امام صادق (ع) : مردی از امام (ع) سوال نمود چرا خداوند گوشت خوک و شراب را حرام نموده است ؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند : خداوند تبارک و تعالی چیزی را حلال ننموده و چیزی را حرام نکرده مگر برای حفظ مصالح خود مردم. نه آنکه بنا بر میل خود نسبت به چیزی آن را حلال نموده و به خاطر بی میلی خود نسبت به امری آنرا حرام کند. زیرا خداوند که خالق بندگانش میباشد ، می داند چه چیزهائی سبب قوام جسم و روح ایشان میشود. پس آنها را حلال نموده و میداند چه چیزهائی برای روح و جسم انسان ضرر دارد ، آنها را حرام فرموده. برای مثال گوشت خوک را حرام نموده ، زیرا سبب بی غیرتی و بی تعصبی و فساد اخلاق میشود. و شراب را حرام نمود ، زیرا شرابخواری موجب ارتعاش و لرزش بدن است و مروت و جوانمردی را از شخص زائل می کند و شخص مشروبخوار را به تمام امور زشت و قبیح از قبیل زنا با محارم و آدم کشی و هر فتنه ای می کشاند. تفسیر جامع جلد 2 صفحه 156 

★ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ★
....ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻤﺎ! ﺷﻤﺎﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺪﺍﻣﺎﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺗﻌﺎﺭﻑ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﻪ ... ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺷﻤﺎ .... ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ
... ﺑﯿﺎﺩﺗﻮﻧﻢ .... ﺣﺘﻤﺎﺑﯿﺎﯾﺪ ...ﺷﻤﺎ ﺗﮑﯿﺪ .... ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺍﺯﺩﯾﺪﻧﺘﻮﻥ ..... ﭺﻗﺪﺭﺵﻭﺍﻗﻌﯿﻪ؟؟
ﺷﻤﺎخیلی ﺑﺎﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .....
ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﺘﻮﻥ ... ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ....
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺭﮎ ﺭﮊ ﻟﺐ ﻭﺭﯾﻤﻠﺸﻮﻥ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺷﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ....
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﮐﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ندﺍﺭﻧﺪ .....
ﺯﯾﺮ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻭﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﺩﯾﻦ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭﻋﺼﺒﯽ ﺍﻧﺪ .....
ﻣﺎ ﺗﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪﺍﺣﺴﺎﺱ ﺟﻮﻭﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻢ ﻣﺎ ﺍﺯﺁﺭﺍﺳﺘﮕﯽ ﻭﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺯﺩﻩ ﻭﻣﺮﺗﺐ .... ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ
ﻭﺑﻮﯼ ﺧﻮﺵ ﺩﻫﺎﻥ ﻭﺑﺪﻥ .... ﻟﺒﺎﺱ ﺷﯿﮏ ﻭﻣﺮﺗﺐ ﻭﺍﺗﻮﺧﻮﺭﺩﻩ .....کفش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ .... ﻟﺒﺎﺱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ....

ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯿﺠﻨﮕﻨﺪ ... ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻭﺯﯾﺒﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍزﯾﺮﺁﺭﺍﯾﺸﻬﺎﯼ ﻏﻠﯿﻆ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪﺍﺯﺁﯾﻨﺪﻩ ﭼﻪﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ..ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭﭘﺴﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ......
ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺎﻥﺩﺭﺁﻣﺪﺑﺎﻻﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﭘﯽ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﯾﮏ ﺳﻔﺮﻩ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﯼ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭﺩﺭﻗﺒﺎﻝﮐﺎﺩﻭ ﮐﺎﺩﻭﯾﯽ ...
ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻨﺪﻧﺪ ﻭﺗﻌﺎﺭﻓﺎﺕ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺣﺮﻑﻭﺣﺪﯾﺚ ﻭﺗﻨﻔﺮﺍﺯﻫﻢ .....
ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻭﺗﻘﻠﺐ ... ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
....... ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪﺩﺭﮐﺸﻮﺭﻣﺎ ﺍﻭﻝ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﻌﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺪ
ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻮﺩ ....ﺩﺭﮐﺸﻮﺭﺷﻤﺎﺑﺮﻋﮑﺲ ﺍﺳﺖ .. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻥ ﻭﺍﺳﻢ ﻭﺳﻨﺖ ﻭﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ...
ﺍﻣﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﭙﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻭﻏﺬﺍﯼ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﻭﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻮﺵﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﻬﺎﺭﺍﺟﺰﻭ ﮐﻼﺱ ﻭﺗﻤﺪﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ !
ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺷﺪﻡ ..... ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﺑﺎﯾﺪﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻬﯿﺎﺑﺸﻪ ﻭﺑﺴﻤﺖ ﻭﺳﻮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﯿﻞ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﻧﺪ ......
↑ﺷﺎﯾﺪﺑﻬﺘﺮﺑﺎﺷﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﭼﺎﭖ ﺑﺸﻪ ﺗﺎﻫﻤﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻭﺍﺟﺮﺍﺵ ﺑﺸﻨﺪ..... ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺶ ﺩﺭﮐﺸﻮﺭﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪﮐﺸﯿﺪ..↑

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhoto
۱۳۹۴/۹/۱۳ ه‍.ش.
4 Photos - View album

🔘 شوخی با سن و سال آیت الله جنتی در شبکه های اجتماعی

شیخ جعفر شجونی گفت:

یک بار آقای جنتی مرا دید و گفت: شجونی تو کجایی من مواضع تو را که می خوانم خوشم می آید

گفتم: آقای جنتی من فرزند انقلابم و از انقلاب دفاع می کنم، از شما هم دفاع می کنم

گفت: از من؟ مگر درباره من چه می گویند که تو از من دفاع می کنی؟

گفتم: می گویند اولین خواستگار حضرت حوا تو بودی! منتها چون سنت بالا بود او را به تو ندادند و آدم رفت و با حوا ازدواج کرد

آیت الله جنتی هم شروع کرد به خندیدن و گفت: دیگر چه می گویند؟

گفتم می گویند حضرت آدم به خدا گفت خدایا این پیرمرد کیست که اینجا می پلکد؟ خدا گفت این جنتی است قبل از من هم اینجا بود

باز هم خندید و گفت: دیگر چه می گویند

گفتم می گویند خدا رفت بهشت را بسازد دید تو در آنجا نشسته ای. گفت تو کی هستی. و تو پاسخ دادی من جنتی هستم. لذا خدا بهشت را ساخت و اسم آن را جنت گذاشت

jamnews

Post has attachment
اقارادین چندتالایک داره
Photo

Post has shared content
یه استاد داریم وقتی از دستمون عصبانی میشه میگه :
گوساله ها خجالت بکشید من جای پدرتون هستم...!!!!
بدبخت خوانندهه دو صفحه نوشته که تو رو خدا آلبوم جدیدم رو کپی نکنید و برین اورجینالش رو بخرین،

یکی خیلی جدی کامنت گذاشته:"لینک دانلود لطفن" یکی دیگه هم لینک دانلود گذاشته:))))

کارهایی که از ایرانی جماعت برمیاد!

Post has shared content
JAJAJAJA

METAMORFOSIS DE UN IDOLO EN DESCENSO
SERA??
Photo

Post has attachment
عشق، عشق، عشق!

وقتی میبینمش وسوسه میشم که بکنمش
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اما بخودم میگم گل کندن نداره باید بمونه و فضا رو عطر آگین کنه
تو روح هرچی آدم منحرفه صلوات

بهشت اونقدام که میگن خوب نیست جنهم خیلی بهتره، فک کن همه ائمه اطهار و اینا نشستن،اصن روت نمیشه پاتو دراز کنی.
Wait while more posts are being loaded