TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN TEHLİKELİ SORUNU, DİN SÖMÜRÜ SORUNUDUR. İSLAMIN ÖZÜ, İNSANLAR TARAFINDAN BİLİNMEDİKÇE, DİN SÖMÜRÜSÜNÜN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ.

BAŞBAKAN HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ, SALI GÜNÜ DE YAPTIĞI GRUP TOPLANTISINDA MÜSLÜMANLIK MAĞDURYETİ OYNAMIŞTIR.

Tokmak

17 Ocak 2013

Diğer Yazıları
Bitmeyen kavga!
Facebook'ta Paylaş

Baş­ba­kan Er­do­ğan, uzun yıl­lar­dır için­de bi­ri­ken öf­ke ve ki­ni, sa­lı gün­kü AKP Mec­lis Grup Top­lan­tı­sı­’n­da or­ta­ya dök­tü!
Bir ül­ke­nin baş­ba­ka­nı­nın bu şe­kil­de ay­rım­cı­lık yap­ma­sı, o ül­ke için bü­yük ta­lih­siz­lik­tir.
Baş­ba­kan Er­do­ğan, kal­bin­de ya­tan ve nef­re­te ben­ze­yen olum­suz duy­gu­la­rı (özet­le) şöy­le di­le ge­tir­di:
“Na­maz kı­lı­yo­ruz di­ye bi­zim­le alay et­ti­ler. İmam Ha­tip­li­yiz di­ye bi­zi aşa­ğı­la­dı­lar! Sa­ka­lı ola­nı, se­la­mü­na­ley­küm di­yen­le­ri bi­le öte­le­di­ler. Ki­tap­la­rı­mız ya­sak­lan­dı. Ga­ze­te­le­ri­miz, der­gi­le­ri­miz ka­pa­tıl­dı. Si­ya­set yap­ma­nın önü­nü tür­lü en­gel­ler­le tı­ka­dı­lar. Biz­zat be­nim en ya­kın ar­ka­daş­la­rım kal­leş­çe şe­hit edil­di­ler. Eşi ba­şör­tü­lü ol­du­ğu için işin­den atı­lan­lar ol­du. Ken­di öz yur­dun­da ken­di ver­gi­siy­le ya­pıl­mış okul­lar­da oku­ya­ma­yan ço­cuk­la­rı­mız ol­du. İn­san­la­rı­mı­zın iş kur­ma, oku­ma hak­kı kı­sıt­lan­dı. Bir­ço­ğu­nun ha­yat hak­kı elin­den alın­dı. İnanç­la­rı­mız ayak­lar al­tı­na alı­nıp çiğ­nen­mek is­ten­di. Bi­ri­le­ri Di­yar­ba­kır zin­dan­la­rın­da fer­yat eder­ken biz­ler de Tür­ki­ye ha­pis­ha­ne­si için­de öz va­ta­nın­da par­ya mu­ame­le­si gör­dük!”
Baş­ba­ka­n’­ın bu söz­le­ri, öf­ke­den de öte çok kar­ma­şık duy­gu­la­rı yan­sı­tı­yor.
Oy­sa bir baş­ba­kan ül­ke­de­ki tüm in­san­la­rı ku­cak­la­yan, yı­kı­cı de­ğil ya­pı­cı, se­ve­cen ve bir­leş­ti­ri­ci bir dev­let ada­mı ol­ma­lı­dır, de­ğil mi? Biz­de ne ya­zık ki, bu­nun tam ter­si gö­rü­lü­yor!
Böy­le bir ül­ke­de kav­ga hiç­bir za­man bit­mez!

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN YARGIYI DA KENDİ EMRİ ALTINA ALARAK FİRAVUNLAŞMA YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR.

BU GÜN KÜ CEMAATLER DİNE HİZMET ETTİKLERİNİ SANIYORLAR AMA ONLARIN HİZMETİ KENDİ GÖNÜL KESELERİNEDİR.
Wait while more posts are being loaded