Post has attachment

کاری به کار همدیگه نداشته‌باشیم !
باور کنید تک‌تک آدم‌ها زخمی‌اند ...
هرکس درد خودش را دارد ، دغدغه‌ی خودش را دارد ، مشغله خودش را دارد .
باور کنید ... ذهن‌ها خسته‌اند . قلب‌ها زخمی‌اند . زبان‌ها بسته‌اند .
برای دیگران آرزو کنیم بهترین را ... راحتی را ...
همه گم شده‌ایم ، یاری کنیم همدیگر را تا زندگی برایمان لذت‌بخش شود .
آدم‌ها آرام آرام پیر نمی‌شوند ...
آدم‌ها در یک لحظه ، با یک تلفن ، با یک جمله ، با یک نگاه ، با یک اتفاق ، با یک نیامدن ، با یک دیر رسیدن ، با یک "باید برویم" ، با یک "تمام کنیم" پیر می‌شوند ...
آدم را لحظه‌ها پیر نمی‌کنند .
آدم را آدم‌ها پیر می‌کنند .
قلبمون واسه هم بتپد.
سعی‌کنیم از روی دل هوای دل همدیگر را داشته‌باشیم .
Photo

Post has attachment
همه خانم‌ها آرزو دارند باسنی زیبا، متناسب و خوش فرم داشته باشند. اما از آنجایی که داشتن چنین باسنی نیاز به انجام تمرینات ورزشی بسیار دارد، خیلی در ابتدای کار منصرف شده و از خواسته خود دست می‌کشند. شما با این احساس مقابله کنید و این تمرین‌ها را امتحان کنید. در اینجا شش تمرین ورزشی عالی برای سفت و بزرگ شدن و خوش فرم کردن هرچه بیشتر باسن به شما معرفی می‌کنیم.
@@@جهت خواندن مطلب به صورت کامل بروی تصویر کلیک کنید@@@
#شش_راه_برای_داشتن_باسنی_سفت_و_خوش_فرم #بزرگ_کردن_ران_و_باسن

#ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺛﺮﻭﺕ
#ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺟﺬﺏ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ؟
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ” ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻡ“، این بسیار ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ.
این روحیه و انگیزه و اشتیاق بالا , ایده ال و لازم است. زیرا ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ چند ﺭﻭﺵ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ را برایتان آورده ام:
🔸۱.ﺍﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽﺗﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﭘﻮﻝ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ” ﭘﻮﻝ ﺭﯾﺸﻪ ﺷﺮ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﯾﺸﻪ ﺷﺮ ﺍﺳﺖ.“
ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺯﻣﯽﺩﺍﺭﺩ؟

ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﭘﻮﻝ.
ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ؟
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺭﺍﺥﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻇﺮﻑ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺏ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ،ﺍﮔﺮ ﻇﺮﻑ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺑﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ،ﺍﯾﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺮﻩﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻮﺭﺍﺥﻫﺎﯼ ﺑﯿﺶﺗﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻑ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﻝ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﺲ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽﺗﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﭘﻮﻝ ﺍﺳﺖ.

🔸۲ .ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖ، ﺫﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ!
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﭘﻮﻝ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ افکار شما بستگی دارد و افکار شما نیز به ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼﺗﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻮﻝ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎیی ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯾﺪ.

ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﭘﻮﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭﺗﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ،ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻫﻤﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺑﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﺑﻂ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺍشته باشید، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ؟
ﺳﺎﺩﻩﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺟﺬﺏ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﮐﯿﺪﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ، ﺟﻤﻼﺕ ﺗﺎﮐﯿﺪﯼ ﺭﺍﻫﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺟﻤﻠﻪ ” ﻣﻦ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻫﺴﺘﻢ“ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻼﺕ ﺗﺎﮐﯿﺪﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺫﻫﻨﯿﺖ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦﺗﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ 15 ﺍﻟﯽ 20 ﺟﻤﻠﻪﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﺗﺎﮐﯿﺪﯼ ﺳﺎﺩﻩﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎیتان ﺍﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

مراقبه مقدماتى👇

🔔بايد عرض كنم در خصوص انجام مراقبه كه چند مورد بايد حتماً رعايت بشه كه بتونيم بهره ى لازم رو بدست بياريم كه اين موارد به شرح زير هست:

١_مكانِ آرام،خلوت و ساكت.

٢_حالت و وضع بدن به شكل راحت،
بى حركت و در حال تعادل.(نشسته و يا دراز كشيده فرقى نميكنه و شما بايد راحت و بى حركت باشيد).

٣_يك موزيك آرام و مخصوص مراقبه.(البته موزیک ارام بخش اختیاری بوده و حتما لازم نیست )

٤_تنفس شكمى.(همانند كودكان تنفس كنيد بصورت شكمى دم از بينى و بازدم از دهان و از طريق شكم).

٥_تمام تمركز خود را در بين دو ابروى خود متمركز كنيد.(همان چشم سوم).
توجه داشته باشيد كه فقط در زمان مراقبه بايد نسبت به افكار و ذهن خويش شاهد باشيد و نظاره گر باشيد.

🌀در انجام مراقبه زمانى كه احساس راحتى داشتيد و بدن كامل راحت بود شروع ميكنيد از عدد ١٠٠معكوس تا عدد١ميشماريد به اين صورت:
👈دم (فرو بردن نفس )عدد١٠٠و بازدم(بیرون دادن نفس ) عدد ٩٩به همين منوال تا يك. ( در صورت راحتی و تمایل میتوانید از یک شروع کنید )
🚩بين دم و بازدم خود مكثى داشته باشيد.
وقتى در آخر به عدد يك رسيديد ميتوانيد دعايى را كه مدِ نظرتان هست را براى عالم هستى إعلام كنيد.🙏.

Post has attachment
⚠با کودکان پسر خود درباره خشونت جنسی صحبت کنید 👇
.
اگر دختربچه‌ها یاد می‌گیرند نسبت به بدن، جنسیت و تمایلات جنسی‌شان شرم داشته باشند، پسربچه‌ها می‌آموزند که زندگی در دنیای پر از خشونت بر زنان طبیعی است!
.
ساختارهایی در جامعه وجود دارند بیش از همه در مدارس،  که خشونت پسرها را در بیشتر مواقع طبیعی نشان می‌دهند که باعث می‌شوند پسربچه‌ها انتظار داشته باشند برای دستیابی به قدرت و حفظ آن، هم عامل خشونت و هم در معرض خشونت باشند.
.
ما چطور می‌توانیم بر این نوع نگاه پسربچه‌ها تأثیر بگذاریم؟
.
✔ ۱.   جرأت کنید که درباره رابطه جنسی و عشق، با فرزند پسر خود صحبت کنید
.
سعی کنید مانند موارد دیگر در رابطه با تربیت بچه‌ها در زندگی روزمره، این موضوع را تبدیل به یک موضوع صحبت کنید. برایشان توضیح دهید که تصاویر پورن در اینترنت با رابطه جنسی واقعی فرسنگ‌ها فاصله دارند.
.
👈 توضیح دهید که رابطه جنسی و خشونت کنار هم قرار نمی‌گیرند و “رضایت” طرفین، عاملِ مهم و از الزامات رابطه جنسی است.
.
جامعه از پسرها انتظار دارد خودشان را متفاوت از دخترها ببینند! یکی از رایج‌ترین برداشت‌ها و باورهای نادرست این است که پسرها همیشه حشری هستند، همیشه دنبال سکس هستند و نگاهشان به سکس و عشق متفاوت از نگاه دخترهاست. برایشان توضیح دهید این باورها درست نیستند و واقعیت ندارند.
توضیح دهید که این کاملاً طبیعی است اگر پسری نخواهد سکس داشته باشد به اندازه دخترها طبیعی است که نه بگوید.
.
✔ ۲.   تمایلات جنسی را شفاف توضیح دهید
.
درست است که پسرهایی هستند که مرتکب خشونت جنسی و تجاوز می‌شوند، اما باید در جای لازم به پسرتان توضیح دهید که در وجود هر انسانی با آلت جنسی مردانه، یک ” مرد متجاوز” وجود ندارد.
.
بنابراین، آرامش دهنده و مهم است که به پسرتان یاد آور شوید باور اینکه تمایلات جنسی غیر قابل کنترل است صحت ندارد.
همه انسان‌ها می‌توانند به خواسته‌های جنسی خود نه بگویند، خود را کنترل کنند، پشیمان شوند یا در میانه رابطه آن را قطع نمایند.
.
✔ ۳.    خاطر نشان کنید که هرگز مورد خشونت قرار گرفتن طبیعی نیست
.
باور به طبیعی جلوه دادن خشونت میان پسرها بسیار قوی است. بازی‌های قدرتی، کل‌کل‌ها و هسته‌بازی‌های قدرتی همیشه بر اساس خشونت ساخته شده‌اند. گاهی حق “نه گفتن” از این بازی ها حذف می‌شود. برای پسرهایتان توضیح دهید که درگیرشدن با بازی‌هایی که تا حد درد و آزار جسمی پیش میرود خوب نیستند.
.
✔ ۴.     توجه کنید که چطور احساسات خود را بیان می‌کنید

