Post has attachment
Khóa học bồi dưỡng kiến thức hành nghề Môi giới bất động sản
– Căn cứ vào Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH 13 của Quốc Hội ban hành có hiệu lực ngày 01/07/2015
– Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
– Theo quy định tại thông tư số 11/2015/TT – BXD của Bộ Xây Dựng thì việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải qua thi sát hạch do Sở Xây Dựng tổ chức, Hình thức thi cụ thể gồm 2 phần như sau:

1) Phần thi kiến thức cơ sở bao gồm:

+ Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản
+ Thị trường bất động sản
+ Đầu tư bất động sản
+ Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
2) Phần thi kiến thức chuyên môn bao gồm:
+ Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản
+ Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
+ Giải quyết tình huống trên thực tế
– Cũng theo thông tư này hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản theo khung đào tạo của bộ xây dựng, nhằm nâng cao kiến thức để tham gia kỳ thi sát hạch do Sở xây dựng tổ chức và được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản là điều kiện để thi sát hạch

Chương trình khung đào tạo khóa học bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản
(Chương trình khu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản gồm 3 phần: Kiến thức cơ sở; Kiến thức chuyên môn và thực hành; Kiểm tra cuối khóa)
I. Kiến thức cơ sở (Tổng thời lượng là 32 tiết), Bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:
1. (Chuyên đề 1): Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản (12 tiết) bao gồm các nội dung chính sau đây:
a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản
b) Pháp luật về đất đai và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c) Pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành;
d) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Bộ Luật Dân sự;
đ) Quy định pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. (Chuyên đề 2): Thị trường bất động sản (8 tiết) bao gồm các nội dung chính như sau:
a) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản;
b) Phân loại thị trường bất động sản;
c) Các yếu tố của thị trường bất động sản;
d) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản;
đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản;
e) Giá trị và giá cả bất động sản.
3. (Chuyên đề 3): Đầu tư kinh doanh bất động sản (8 tiết) bao gồm các nội dung chính như sau:
a) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản;
b) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;
c) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;
d) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản;
đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản;
4. (Chuyên đề 4) Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản (4 tiết) gồm các nội dung chính sau:
a) Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
b) Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.
II. Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản (tổng thời lượng là 24 tiết học), bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:
1. (Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản (8 tiết) gồm các nội dung chính như sau:
a) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản;
b) Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản;
c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản;
d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản;
đ) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản;
e) Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản;
g) Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.
2. (Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản (16 tiết) gồm các nội dung chính như sau:
a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản;
b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản;
c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới;
d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới;
đ) Marketing bất động sản;
e) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản;
g) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản;
h) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng.
III. Thực hành và kiểm tra cuối khóa (18 tiết):
Thực hành (16 tiết): Nghiên cứu thực tế hoạt động môi giới bất động sản tại văn phòng môi giới bất động sản hoặc sàn giao dịch bất động sản và viết báo cáo thu hoạch.
Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên môn:
– Thời gian kiểm tra: 120 phút
– Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp.
Photo

Post has attachment
Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất Động Sản
(Quy định tại Thông tư số 11/2015 TT-BXD ngày 30/12/2015)
Phương thức tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
1. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát hạch (viết tắt là kỳ thi) và cấp chứng chỉ.
2. Nội dung thi và đề thi:
Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau:
a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:
– Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
– Thị trường bất động sản;
– Đầu tư bất động sản;
– Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
– Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
– Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
– Giải quyết tình huống trên thực tế.
2.1. Để nắm vững các kiến thức trước khi thi các học viên phải tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và được cấp chứng nhận bồi dưỡng trước.
2.2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.
2.3. Bộ đề thi soạn theo hướng dẫn. Đề thi phải phù hợp với nội dung của chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.
2.4. Bộ đề thi phải được quản lý theo chế độ tài liệu mật.
3. Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi
Hình thức thi, thời gian thi:
a) Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.
b) Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.
Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch).
4. Đối tượng dự thi
Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư 15/2015 TT-BXD
5. Điều kiện dự thi
Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
– Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;
– Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định của Thông tư này.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm
– 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi
– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);
– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản ;
– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;
– 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;
– Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị)
7. Đăng ký dự thi
– Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc.
– Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi theo quy định
– Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại mục 6 và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.
8. Bài thi đạt yêu cầu
Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả như sau:
a) Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100);
b) Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).
Thí sinh có bài thi đạt yêu cầu là đủ điều kiện đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ.
LH: 0947 500 342

