成就一切諸善根法故。
Photo

Post has attachment
念覺分,是法明門,如諸法智故。

[0681c12] 「『擇法覺分,是法明門,照明一切諸法故。

精進覺分,是法明門,善知覺故。

喜覺分,是法明門,得諸定故。

除覺分,是法明門,所作已辦故。

定覺分,是法明門,知一切法平等故。

捨覺分,是法明門,厭離一切[6]生故。
Photo

Post has attachment
正見,是法明門,得漏盡聖道故。

正分別,是法明門,斷一切分別無分別故。

正語,是法明門,一切名字音聲語言,知如響故。

正業,是法明門,無業無報故。

正命,是法明門,除滅一切惡道故。

正行,是法明門,至彼岸故。

正念,是法明門,不思念一切法故。

正定,是法明門,得無散亂三昧故。
Photo

Post has attachment
信力,是法明門,過諸魔力故。

精進力,是法明門,不退轉故。

念力,是法明門,不共他故。

定力,是法明門,斷一切念故。

慧力,是法明門,離二邊故。
Photo
Photo
2016-05-10
2 Photos - View album

Post has attachment
四正[5]懃,是法明門,斷一切惡成諸善故。

[四如意足,是法明門,身心輕故。
Photo

Post has attachment
信根,是法明門,不隨他語故。

精進根,是法明門,善得諸智故。

念根,是法明門,善作諸業故。

定根,是法明門,心清淨故。

慧根,是法明門,現見諸法故。
Photo
Wait while more posts are being loaded