😧یه سوال پیش اومده
که آیامرغی که به خروسش خیانت بکنه وبره بایه خروس دیگه آیاتخم مرغی که مامیخوریم حلال است یاحرام؟ منتظرجوابم😧😧😧😧😧

اکثر ما متوجه شده بوديم که ازدواجمان يک خودکشى تدريجى است اما زن،اين دشمن زيرک زندگى،قدرت انجام هرگونه اقدامى راازماسلب کرده بود.درنهایت بسیاری ازما کارمان به بانکهاکشید،بسیاری دست بدامن دعانویسان و رمالان شدیم اماهیچیک ازآنها برای حل مشکل ماکافی نبود.عیال ماهمیشه یادوباره غرمیزد یاماراازخانه پرت میکردبیرون.( پمفلت چرامتاهل هستیم)😂😂😂

یک بار الاغه میره بدن سازی اسب می شه
Wait while more posts are being loaded