Photo
Photo
25/04/2017
2 Photos - View album

Post has attachment
học chứng chỉ môi giới bđs tại hà nội:
🎉 🎉Khai giảng khóa học BĐS (Môi giới, quản lý sàn, định giá)
--------------------------------------------
📢 Bạn đang cần đến một khóa học về môi giới bất động sản?
📢 Bạn sắp tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và muốn bắt đầu bằng công việc môi giới bất động sản?
📢 Bạn là chuyên viên môi giới bất động sản tự do, và cần trang bị cho mình một chứng chỉ môi giới bất động sản?
📢 Bạn muốn thành lập văn phòng môi giới bất động sản hoặc mở sàn giao dịch bất động sản, công ty kinh doanh bất động sản?
📢 Bạn muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh?
📢 Các doanh nghiệp muốn thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng chỉ hành nghề bất động sản?
------------------------------------------------
📢 Thời gian KG: Ngày 20 - 24 hàng tháng (từ 18h 21h)
✔ Học phí: 1.3tr/Khóa, đăng ký cả 3 khóa còn 3.3tr, nhiều ưu đãi khi học viên đăng ký theo nhóm
✓ Khai giảng: 1 tháng 2 khóa, chi tiết khóa học xem tại:
-> Khóa học BĐS tại Hà Nội: https://goo.gl/L4YzuS
--> Khóa học BĐS tại Đà Nẵng: https://goo.gl/zJ9D1o
--> Khóa học BĐS tại TP Hồ Chí Minh: https://goo.gl/L4YzuS
✔ MDTI Davilaw sẵn sàng đào tạo theo yêu cầu của khách hàng
✔ MDTI Davilaw đào tạo Bất động sản toàn quốc
--> Nội dung khóa học: https://goo.gl/L4YzuS
------------------------
✔ Cấp Giấy chứng nhận có giá trị toàn quốc, đủ điều kiện được tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản (theo quy định của Bộ Xây Dựng).
✔ HV được hỗ trợ hướng dẫn tham gia kỳ thi cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất động sản. Chứng Chỉ Hành Nghề có giá trị trên toàn quốc
✔ Chương trình học Update nhiều nội dung mới theo thị trường BĐS hiện nay
✔ Cơ hội việc làm hấp dẫn sau khóa học
🔰 Hồ sơ nhập học: Bản sao cmnd/hộ chiếu, hình 3×4
Hình thức đăng ký: cmt, inbox cho page hoặc gọi điện hotline
--> Lịch học luôn chắc chắn
--> Đăng ký đơn giản
---------------------------------------
🎉 🎉HỌC VIÊN CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÍ CÁC KHÓA HỌC LIÊN HỆ
📞 Hotline: 0947 500 342
📩 Email: tuvandaotao@davilaw.vn
✔ Sky: thanhhoadavilaw
Photo

Post has attachment
Hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS
MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÍ LIÊN HỆ:
📞 Hotline: 0947500342
📩 Email: tuvandaotao@davilaw.vn
Photo
Photo
21/04/2017
2 Photos - View album

Post has attachment
Lịch thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÍ LIÊN HỆ:
📞 Hotline: 0947500342
📩 Email: tuvandaotao@davilaw.vn
Photo

