تٌــعآلُ آرجٍـــع بْعــدِ مـآبْيَـہ حٍـــــيَلُ #آشُتٌـــآگ😞
صٍــرتٌ بْعــدِگ غَصٍــنْ ۆمـچلُــــــبْ #بْـۆرگہ😔
تٌــعآلُ آلُيَــــۆم يَمــــگنْ تٌـــلُگہ منْيَ #ۆشُـآلُ🎏
آڏآ تٌــرجٍعلُـيَ بْــآجٍر گــــلُشُــيَ مــآ #تٌلُگہ🚫


نْـــآس....مآعـــدِہةّ صٍـــدِگ❌
ســـــۆدِۆآ لُــــــــۆنْ آلُعشُگ💔
آلُـلُـہ مـۆ يَـــدِريَ بْـچڏبْہم..😞
لُـــ؟ـــــيَشُ يَنْطًيَہم حٍـــلُگ😔

مخـنْــۆگ 👉 خـنْگہ سجٍنْ
متٌرؤسـ بْـس آيَــتٌآم🎌
بْـــآلُعيَــــنْ جٍـرحٍـ ۆملُـحٍـ🚪
مــــآدِريَ يَمــــتٌہ تٌنْــــآم🔕
يَــآلُگـتٌـلُيَ ۆآلُـلُـہ آلُــــ👫ــــگ
چــــآ ۆيَـــــنْہ حٍــــچيَـــگ ۆلُـگ😣
تٌحٍـــلُفَ بْــآلُلُہ👆چــــــــ👏ــــــڏبْ
چــآ آحٍـنْـــــةّ مــــــۆ آســـــ😧ــــلُآم؟

Post has attachment
آلُنْـــآس....آنْـ لُـم تٌـفَعلُ لُـہم مآيَريَـدِۆنْ
آصٍبْـــحٍـتٌ لُـآ تٌعـجٍبْــہم 😢😔
Photo

Post has attachment
ۆآشُـــگثْر دِآسـ آعــلُہ گـ💔ــلُبْيَ
ۆگــلُتٌ مـآ شُآفَــہ خـطًيَــہ
ۆمــنْ تٌعــدِآنْيَ آلُتٌـــفَتٌ يَضٍـــحٍــگ علُيَــہ
                       😢✮💔✮😢
Photo

هم تحجي"🔕
هم تتحسر وتبجي 😢
هم آلگلب يوجع بيگ 💔
وتذڪرني من تمشي🚶🏼
يل بآڪوگ مني ❤
ومن عندي خذوآ كلشي🍃
وصآر آلفرح مآ ينشآف 🌸
وحزني سآڪن برمشي"✋🏼

Post has attachment
#ۆآلُـلُـہ دِنْيَـآ ....
ضٍـيَعـتٌ ضٍحٍــگآتٌ #ۆجٍہــيَ
بْعيَــشُةّ صٍـعبْةّ………
ۆنْــآس مـلُيَـآنْةّ #غَــــدِر
Photo

Post has attachment
وِيِّنِہـہـہک أّنِتہّ😔
                          شٍگدِ صٌحٌـتّ خَأّيِّبِ تعٌأّلَ
                               صٌوِتّـيِّ مَأّمَـرګ صـٌدِگ
                                        لَـوِ غٌلََّـستّ!!   نِــأّر هِجِـرګ َّسـوِتّ ضّلَــوِعٌيِّ رــمـَأّدِ😭
            وِمَأّتّـتّـ وِيِّـأّريِّـتّنِـيِّ بِهِــجِرګ #مَتّـتـّ 😢

Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded