Post has attachment

Post has attachment
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึงการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

Post has attachment
การส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC)

Post has attachment
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโอเน็ต สุดยอดมากครับ

สวัสดีสมาชิก PLC ทุกท่านครับ

ยินดีครับที่ได้เป็นครอบครัว PLC

Happy to be here..from Nakhon Phanom University

Post has attachment
Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

Post has attachment
Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::

Post has attachment
Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::
Wait while more posts are being loaded