Post has attachment
Học chứng chỉ môi giới bđs tại hà nội
Khai giảng khóa học BĐS (Môi giới, quản lý sàn, định giá)
--------------------------
📢 Bạn đang cần đến một khóa học về môi giới bất động sản?
📢 Bạn sắp tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và muốn bắt đầu bằng công việc môi giới bất động sản?
📢 Bạn là chuyên viên môi giới bất động sản tự do, và cần trang bị cho mình một chứng chỉ môi giới bất động sản?
📢 Bạn muốn thành lập văn phòng môi giới bất động sản hoặc mở sàn giao dịch bất động sản, công ty kinh doanh bất động sản?
📢 Bạn muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh?
📢 Các doanh nghiệp muốn thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng chỉ hành nghề bất động sản?
------------------------------
📢 Thời gian KG: Ngày 20 - 24 hàng tháng (từ 18h 21h)
✔ Học phí: 1.3tr/Khóa, đăng ký cả 3 khóa còn 3.3tr, nhiều ưu đãi khi học viên đăng ký theo nhóm
✓ Khai giảng: 1 tháng 2 khóa, chi tiết khóa học xem tại:
Khóa học BĐS tại Hà Nội: https://goo.gl/zJ9D1o
- Khóa học BĐS tại Đà Nẵng: https://goo.gl/zJ9D1o
- Khóa học BĐS tại TP Hồ Chí Minh: https://goo.gl/zJ9D1o
✔ MDTI Davilaw sẵn sàng đào tạo theo yêu cầu của khách hàng
✔ MDTI Davilaw đào tạo Bất động sản toàn quốc
☀ Nội dung khóa học: https://goo.gl/zJ9D1o
------
✔ Cấp Giấy chứng nhận có giá trị toàn quốc, đủ điều kiện được tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản (theo quy định của Bộ Xây Dựng).
✔ HV được hỗ trợ hướng dẫn tham gia kỳ thi cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất động sản. Chứng Chỉ Hành Nghề có giá trị trên toàn quốc
✔ Chương trình học Update nhiều nội dung mới theo thị trường BĐS hiện nay
✔ Cơ hội việc làm hấp dẫn sau khóa học
🔰 Hồ sơ nhập học: Bản sao cmnd/hộ chiếu, hình 3×4
Hình thức đăng ký: cmt, inbox cho page hoặc gọi điện hotline
--> Lịch học luôn chắc chắn
--> Đăng ký đơn giản
---------------------
🎉 🎉HỌC VIÊN CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÍ CÁC KHÓA HỌC LIÊN HỆ
📞 Hotline: 0947 500 342
📩 Email: tuvandaotao@davilaw.vn
✔ Sky: thanhhoadavilaw
MDTI DAVILAW đào tạo và cấp chứng nhận, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng (Giảm 10 - 20% Kinh phí các khóa học)
- Tư vấn giám sát; Kỹ sư định giá; Chỉ huy trưởng công trình xây dựng
- Quản lý dự án; Nghiệp vụ đấu thầu; An toàn - Vệ sinh lao động.............
- Chứng chỉ hệ sơ cấp nghề 3 tháng và 6 tháng,Chứng chỉ Bậc thợ
* Davilaw nhận tư vấn dịch vụ kê khai xin cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng do Sở Xây Dựng cấp, đăng ký nhà thầu trên mạng đấu thầu QG...
ps/ #chungchibatdongdongsan #hocbatdongsan #daotaobatdongsan #hocmoigioibatdongsan #họcbấtđộngsảntạihànội
Photo

Post has attachment
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
Theo đó, người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải thi bắt buộc các nội dung sau: Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; thị trường bất động sản; đầu tư bất động sản; phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: Tổng quan về dịch vụ môi trường bất động sản; quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; giải quyết tình huống trên thực tế.
Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.
Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù; Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên; đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.
Chứng chỉ có thời hạn 5 năm
Người dự thi sát hạch đạt điểm thi và có đủ hồ sơ theo quy định thì được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp.
Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản. Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định.
Chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trước ngày 1/7/2015 có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2015. Chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp sau ngày 1/7/2015 có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp.
Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
Thông tư nêu rõ, tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp; sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50 m² và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.
Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp, mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch.
Ngoài ra, sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/2/2016.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu học môi giới bất động sản, thi lấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÍ LIÊN HỆ:
📞 Hotline: 0947500342
📩 Email: tuvandaotao@davilaw.vn

