Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Mujeres atractivas explosivas sensuales y excitantes. !!
Photo

Post has shared content

Post has shared content
خودم را به فروش گذاشته ام
چوب حراج زده ام به رویاهایم
کسی بیاید مرا بخرد
برنگرداند ..
رودخانه ای در سرم دارم
پر از قزل آلای دیوانه
خواب هایی
که خواب شان را حتی کسی ندیده ..
درخت انگوری در سینه دارم
مست ...
سر از شانه هایم در آورده
دختران همسایه از انگورهایش می چینند
چند تا کلمه دارم
که بیشترشان دوستت دارم است
چند شعر
که هنوز جایی نخوانده ام ..
و چتری که هیچ بارانی بغلش نکرده
در سرم رویاهای زیادی دارم
اتاقی کوچک
و یک تنهایی بزرگ
آنقدر بزرگ
که همه ی اینها را در خود گم کرده است ..
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
I LIKE SEX ! I AM VERY SEXY
Please ! CLICK ON THE WALL or CLICK COMMENT
Photo

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded