ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ေၾကျငာပါရေစ
===================
၁။ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားလည္းအျခားႏိုင္ငံသားမ်ား
နည္းတူ ႏိုင္ငံတကာဘုံပိုက္ဆံမ်ားထဲမွ
ထိုက္သင့္သေလာက္ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကို
ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ လက္ေရာက္အျမတ္
ယူေပးႏိုင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။

၂။တစ္ပတ္တာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအျပီးတြင္ေတာ့
ရလဒ္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ (၉၀%)ေက်ာ္
ကိုအသားတင္အျမတ္အေနျဖင့္ေရာင္း/၀ယ္
ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၃။ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္အေသးစိတ္စစ္ေဆး
ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ၉.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွစကာ
ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္စတင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္
ႏွံခဲ့ေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို
တင္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄။ ၀ယ္/ေရာင္းမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက
စည္းကမ္းတက်ေစ်းကြက္ကိုအ၀င္/အထြက္
လုပ္ေဆာင္ထားသည္မ်ားကိုေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာအဲဗရီးလပ္ကီးေပ့ခ်္တြင္ေန႔စဥ္
တင္ျပေပးထားေသာေစ်းကြက္အႀကံေပးမႈမ်ား
အတိုင္းလည္းလုပ္ေဆာင္ထားသည္ကို
စိစစ္ႏိုင္ပါသည္။

၅။ကၽြန္ေတာ့္အေပၚယုံၾကည္မႈေပးကာတြက္ခ်က္
ေပးမႈမ်ားအေပၚယုံၾကည္ေပးၾကေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
သူ..ေက်းဇူးရွင္မ်ားကိုလည္းေက်းဇူးအထူးတင္ပါ
သည္။ ဆက္လက္ကာပိုမိုေအာင္ျမင္ေသာ
လမ္းမ်ားကိုပူးေပါင္းကာေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါမည္။

၆။ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေဖ့ဘြတ္တြင္ေၾကာ္ျငာေနေသာ
ႏိုင္ငံျခားမွေၾကာ္ျငာမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ အေကာင့္
နံပတ္၊ပတ္စေပါ့မ်ားေပးကာ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္
ဆိုသည္မ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။ထိုနည္းတူ
ျမန္မာျပည္သူအခ်င္းခ်င္းလည္းယုံၾကည္ကာ
လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါသည္။

၇။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကိုအစဥ္
တစိုက္လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္
ႏွံခ်င္ေသာပုံစံ၊ အျမတ္ယူလိုေသာပုံစံႏွင့္
အရႈံးခံႏိုင္ေသာပမာဏ၊ အခ်ိန္စသည္မ်ားကို
စိတ္တိုင္းက်ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။
အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မိတ္ေဆြ၏ေငြေၾကး
ကိုတစ္ေခါက္ေလာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကည့္
ဖို႔ကမ္းလွမ္းပါရေစ။

၈။ကၽြန္ေတာ္သည္အဆိုပါေစ်းကြက္ႏွင့္
ရင္းႏွီးခဲ့သည္မွာ (၆)ႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္း
ရွိခဲ့ပါျပီ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေပါင္းစုံလညး္လုပ္
ေဆာင္ခဲ့ဖူးျပီးပါျပီ၊ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား
ကိုလည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာေနဆဲလည္း
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း
ရင္းႏွီးပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္းလက္
တြဲေခၚပါသည္။ သိသည္မ်ားကိုသာေျပာ
ေပးပါသည္။ မသိတာကိုေတာ့မေျပာပါ။

၉။အမည္ႏွင့္အေကာင့္နံပတ္၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္
ပလက္ေဖာင္းကေတာ့ လုံျခံဳေရးအရပိတ္ထား
သည္ကိုနားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္။

၁၀။ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
https://www.facebook.com/FollowMyanmar/
Wait while more posts are being loaded