Mü`minin kanı haramdır;
Mürtedlerin öldürülmesi; Zinâ edenler

Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah`dan başka ibâdete lâyık İlâh bulunmadığına ve benim de Allah`ın muhakkak bir Peygamberi olduğuma şehâdet eden Müslüman kişinin kanı halâl olmaz (ve kısâs olunmaz).
Ancak (şu) üç (huy) dan birisiyle halâl olur:
1) Maktûlün hayâtı mukabilinde katil,
2) Zinâ eden seyyib,
3) İslâm câmiâsını bırakıb dîninden ayrılan mürted (kısas olunur).


Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd

Sahih-i Buhari 
Hadis No :  2096

MÜ’MİNLER

GAYBA İMAN EDERLER - 2

Bismillahirrahmanirrahim.

Enbiya  Suresi ayet 49
Onlar, Rablerine karşı gayb ile (O’nu görmedikleri halde) bir haşyet içindedirler ve onlar, kıyamet saatinden ‘içleri titremekte olanlardır.’ 

MÜ’MİNLER

GAYBA İMAN EDERLER - 3

Bismillahirrahmanirrahim.

Yasin  Suresi ayet 11
Sen ancak, zikre (Kur’an’a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah’)a (karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele.

Mü`minlerin içlerinden geçirdiklerinden sorumlu tutulmayacaklar

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: Allah benim sebebimle ümmetimden gönüllerinden geçen yaramaz havâtırı - işlemedikçe veya söylemedikçe - afveyledi, buyurmuştur.

Ravi : Ebû Hüreyre

Sahih-i Buhari 
Hadis No :  1114


KARDEŞİNİN TALÂKI ŞARTİYLE NİKÂH HARÂMDIR

Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem sizin bâzınız bir matâ almak üzere iken öbürüsünün almağa kalkışmasını nehyetti. Yine böyle kişinin (bir mü`min) kardeşinin nikâhına tâlib olduğu bir kadını istemesi de doğru değildir. Meğer ki, ikinci istemezden önce birinici tâlib vaz geçmiş ola, yâhud da birinci tâlib vaz geçmiş ola, yâhud da birinci tâlib ikincisinin istemesine müsâade etmiş ola.

Ravi : Abdullâh b. Ömer

Sahih-i Buhari 
Hadis No : 1809

Mü`mine fâsıklık isnâdı

Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittiği rivâyet olunmuştur: Hiç bir kişi başka bir kimseye fısk (sapıklık) isnâdiyle (Yâ fâsık, diye söz) atamaz, (atmağa hakkı yoktur) yine böyle küfür de isnâd edemez. Şâyet (atar da) attığı kimse atılan fıskın veyâ küfrün sâhibi değilse, bu sıfatlar muhakkak atan kimseye döner, (dokunur ve fâsık veyâ kâfir olur).

Ravi : Ebû Zerr-i Gıfârî

Sahih-i Buhari 
Hadis No : 1988

MÜ’MİNLER

Hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler - 3

Bismillahirrahmanirrahim.

Maide Suresi ayet 83
Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki: “Rabbimiz inandık; öyleyse bizi şahidlerle birlikte yaz.” 

MÜ’MİNLER

GAYBA İMAN EDERLER - 1

Bismillahirrahmanirrahim.

Bakara  Suresi ayet 3
Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. 

Mü`min kâfire vâris olmaz

Rivâyet olunduğuna göre, Üsâme Resûl-i Ekrem`e:
- Yâ Resûla`llâh! (Yarın) Mekke`de nereye ineceksiniz, evinize mi? diye sormuş.
Resûlullâh şöyle cevap vermiş:
- Akîl (burada) evden, menzilden bir şey bırakdı mı ya? Akîl ve kardaşı Tâlib, Ebû Tâlib`e vâris oldular. Halbuki Ca`fer ile Alî radiya`llâhu anhümâ Ebû Tâlib`e vâris olmadılar.
Çünkü bunlar Müslim idiler. Akîl ile Tâlib ise kâfir idiler.

Ravi : Üsâme b. Zeyd b. Hârise

Sahih-i Buhari 
Hadis No : 785

MÜ’MİNLER

Hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler - 2

Bismillahirrahmanirrahim.

Hucurat Suresi ayet 15
Mü’min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve Resûlü’ne iman ettiler, sonra hiç bir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta kendileridir. 
Wait while more posts are being loaded