وقتی ما دختربچه‌ها را ناز می‌دهیم معمولاً می‌گوییم چقدر “شیرین”، “مهربان”، “ناز” و “زرنگ” هستند، اما پسربچه‌ها معمولا می‌شنوند که چقدر “جدی”، “باحال” و “قوی” هستند. توجه کنید چطور ابراز احساسات می‌کنید.
کلماتتان را عوض کنید و به این فکر کنید که چطور قربان صدقه‌های کلیشه‌ای و جنسیت‌زده‌تان می‌تواند روی کودکان تأثیر منفی بگذارد.
.
✔ ۵.     پسرها را به دوستی با دخترها تشویق کنید
.
پسرها نیاز به شناخت و همدلی و درک احساسات خود و دیگران دارند.
درباره اهمیت دوستی با پسرهایتان صحبت کنید و آنها را به دوستی با دخترها و پسرها تشویق کنید.
.
✔ ۷.    نقش‌های کلیشه‌ای را در خانه تغییر دهید
.
چقدر تقسیم وظایف در خانواده، برابر است؟ آیا مادر همه کارهای منتسب به زنان و پدر همه کارهای سنتی منتسب به مردان را انجام می‌دهد؟
نقش‌های کلیشه‌ای را در خانه تغییر دهید. کودکان، عملکرد ما را الگو قرار می‌دهند، نه گفتارمان را.
.
امیدواریم که مکالمات خوبی با فرزند خود داشته باشید. موفق باشید.

Photo

Post has attachment
#تحقق_ارزوها

هر وقت نیاز به احساس خوب داشتی، به این
کلیپ انگیزشی گوش کن!

باید از خودمون سؤال کنیم که زندگیمون همون چیزیه که می‌خواستیم؟

باید از خودمون بپرسیم که چقدر از خواسته هامون محقق شدن؟

باید یاد بگیریم که حتماً توی زندگیمون هدف داشته باشیم، هدف و خواسته‌هایی واضح و مشخص!

باید یاد بگیریم که خودمون رو تو آینده یعنی وقتی که به خواسته‌ها و اهدافمون رسیدیم، ببینیم و اونقدر این کارو تکرار کنیم تا باور کنیم که به خواسته هامون می‌رسیم

تک تک جملات این کلیپ انگیزشی قوانینی را بیان می‌کند که اجرای آن‌ها، شما را به سمت اهدافتان هدایت می‌کند و مهم نیست اهدافتان چقدر بزرگ‌اند!

