Post has attachment
"MARS PERSATUAN AMA HKI"
Lagu Ciptaan   : Edy D.H. Siahaan, STh
Syair Gubahan: Pdt. Dr. Langsung MB Sitorus, MTh
Pesan: “Ulina i dengganna i punguan Ama HKI na ringgas mangguruhon poda sian Tuhan i, jala na burju mangulahon patik ni Debata i!”
Teks Lagu:
1. Ulina i denggan na i punguan Ama HKI, na sai rap sahundulan songon na marhahaanggi; Ulina i denggan na i gabe Ama partangiang, na ringgas mangguruhon poda sian Tuhan i. 2. Ulina i denggan na i punguan Ama HKI, na sai rap sadalanan marguru nang marminggu i; Ulina i denggan na i gabe Ama sitiruon, na burju mangulahon patik ni Debata i. >>> Reff.: Sapartahian sapartinaonan, gok pasupasu gok las ni roha; Rap mangula pamajuhon Huria nang Bangso ni Tuhan, Tuhanta ma namanguluhon ... Tuhanta ma namanguluhon, nang pangoluhon ... nang pangoluhon: Horas Ama HKI Horas Ama HKI ... Horas HKI, Horas Ama HKI Horas Ama HKI ... Horas HKI. Sapartahian sapartinaonan, gok pasupasu gok las ni roha; Di ulaon partondion nang parianakhonon; Tuhanta ma namanguluhon ... Tuhanta ma namanguluhon, nang pangoluhon ... nang pangoluhon: Horas Ama HKI Horas Ama HKI ... Horas HKI, Horas Ama HKI Horas Ama HKI ... Horas HKI. >>> Coda: Amen!

Post has attachment
"HAMU ANGKA AMA SINUAENG ON"
Lagu Ciptaan  : Edy D.H. Siahaan, STh
Syair Gubahan: Pdt. Dr. Langsung M.B Sitorus, MTh
Lagu Koor Ama – Mannen Koor
Pesan: “Mangula ma sude ama masitungkol-tungkolan, masiamin-aminan padengganhon hangoluan!”
Teks Lagu:
Hamu angka ama ... ama sinuaeng on, berengma na masa di humaliangmon; Nunga sude marsiadu maju, marlumba mambahen na denggan tu hajolmaon. Dang sanga be tingki marlosok-losok, martungkol isang holan mamereng-mereng; Ingkon muba do ama sian pangalaho na songon on, mangula ma sude ama masitungkol-tungkolan, masiamin-aminan padengganhon hangoluan. >>> Reff.: Molo tapasada gogo nang sinadonganta mambahen na uli, tung mansai berhasil do sude; Hobas ma hamu ama, horas ma sude ama Tuhan mamasu-masu! >>> (Ulangi seluruhnya dari Intro).

Post has attachment
"MARS PERSATUAN AMA HKI"
Lagu Ciptaan   : Edy D.H. Siahaan, STh
Syair Gubahan: Pdt. Dr. Langsung MB Sitorus, MTh
Pesan: “Ulina i dengganna i punguan Ama HKI na ringgas mangguruhon poda sian Tuhan i, jala na burju mangulahon patik ni Debata i!”
Teks Lagu:
1. Ulina i denggan na i punguan Ama HKI, na sai rap sahundulan songon na marhahaanggi; Ulina i denggan na i gabe Ama partangiang, na ringgas mangguruhon poda sian Tuhan i. 2. Ulina i denggan na i punguan Ama HKI, na sai rap sadalanan marguru nang marminggu i; Ulina i denggan na i gabe Ama sitiruon, na burju mangulahon patik ni Debata i. >>> Reff.: Sapartahian sapartinaonan, gok pasupasu gok las ni roha; Rap mangula pamajuhon Huria nang Bangso ni Tuhan, Tuhanta ma namanguluhon ... Tuhanta ma namanguluhon, nang pangoluhon ... nang pangoluhon: Horas Ama HKI Horas Ama HKI ... Horas HKI, Horas Ama HKI Horas Ama HKI ... Horas HKI. Sapartahian sapartinaonan, gok pasupasu gok las ni roha; Di ulaon partondion nang parianakhonon; Tuhanta ma namanguluhon ... Tuhanta ma namanguluhon, nang pangoluhon ... nang pangoluhon: Horas Ama HKI Horas Ama HKI ... Horas HKI, Horas Ama HKI Horas Ama HKI ... Horas HKI. >>> Coda: Amen!

Post has attachment
“HAMU ANGKA AMA SINUAENG ON"
Cipt.: Edy D.H. Siahaan, STh; Syair: Pdt. Dr. Langsung M.B. Sitorus, MTh
Pesan  : "Mangula ma sude ama massitungkol-tungkolan, massiamin-aminan padengganhon hangoluan!”
Teks Lagu:
Hamu angka ama ... ama sinuaeng on, berengma na masa di humaliangmon; Nunga sude marsiadu maju, marlumba mambahen na denggan tu hajolmaon. Dang sanga be tingki marlosok-losok, martungkol isang holan mamereng-mereng; Ingkon muba do ama sian pangalaho na songon on, mangula ma sude ama massitungkol-tungkolan, massiamin-aminan padengganhon hangoluan. Reff.: Molo tapasada gogo nang sinadonganta mambahen na uli, tung mansai berhasil do sude; Hobas ma hamu ama, horas ma sude ama Tuhan mamasu-masu!

