درحیرتم از خلقت آب اگر بادرخت همنشین شود آنرا شکوفا می کند،اگرباناپاکی برخورد کندآنراتمیز می کند،اگر باآرد هم آغوش شود آنرا آماده ی طبخ می کند، اگربا خورشید متفق شود رنگین گمان ایجاد میشود،ولی اگر تنها بماند ،رفته رفته گنداب می گردد دل مانیزبسان آب است وقتی بادیگران است زنده است وتاثیرپذیرودرتنهایی مرده وگرفته است."باهم بودنهایمان راقدر بدانیم" "فروغ فرخزاد" @chatreghermez🌂
Wait while more posts are being loaded