ما برای رسیدن به اهدافمون نیاز نیست که کارهای خیلی عجیب و غریب یا بزرگی انجام بدیم

فقط کافی است که قدم‌های کوچک اما متوالی رو برداریم

یادت باشه که باید بزرگ فکر کنی ولی کوچک شروع کنی

قدم‌های کوچک تو رو به هر خواسته ای میرسونه

با تمام وجودتان، از جملات این کلیپ انگیزشی، یک ذره بین ساخته و تک تک موانع رسیدن به اهدافتان را از درون خود بیرون کشیده و از سر راهتان بردارید

زیرا:

تنها کسی که میتونه جلوی تو رو بگیره، خودت هستی!

هیچ دشمنی بیرون از تو وجود نداره. تنها کسیکه میتونه به تو کمک کنه، خودت هستی!

هیچ دوستی بیرون از تو وجود نداره، همه چیزهایی که تو برای رسیدن به هدفت می خوای همین الان پیشته!

روزی هزار بار این جمله کلیپ انگیزشی رو با خودت تکرار کن که:

تو همه اون چیزی رو که نیاز داری، همین الان داری

پس منتظر نباش. هیچوقت منتظر نباش تا همه شرایط مهیا بشه و بعد حرکت کنی چون هیچوقت این اتفاق نمی افته!

اگر حرکت کنی ، همه چیز خوب و عالی میشه!

اگر حرکت کنی، همه چیز فراهم میشه!

باور کن

اگر داری به این کلیپ انگیزشی گوش میدی، به این معنی است که الان آماده هستی!

آماده شروع، آماده تغییر، آماده ساختنِ یک زندگی جدید!

پس همراه این کلیپ انگیزشی تغییر را شروع کن!

پس:

از همین امروز شروع کن
روزی یک صفحه کتاب بخون
روزی 30 دقیقه پیاده روی کن
روزی 20 دقیقه مناجات کن
یادت باشه هیچکس کامل نیست
تو همین الان هم خیلی خوبی
تو همین الان هم فوق العاده ای
تو همین الان هم بهترین هستی
جمله طلایی این کلیپ انگیزشی همین جمله است: ایمان داشتن!!!

خودت هم میدونی اگر تا الان با ایمان حرکت می‌کردی، خیلی از چیزها رو بدست می‌آوردی

چیزهای فوق العاده رو بدست می‌آوردی ولی همش به دنبال بهانه و توجیه بودی

‎لینک دانلود رایگان👇
http://keramatzade.com/downloads-clip1"اطلاعاتي كه دانستنش براي همه كمك به حفظ سلامتي مي كند"
👇👇👇👇👇👇👇

✅ اگر مدام خسته هستيد؟
آهن بدن‌تان كم است.
✅ اگر پوست‌تان مي‌خارد؟
روي بدن‌تان كم است.
✅اگر سرتان شوره مي‌زند؟
ويتامين A بدن‌تان كم است.
✅ اگر مدام عفونت مي‌گيريد؟
سلنیوم بدن‌تان كم است.
✅ اگر كمردرد و پا درد داريد؟
ويتامين D بدن‌تان كم است.
✅ اگر خشکی دور دهان و بيني دارید‌ ؟
یعنی ويتامين B12 ‌شما كم است.
✅ اگر هوس شيريني‌ كرده‌ايد؟
بدن‌تان كروم كم دارد .
✅ اگر هوس شكلات كرده‌ايد؟
بدن‌تان منيزيم كم دارد.
✅اگر هوس گوشت كرده‌ايد؟
بدن تان آهن و روي كم دارد.
✅هویج خام را مانند آدامس بجوید و استرس را از خود دور کنید.
✅فلفل دلمه ای به دلیل داشتن اسید فولیک برای جلوگیری از گرفتن رگ موثر است.
✅ سرکه در رفع جرم دندان و التهاب لثه موثر است.
✅ قارچ بخورید زیرا، عامل پایین آورنده ی چربی خون است.
✅ کدو سبز آسم را درمان می کند.
✅ اگر سرفه می کنید و گلو درد دارید به سراغ لیمو ترش بروید.
✅ سیب زمینی تقویت کننده قلب، محکم کننده لثه، مسکن درد زخم معده است
✅ پیاز خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد.
✅ گل گاو زبان باعث کاهش تب در بیماری های سرخک، آبله و کهیر می شود.
✅ گردو از لخته شدن خون جلوگیری می کند.
✅ پیازچه باعث کاهش قند خون و کلسترول بالا می شود.
✅ بامیه بهترین دارو دیابت است.
✅ ویتامین C موجود در جعفری افزایش جذب آهن می شود.
✅ اگر سیاه دانه را کوبیده و با کمی سکنجبین میل کنید تب را برطرف می کند.
✅پونه اشتها آور بوده و باعث سهولت هضم و به درمان معده کمک می کند.
✅ کلم بروکلی، به دلیل داشتن کلیسم فراوان باعث تقویت استخوان ها می شود.
✅ انگور خون ساز بوده و به تصفیه خون نیز کمک می کند.
✅ هل تقویت کننده قلب بوده و سرما خوردگی را معالجه می کند.
✅ لوبیا چشم بلبلی کم چرب و بدون کلسترول و حاوی سدیم است.