Post has attachment
"RUMATANGGA NA MARHADAULATON TU JAHOWA"
(Keluarga Yang Taat Kepada Tuhan)
Ciptaan: Edy D.H. Siahaan, STh
Pesan  : "“Hamu angka natoras sai togu-togu anakhonmuna tu na dengga, hamu angka ianakhon paholang dirim sian angka donganmu na so suman!”
Teks Lagu:
1. Rumatangga na marhadaulaton, ima rumatangga na sai marpangkirimon; Ingkon pos do rohanta tu Jahowa Debata, asa sonang ngolunta di portibi on. >>> Reff.: Hamu (hamu Ama) angka natoras (dohot Ina);  sai togu-togu anakhon muna tu na denggan; Hamu (angka Remaja) angka ianakhon (dohot Naposo), paholang dirim sian angka donganmu na so suman. Burju ma hamu maradophon anakhonmu,  ringgas ma hamu rap anakhonmu lao marminggu; Ajari jala podaima anakkonmu asa gabe jolma na hasea, suan Hata ni Debata tu ngoluna asa gabe halak na porsea. >>> 2. Rumatangga na marhadaulaton, ima rumatangga na massihaholongan; Ingkon marsada roha hita nang pingkiranta, asa mian dame di rumatanggata. >>> (Ke Reff.) >>> Coda:  Tahalashonma Taon Rumatangga HKBP, Amen!

Post has attachment
"RUMATANGGA SIOLOI JAHOWA"
(Keluarga Yang Beribadah Kepada Tuhan)
Ciptaan: Edy D.H. Siahaan, STh
Pesan  : "Alai anggo ahu dohot donganku sajabu, ingkon Jahowa do oloannami!"
Teks Lagu:
O hamu ale angka natoras, boan ma sude anakkon muna; Toguma nasida tu dalan na sintong  (na sintong); Marhadaulaton tu Jahowa sai tongtong (Jahowa sai tongtong, sai tongtong). Tung uli tahe rumatanggata, molo mardame hita sudena; Alai anggo au dohot donganku sajabu (sajabu); Ingkon Jahowa do oloan nami (oloan nami). >>> Reff.: Gabe sioloi Jahowa ma hamu (ma hamu), gabe sitindangi ni Kristus ma hamu (ma hamu); Marhadaulaton tu Jahowa ma hamu (ma hamu), ai tarjou do hamu gabe pasupasu (pasupasu). Tung uli tahe rumatanggata, molo mardame hita sude na; Alai anggo au dohot donganku sajabu (sajabu), ingkon Jahowa do oloan nami. >>> Coda: Puji Tuhan Debata Jahowa. Amen!

Post has attachment
"RUMATANGGA SITINDANGI NI KRISTUS"
Ciptaan: Edy D.H. Siahaan, STh
Pesan  : "Tarjou do rumatanggata gabe sitindangi ni Kristus, rumatangga sioloi Jahowa jala gabe pasu-pasu!"
Teks Lagu:
Tarjou do rumatanggata gabe sitindangi ni Kristus, rumatangga sioloi Jahowa jala gabe pasu-pasu; Tarjou do hita sudena mangulahon angka na denggan i, rumatangga na marhadaulaton tu Tuhanta Jahowa i.   >>> Reff.:  Tapujima (tapujima) tasombama (tasombama), Tuhan Jahowa pardenggan basa; Hamu Ama (hamu Ama) dohot Ina (dohot Ina),  gabe natoras na burjuma hamu. >>>  (Ulangi seluruhnya dari awal) >>> Coda: Hamu na angka natua-tua pagodang-godang anakhonmu na, ajari jala podai nasida di bagasan Hata ni Jahowa!

Post has attachment
"RUMATANGGA NA BURJU"
Ciptaan: Edy D.H. Siahaan, STh
Pesan  : "Rumatangga na burju sioloi Jahowa, sai anggiatma tutu denggan parngoluanta; Rumatangga na burju ditindangi ni Kristus, alani holong-Na i arga hita ditobus!"
Teks Lagu:
Ise do sioloan muna (sioloan muna), ise do na ni hatindangkon muna (hatindangkon muna); Ia so Debata Jahowa (Jahowa): Ibana do Tuhan parholong roha i (parholong roha i), Ibana do Tuhan parasi roha i (parasi roha i). Rumatangga na burju (na burju) sioloi Jahowa (Jahowa),  sai anggiat ma tutu denggan parngoluanta; Rumatangga na burju (na burju) sitindangi ni Kristus (Kristus Yesus), alani holong-Na i arga hita ditobus. Asi ni roha Ama (roha Ama) marnida anakkonna i (anakkonna i),  suman tusi Jahowa marnida na porsea i; Toguma anakkonmu (anakkonmu) tu dalan hangoluan (hangoluan),  di tingki on torop do naung lilu sian dalan na sintong. Lehon dame-Mi Tuhan (dame-Mi Tuhan) dohot las ni roha (las ni roha), ai i do na ummarga di rumatangga nami; Pasaor ma  tondim Tuhan (tondiM Tuhan) ingani roha nami (roha nami),  jala pasupasuma hami rap  anakkon nami. Ida hinadenggan ni (denggan ni) rumatangga Kristen i (Kristen i), dame gok las ni roha di bagasan Tuhan i; On pe hita sasude (sasude) ruas ni HKBP (HKBP), sai tapuji Jahowa saleleng di ngolunta. >>> (Diulang dari: "Asi ni roha Ama ......... dst.nya sampai >> jala pasupasuma hami rap anakkon nami) >>> Coda: Ise do sioloan muna, ise do na nihatindangkon muna; Ia so Debata Jahowa: Ibana do Tuhan parholong roha i, Ibana do Tuhan parasi roha i. Amen (Amen) Amen!
Wait while more posts are being loaded