Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
ﺍﮔﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺑﭽﻪ ﺵ ﺭﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺴﻠﻤﻮﻧﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ تا حاجی بشن ! ﻭ ﻫﺮﮐﯽ ﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ : ﻣﻠﻌﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﯾﺎ ﺧﺪﺍ؟
Photo

Post has attachment

Post has attachment

#گوش_دادن_ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ_به_صدای_شما
#چند_روش_آموزشی_راز
#قسمت_اول

☑️👈🏿آیا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩﺍﯾﺪ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﯾﻢ.
❗️ﺩﺭ ﺍﯾﻦ بخش از ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺍﺯ چند ﺭﻭﺵ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮیم ،ﭘﺲ ﺑﺎ من ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺍهها را باهم ﺑﯿﺎﻣﻮﺯیم.

ﺁﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﻭ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩﯾﺪ، ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ؟
ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﺑﯽﺷﻤﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ ﯼﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎﺭﻧﺪ.

ﻋﺪﻩﺍﯼ ﻫﻢ ﺍﺯ عبارات ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
👆ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ،ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﻨﺪ،
ﺩﻟﺴﺮﺩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﺠﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ!

❗️ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ چند ﺭﻭﺵ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﮏﺗﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺍﺯﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ،را بیان میکنم:
۱.ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ!
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻣﺒﻬﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺺ ﻭﺍﮊﻩﺑﻨﺪﯼِ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﻥﭼﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ.

۲ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮﺩﻥ، ﭘﯿﻐﺎﻡﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺁﻥﭼﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﺵ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ، ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕﺗﺎﻥ ﻣﺰﻩﻣﺰﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

۳ .ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﻫﯿﺪ!
ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪﯼ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﯽﺭﻭﺡ ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﭼﺸﻢ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﺪﻩﻫﺎﯼﺗﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ، ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ. ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﮐﺖ ﺁﻥ ﻣﻬﺮ “ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

۴ .ﭘﯿﻐﺎﻡﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ!
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺭﺳﺪ.

Post has attachment
‌ ‌‌📣📣📣📣📣😱😱😱

وای اموزش بافت ایرلندی 😳😳
@irishcrochethesam
زیباترینهاش رو تو این کانال اموزش دادند😐😐😐
موتیفهای درجه یک و مدلهایی ک تا حالا ندیدین😱😱😱

تو دوماه 36 اموزش🏃🏃🏃🏃

سوپر گروه رفع اشکال هم داره😇😇😇😇

https://t.me/joinchat/AAAAAEEA9Aw71nvOtVjg5A

🌹🌹🌹تمرین ➕
👈یک راه کارآمد بدون منفی بودن

1⃣موهبت‌های خود را بشمارید: لیستی از ده موهبت‌تان تهیه کنید و بنویسید چرا به خاطر آنها احساس قدرشناسی می‌کنید. لیست را بازخوانی کنید و در پایان هر موهبت، بگویید سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم و برای موهبت‌هایی که دارید از صمیم قلب سپاسگزار باشید.

2⃣یک مشکل یا موقعیت منفی را در زندگی‌تان انتخاب کنید که به شدت به دنبال تغییر آن هستید.

3⃣لیستی تهیه کنید از ده مسئله که شما به خاطر آن‌ها سپاسگزار هستید و👈 به آن مشکل مربوط است.

4⃣در پایان لیست‌تان، بنویسید: سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم به خاطر اعتماد به نفس و عزم و اراده‌ام.

5⃣فقط امروز، ببینید آیا می‌توانید بدون گفتن جملات منفی روزتان را به پایان برسانید. اگر متوجه شدید که فکر یا جمله‌ای منفی در ذهن یا زبان‌تان جای گرفته، به سرعت آن را متوقف کنید و بگویید:
اما باید بگویم که من از بابت —– بسیار سپاسگزارم.

    💠پوکی استخوان💠

استخوان یک بافت زندۀ سخت است که وظیفه اش حفظ اسکلت بندی بدن میباشد.
مرکز استخوانها محل ساخت سلولهای خونی نیز می باشد.


بر خلاف تصّور عمومی استخوانها مانند قطعه ای سنگ مانند و ثابت نیستند بلکه دائماً سلولهای استخوانی و ساختمانها در حال ساخته شدن و تخریب هستند که این فرایند بسیار دقیق بوده و تحت تأثیر عوامل بسیار هورمونی، تغذیه ای و محیطی از جمله ورزش و تحرک می باشد.(همان اصول شش گانه سلامتی که شما همراهان گرامی در طی آموزه ها با آن کاملا آشنا شده اید ).

-ماست به دلیل داشتن اسیدلاکتیک محیط عمومی بدن را اسیدی می کندو لذا یون کلسیم از استخوانها کنده می شود، که برای حل این مشکل ماست را باید با یک مصلح مثل: پودر زینیان، فلفل سیاه، گل محمدی یا نعناع مصرف نمود.

- شیرهای کم چربی نیز بعلت محتوای بالاتر پروتئین و نبودن چربی های طبیعی انرژی زا ، بیشتر از سلولهای انرژی اخذ می کند و باعث اختلال عملکرد سلولهای استخوان ساز می شود و در نهایت بیماری پوکی استخوان را بدتر می کند.پس چه باید کرد؟

اولاً از شیر طبیعی پر چرب شود ثانیاً شیر پانزده دقیقه بجوشد ثالثاً به شیر یک مصلح مانند: زعفران یا زرد چوبه اضافه شود (که هر دوی زعفران و زرد چوبه داروی ضد پوکی استخوان نیز می باشند) رابعاً شیر بصورت گرم و با خرما یا عسل میل شود. 


مصرف آب سرد فراوان هم خود موجب کاهش انرژی سلولی در سلولهای استخوان ساز می شود که روش جبران آن مصرف آب جوشیدۀ گرم با خرما بجای آب سرد است و همچنین مصرف شربت زعفران و عسل خنک و انواع شربت های سنتی ایرانی همه در جلوگیری از پوکی استخوان مفید می باشند.

امروزه ،تبلیغات باعث شده که فکر کنیم تنها لبنیات منبع کلسیم میباشد .

در صورتیکه منابع خوب دیگری مانند پودر سنجد ،انجیر و....در صد کلسیم بسیار بیشتری نسبت به لبنیات دارند .

🍎 یادمان باشد که پوکی استخوان از سنین پایین شکل میگیرد .ودر سنین بالاتر خودش را نشان میدهد .

💠 زکات علم نشر ،علم است 💠

💠 به قلم : زهرا خرمن گیر 💠
💠مدرس ومحقق طب سنتی ومزاج شناسی💠

سلام مهسا هستم28 ساله تهران.
اهل سکس تل و سکس چت و عکس و فیلم هم از بدنم میدم.
ایدی تلگرامم
Mahsa5376sexii

Wait while more posts are being loaded