✅ مصرف زغال اخته باعث کاهش چربی شکمی و کاهش کلسترول می شود.

✅ نخود فرنگی منبعی از فولیک اسید و ویتامین B۶ است.

✅ گشنیز تشنگی را برطرف می کند و برای دهان و دندان بسیار مفید است.

✅ کنجد برای رفع ناراحتی کیسه صفرا مفید است.

✅ گوجه فرنگی بدن را در برابر امراض و بیماری های عفونی حفظ می کند.

✅ شنبلیله حاوی مقادیر زیادی فسفر و ویتامین D می باشد.

✅ خوردن موز خطر مرگ در اثر سکته مغزی را کاهش می دهد.

✅ پسته دارای کلسیم و فولات بوده و به افرادی که در معرض پوکی استخوان هستند توصیه می شود.

✅ بادام غنی ترین منبع غیر حیوانی کلسیم است.

✅ شکلات برای سلامت قلب مفید بوده و مانع لخته شدن خون می شود.

✅ افراد مبتلا به بیماری های کلیوی و کیسه صفرا بادمجان مصرف کنند.

✅ روغن کنجد برای رفع تنگی نفس، سرفه خشک و زخم ریه مفید است.

✅ اسفناج بهترین دارو برای کسانی که مبتلا به کم خونی هستند.

✅ کشک ضد عفونی کننده ی دستگاه هاضمه (معده و روده) می باشد.

✅ مصرف تره تازه برای رفع چاقی و تسکین درد مفاصل مفید است.

قدرت عشق

❤️بزرگتر و قدرتمند تر از نیروی عشق نیرویی در کائنات وجود ندارد.

❤️احساس عشق بالاترین فرکانسی است که تو میتوانی آنرا منتشر کنی.

❤️اگر تو بتوانی تمامی افکارت را با عشق همراه کنی و هر چیز و هر کسی را دوست بداری. زندگی ات متحول خواهد شد

❤️هم اکنون خوشحال باش
هم اکنون احساس خوبی داشته باش
این تنها کاری است که باید انجام دهی

❤️اگر به این تنها کار از کتاب راز عمل کنی، به 90 درصد قدرت قانون جذب رسیده ای.

❤️هر چیزی را که میتوانی دوست داشته باش،زندگی، آرزوهایت، خودت، یا هرکسی را که میتوانی دوست داشته باش..

❤️تنها بر روی چیزهایی متمرکز شو که آنها را دوست می داری و عشق را احساس کن...

❤️آنموقع قانون جذب شروع به کار می کند و عشق و خوشبختی از همه سو و چند برابر به تو باز می گردد...

❤️چنانچه تو عشق را منتشر کنی
کل جهان هستی و کائنات یک صدا تو را حمایت خواهند کرد و هر کاری برای موفقیت تو انجام خواهند داد...

❤️تمام چیزهای لذت بخش، شادی، سعادت، توانگری به سمت تو کشیده می شوند، و اشخاص خوب جذب تو می شوند.

