Post has attachment
I find that Babymetal has become a huge and hot topic among the American Viral Video Scene. My big question, who is babymetal? It turns out babymetal is a group of three Japanese girls brought together by Amuse, a Japanese entertainment company who found the girls in a talent search in 2010. Many Americans were a little disappointed to find the group was not band-member made, but that only shows some cultural differences when it comes to music formation. Here in America, musicians search out others to form groups. Sometimes, one singer or artist breaks away from the group to form their own solo group. A musician will often be in many groups before their career is over. In countries like Japan and South Korea, entertainment groups are usually the ones to put members together once they are gathered in searches. I love to find out how different countries find out their definition of music, and encourage everyone to try and listen to some foreign music every once and a while. After all, we are USASIA.我发现 Babymetal 已经成为美国的病毒性视频场景一个巨大和热的话题。我的大问题,是 babymetal 吗?原来 babymetal 是一组的三个日本女孩在一起带来的娱乐,一名搜索,发现女孩的人才在 2010 年的日本娱乐公司。许多美国人有点失望地发现集团不是乐队成员,但那只能说明一些文化的差异,当它来到音乐形成。在美国,形成群体的音乐家搜索出其他人在这里。有时,一个歌手或艺术家突破要形成他们自己的独奏组的组。一位音乐家只在他们的职业生涯结束之前的情况下,往往会在许多群体中。在日本和韩国等国家,娱乐集团通常都放在一起成员,一旦他们在搜索中聚集在一起。我爱找出如何不同国家找出他们的音乐,定义和鼓励每个人都试着听听外国音乐每一次和一段时间。毕竟,我们是 USASIA。Babymetal がアメリカのウイルスのビデオ シーンの中で巨大なホット トピックとなっていることを見つけます。私の大きな疑問、babymetal はですか?それが判明 babymetal はアミューズ、2010 年の才能の検索では、女の子を発見した日本のエンターテイメント会社によって一緒にもたらした 3 つの日本の女の子のグループです。多くのアメリカ人グループ、バンド メンバーをだけはいくつか文化の違いを示しています音楽形成になるを見つけるには少しがっかりしました。アメリカでは、グループを形成する他の人をミュージシャン検索ここ。、1 つの歌手やアーティストは時々、自分一人のグループを形成するグループから離れて。ミュージシャンが多くの多くのグループで自分のキャリアが終わる前に。国では日本と韓国のようなエンターテイメント グループは通常の検索では集まったらメンバーを一緒に配置するもの。検索したいどのようにさまざまな国のうち、音楽の彼らの定義を見つけるしようと毎回いくつかの外国の音楽に耳を傾ける人を奨励してはしばらくの間。何といっても USASIA。저도 Babymetal 미국 바이러스 성 비디오 장면 중 거 대 하 고 뜨거운 화제가 되고있다. 내 큰 질문은, babymetal 누가? 그것은 babymetal 즐겁게, 2010 년에서 인재 검색에서 여자를 발견 한 일본 엔터테인먼트 회사에 의해 소집 3 일본 여자의 그룹입니다. 많은 미국인 그룹 밴드 회원, 하지만 음악 형성에 관해서 약간의 문화적 차이 보여주는 데 조금 실망 했다. 여기 미국에서 그룹을 형성 다른 음악가 검색. 가끔은, 한가 수 나 아티스트 솔로 그들의 자신의 그룹을 형성 그룹에서 휴식. 음악가 경력 끝나기 전에 많은 그룹 종종 있을 것입니다. 일본과 한국 같은 나라에서 엔터테인먼트 그룹은 일반적으로 일단 검색에 모여 멤버를 함께 넣어 것입니다. 찾을 사랑 어떻게 다른 나라 밖으로 음악의 그들의 정의 찾을 시도 하 고 일부 외국 음악을 들을 한 번씩 모든 사람을 격려 하 고 잠시. 모든 후, 우리는 USASIA입니다. Tôi thấy rằng Babymetal đã trở thành một chủ đề rất lớn và nóng trong số người Mỹ Viral Video cảnh. Lớn câu hỏi của tôi, những người là babymetal? Nó chỉ ra babymetal là một nhóm ba cô gái Nhật bản mang lại với nhau bởi Amuse, một công ty giải trí Nhật bản đã tìm thấy các cô gái trong một tìm kiếm tài năng trong năm 2010. Nhiều người Mỹ đã được một chút thất vọng để tìm nhóm đã không làm thành viên ban nhạc, nhưng đó chỉ cho thấy một số khác biệt văn hóa khi nói đến âm nhạc hình thành. Ở đây ở Mỹ, nhạc sĩ tìm ra những người khác để tạo thành nhóm. Đôi khi, một ca sĩ hoặc nghệ sĩ phá vỡ ra khỏi nhóm để tạo thành nhóm solo của riêng của họ. Một nhạc sĩ thường sẽ trong nhiều nhóm trước khi sự nghiệp của họ kết thúc. Ở các nước như Nhật bản và Nam Triều tiên, vui chơi giải trí nhóm thường là những người đặt thành viên cùng một khi họ được tập hợp trong tìm kiếm. Tôi tình yêu để tìm ra các quốc gia khác nhau như thế nào tìm hiểu của định nghĩa của âm nhạc, và khuyến khích tất cả mọi người để thử và lắng nghe một số âm nhạc nước ngoài mỗi một lần và một thời gian. Sau khi tất cả, chúng tôi là USASIA.