Photo

Post has attachment
Cấp chứng chỉ môi giới bđs:
Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ phải thực hiện những giao dịch liên quan đến Bất động sản.
Đó có thể là mua, bán, thuê, cho thuê...
Nhưng không phải ai cũng được trang bị những kiến thức và kỹ năng đúng, để có thể thực hiện những công việc này một cách hiệu quả, hợp pháp và an toàn, không vướng mắc rủi ro.
Bạn là chủ nhà đang cần bán hay cho thuê nhà?
Bạn đang dự định đi mua nhà đất?
Bạn là nhà đầu tư bất động sản?
Dù bạn là ai thì nhà đất cũng vẫn là một tài sản có giá trị lớn nhất trong đời bạn.
Bạn lo lắng giao dịch của bạn đổ bể, tranh chấp, thua thiệt, tổn thất?
Bạn muốn biết các chiêu trò gây mê, dụ dỗ khách hàng của Chủ đầu tư dự án?
Bạn muốn biết các tuyệt chiêu trong đàm phán ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán?
Bạn muốn biết cách thực hiện tất cả các kiểu giao dịch mua bán nhà đất hiện nay trên thị trường?
Bạn muốn giao dịch mua bán nhà đất của mình thành công và có lợi nhất, kể cả trong trường hợp cần phải "lách luật"?
Mọi chi tiết xin liên hệ: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ
Số 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: 04.62756666 (Máy lẻ: 107),
DĐ: 0947 500 342 (Ms Hoa) Fax: 04.6275 9702, Email: tuvandaotao@davilaw

Photo

Post has attachment
🎉 🎉Khai giảng khóa học BĐS (Môi giới, quản lý sàn, định giá)
----------------------------------------------
📢 Bạn đang cần đến một khóa học về môi giới bất động sản?
📢 Bạn sắp tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và muốn bắt đầu bằng công việc môi giới bất động sản?
📢 Bạn là chuyên viên môi giới bất động sản tự do, và cần trang bị cho mình một chứng chỉ môi giới bất động sản?
📢 Bạn muốn thành lập văn phòng môi giới bất động sản hoặc mở sàn giao dịch bất động sản, công ty kinh doanh bất động sản?
📢 Bạn muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh?
📢 Các doanh nghiệp muốn thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng chỉ hành nghề bất động sản?
--------------------------------------------------
📢 Thời gian KG: Ngày 20 - 24 hàng tháng (từ 18h -21h)
✔ Học phí: 1.3tr/Khóa, đăng ký cả 3 khóa còn 3.3tr, nhiều ưu đãi khi học viên đăng ký theo nhóm
✓ Khai giảng: 1 tháng 2 khóa, chi tiết khóa học xem tại:
--> Khóa học BĐS tại Hà Nội: https://goo.gl/zJ9D1o
--> Khóa học BĐS tại Đà Nẵng: https://goo.gl/zJ9D1o
--> Khóa học BĐS tại TP Hồ Chí Minh: https://goo.gl/L4YzuS
✔ MDTI Davilaw sẵn sàng đào tạo theo yêu cầu của khách hàng
✔ MDTI Davilaw đào tạo Bất động sản toàn quốc
--> Nội dung khóa học: https://goo.gl/L4YzuS
--------------------------
✔ Cấp Giấy chứng nhận có giá trị toàn quốc, đủ điều kiện được tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản (theo quy định của Bộ Xây Dựng).
✔ HV được hỗ trợ hướng dẫn tham gia kỳ thi cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất động sản. Chứng Chỉ Hành Nghề có giá trị trên toàn quốc
✔ Chương trình học Update nhiều nội dung mới theo thị trường BĐS hiện nay
✔ Cơ hội việc làm hấp dẫn sau khóa học
🔰 Hồ sơ nhập học: Bản sao cmnd/hộ chiếu, hình 3×4
Hình thức đăng ký: cmt, inbox cho page hoặc gọi điện hotline
--> Lịch học luôn chắc chắn
--> Đăng ký đơn giản
-----------------------------------------
🎉 🎉HỌC VIÊN CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÍ CÁC KHÓA HỌC LIÊN HỆ
📞 Hotline: 0947 500 342
📩 Email: tuvandaotao@davilaw.vn
✔ Sky: thanhhoadavilaw
MDTI DAVILAW đào tạo và cấp chứng nhận, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng (Giảm 10 - 20% Kinh phí các khóa học)
- Tư vấn giám sát; Kỹ sư định giá; Chỉ huy trưởng công trình xây dựng
- Quản lý dự án; Nghiệp vụ đấu thầu; An toàn - Vệ sinh lao động.............
- Chứng chỉ hệ sơ cấp nghề 3 tháng và 6 tháng,Chứng chỉ Bậc thợ
* Davilaw nhận tư vấn dịch vụ kê khai xin cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng do Sở Xây Dựng cấp, đăng ký nhà thầu trên mạng đấu thầu QG...
ps/ #chungchibatdongdongsan #hocbatdongsan #daotaobatdongsan #hocmoigioibatdongsan #họcbấtđộngsảntạihànội
PhotoPhotoPhoto
19/04/2017
3 Photos - View album