❤️این قدرت عشق است. این بزرگترین قدرت کاینات است که درون قلب توست.
راندا برن_راز


Post has attachment

Post has attachment
#رسیدن_به_خواسته_ها

آیا باور داری امکان پذیره که چیزی را از جهان
غیر مادی به جهان فیزیکی بیارین؟ اکثر ماها طوری بزرگ شدیم که معمولی باشیم.

معمولی یعنی اینکه زندگی رو اونطوری که به ما یاد دادن بگذرونیم.شریف و صادق باشین و شهروند خوبی باشین.خارق العاده،چیز خیلی خیلی متفاوته و در این مورد چیزی که در وجودتون هست مهمه. و شما برای ایمان داشتن به اون تعلیم ندیدین که می تونین انچه رو که دارید در زندگی بکار بگیرید.

شما می تونید فراتر از معمولی باشید.شما می تونید فراتر از فقط معمولی بودن برین.این چالش بزرگ زندگی هست،که تو میتونی بیش تر از اون چه که دارید داشته باشید.

چون می تونید تبدیل به چیزی بیشتر از اونچه هستین بشین.اگر خودتونو تغییر ندین همیشه همین چیزی که دارین خواهید داشت.90درصد مردم زتدگیشون رو با مقدار بسیار کمی از پتانسیل هاشون می گذرونن.پس هر کاری می کنین،سرمایه گذاری رو خودتونه.

منظور اونچه تو رو هدفمند و خوشحال میکنه.اما شما نباید یک شغل رو فقط بخاطر پولش انتخاب کنین.

شما یک کار که حس خوبی هم به اون ندارید انتخاب کنین یا برای کسانی کار کنین که احساس خوبی به اونها ندارید.

شما باید هر روز صبح که از خواب بیدار میشین،هیجان داشته باشین.

بخاطر اینکه هر چی جلوتر میرین بیش تر بیاموزین و زندگی خودتونو متحول کنین.پس علاقتون رو دنبال کنین.ب

جای اینکه فکر این باشین که کجا میتونین پول زیادی بدست بیارین،به این فکر کنین که کجا بسیار به اون کار علاقمندین.حتی اگر اولشم درامد نداشتین ،این اون کاریه که باید انجام بدین.

اونوقت پول بدنبال شما میاد.دنبال مدرک نباشین. دنبال ارزوهاتون باشین.اغلب مردم درامدی دارن تا زندگی کنن،یعنی اگر غذا بخورن و زنده بمونن کافیه.مهم نیست که چند بار شکست خوردین یا شکست بخورین،مهمه اینه که یه بار موفق بشین.

اونوقت همه بهتون میگن چطور موفق شدی؟ می تونید از همین حالا شروع کنین و شب ها روی کار مورد علاقتون کار کنین و خودتون و زندگیتونو تغییر بدین.

تمام گزینه ها رو دارید و میتونید دست بکار بشین و کار خودتونو راه اندازی کنین.اگر میخاین درامد بیشتر داشته باشین،بیشتر کار کنین و بیشتر ببخشین.من اینطور یاد گرفتم.

موفقیت چیزیه که شما جذب می کنید نه انچه که بدنبالش هستین.

بجای اینکه بدنبال اون باشین،روی خودتون کار کنین،رشد شخصی داشته باشین.

چون خوشحالی واقعی شامل اونچه بدست میارین نیست،خوشحالی شامل اونچه به اون تبدیل می شوید هست.

در درون ما چیزی وجود داره فراتر از محدودیت ما.راز زندگی کردن بخشیدنه.اگر چیزی نبخشید ،انتظار اینکه چیزی به شما ببخشن و به شما برسه نداشته باشید.یاد بگیرید بخاطر چیزی که دارین سپاسگزار باشین،قبل از اینکه شما مجبور بشین قدر چیزهایی که داشتین رو بدونین، قدر همه داشته هاتون رو بدونید.

احمدرضا کرامت

لینک دانلود ویدیو در سایت👇

http://keramatzade.com/downloads-clip3
Wait while more posts are being loaded