Post has attachment
Has anyone else noticed the striking similarity between these two sky scrapers in the U.S and China? On the left is the Duke Energy Center in Charlotte, North Carolina, U.S.A. On the right is the World Financial Building in Shanghai, China. I think it is quite nice to see that both cities have grown attached to these triangular-topped monoliths. My trivia question is, which was built first? 誰にも、米国と中国で、これら2スカイスクレイパー間顕著な類似に気づいていますか?左の右側には、ノースカロライナ州シャーロット、アメリカのデューク·エナジー·センターは、中国上海ワールドファイナンシャルビルです。私はそれが両方の都市がこれらの三角形突破モノリスに付着し成長していることを確認してかなりいいと思います。私のトリビアの質問は最初に構築された、ある?有没有其他人注意到,在美国和中国这两个摩天大楼之间惊人的相似?左边是杜克能源中心在北卡罗莱纳州夏洛特,美国在右边的是世界金融中心大厦在上海,中国。我认为这是相当不错的,看看这两个城市已经逐渐连接到这些三角形的平顶巨石。我的琐事问题是,这是首次建造的?다른 사람은 미국과 중국이 두 초고층 빌딩 사이에 눈에 띄는 유사성을 발견 했습니까? 왼쪽에서 오른쪽 샬롯, 노스 캐롤라이나, 미국 듀크 에너지 센터는 중국 상하이 세계 금융 빌딩입니다. 나는 두 도시가 이러한 삼각형 얹어 모노리스에 부착 성장 있는지 아주 좋은 생각합니다. 내 퀴즈 질문은 처음 지어진입니까? Ay kahit sinuman napansin ang kapansin-pansin na pagkakatulad sa pagitan ng dalawang scraper kalangitan sa US at China? Sa kaliwa ay ang Duke Energy Center sa Charlotte, North Carolina, USA Sa kanan ay ang World Financial Building sa Shanghai, China. Sa tingin ko ay medyo magandang upang makita na ang parehong mga lungsod lumaki na nakalakip sa mga hugis-tryanggulo-topped monoliths. Aking mga bagay na walang kabuluhan tanong ay, na kung saan ay unang itinayo?
Photo
Photo
2014-04-11
2 Photos - View album

Coexist throughout the world!

Post has attachment
Kudos to China for finally completing Shanghai Tower! I really view this as the most beautiful building in China, as well as being the tallest. I look forward to seeing these type of buildings in the states. Keep building 'em tall and beautiful!  最終的に上海タワーを完成させるための中国への賞賛!私は実際に最も美しい中国の建物だけでなく、最も高いものとして、これを表示します。私は米国の建物のこれらの種類を楽しみにしています。 '日背が高く、美しい建物キープ 荣誉对中国的最终完成上海中心大厦!我真的认为这是最漂亮的建筑在中国,以及作为最高的。我期待着看到在美国这些类型的建筑物。继续建设'时间又高又漂亮!마지막으로 상하이 타워를 완료하기위한 중국 했네! 정말 가장 아름다운 중국에있는 건물뿐만 아니라 가장 높은 것으로이를 볼 수 있습니다. 나는 미국에서 건물의 이러한 유형을 뵙기를 기대합니다. '그들을 크고 아름다운 건물 유지! Paggalang sa Tsina para sa wakas pagkumpleto Shanghai Tower! Ko talaga makita ito bilang ang pinaka-magandang gusali sa China, pati na rin ang pagiging pinakamataas. Inaasahan ko inaabangan ang panahon na nakakakita ng mga uri ng mga gusali sa mga estado. Panatilihin ang pagbuo 'em matangkad at maganda!
Photo

Post has attachment
J-pop Kyary Pamyu Pamyu is gaining large popularity in Asia, and has many fans in the states.  She combines lots of Kawaii with cool dance moves and swanky effects. Her voice is notoriously high, and her lyrics are also quite odd, but her rising popularity will eventually make her quite famous in the USA.  Keep your eyes on Kyary Pamyu Pamyu, and my favorite song "Ninjari Bang Bang"...

Post has attachment
Shoutout to all K-pop fans, one of my favorite bands, 2ne1, just released a new album! Be sure to check out "Crush" and my favorite song from the album "Come Back Home", that got over 7 million views in youtube within the first week.
Wait while more posts are being loaded