Post has attachment
🎉 🎉Khai giảng khóa học BĐS (Môi giới, quản lý sàn, định giá)
----------------------------------------------
📢 Bạn đang cần đến một khóa học về môi giới bất động sản?
📢 Bạn sắp tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và muốn bắt đầu bằng công việc môi giới bất động sản?
📢 Bạn là chuyên viên môi giới bất động sản tự do, và cần trang bị cho mình một chứng chỉ môi giới bất động sản?
📢 Bạn muốn thành lập văn phòng môi giới bất động sản hoặc mở sàn giao dịch bất động sản, công ty kinh doanh bất động sản?
📢 Bạn muốn có chứng chỉ môi giới bất động sản để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh?
📢 Các doanh nghiệp muốn thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng chỉ hành nghề bất động sản?
--------------------------------------------------
📢 Thời gian KG: Ngày 20 - 24 hàng tháng (từ 18h -21h)
✔ Học phí: 1.3tr/Khóa, đăng ký cả 3 khóa còn 3.3tr, nhiều ưu đãi khi học viên đăng ký theo nhóm
✓ Khai giảng: 1 tháng 2 khóa, chi tiết khóa học xem tại:
--> Khóa học BĐS tại Hà Nội: https://goo.gl/zJ9D1o
--> Khóa học BĐS tại Đà Nẵng: https://goo.gl/zJ9D1o
--> Khóa học BĐS tại TP Hồ Chí Minh: https://goo.gl/L4YzuS
✔ MDTI Davilaw sẵn sàng đào tạo theo yêu cầu của khách hàng
✔ MDTI Davilaw đào tạo Bất động sản toàn quốc
--> Nội dung khóa học: https://goo.gl/L4YzuS
--------------------------
✔ Cấp Giấy chứng nhận có giá trị toàn quốc, đủ điều kiện được tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản (theo quy định của Bộ Xây Dựng).
✔ HV được hỗ trợ hướng dẫn tham gia kỳ thi cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất động sản. Chứng Chỉ Hành Nghề có giá trị trên toàn quốc
✔ Chương trình học Update nhiều nội dung mới theo thị trường BĐS hiện nay
✔ Cơ hội việc làm hấp dẫn sau khóa học
🔰 Hồ sơ nhập học: Bản sao cmnd/hộ chiếu, hình 3×4
Hình thức đăng ký: cmt, inbox cho page hoặc gọi điện hotline
--> Lịch học luôn chắc chắn
--> Đăng ký đơn giản
-----------------------------------------
🎉 🎉HỌC VIÊN CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÍ CÁC KHÓA HỌC LIÊN HỆ
📞 Hotline: 0947 500 342
📩 Email: tuvandaotao@davilaw.vn
✔ Sky: thanhhoadavilaw
Ngoài ra MDTI Davilaw khai giảng hàng tháng các lớp:
 Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng công trình, thẩm định giá xây dựng, an toàn vệ sinh lao động, đánh giá dự án đầu tư, lập dự toán và đo bóc khối lượng, quản lý chất lượng công trình, nghiệp vụ hoàn công và thanh quyết toán, nghiệp vụ chủ trì thiết kế, kiểm định chất lượng công trình, môi giới, định giá và quản lý điều hành sàn bất động sản….
 Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề sở xây dựng Hà Nội, HCM, sở tỉnh: chứng chỉ hành nghề giám sát, chứng chỉ hành nghề thiết kế, chứng chỉ hành nghề định giá hạng 1, hạng 2, 3, chứng chỉ hành nghề phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình, khảo sát trắc địa, thiết kế kiến trúc, quy hoạch, nội ngoại thất……
MDTI sẵn sàng mở các khóa học theo yêu cầu của quý khách hàng!

ps/ #chungchibatdongdongsan #hocbatdongsan #daotaobatdongsan #hocmoigioibatdongsan #họcbấtđộngsảntạihànội
PhotoPhotoPhoto
19/04/2017
3 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded